Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2018, Vol 79, 4

Leśne Prace Badawcze, 2018, Vol. 79 (4)
Forest Research Papers, 2018, Vol. 79 (4)

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Marczak D., Mroczyński R.
Sezonowość oraz wybiórczość siedliskowa żuków (Coleoptera: Geotrupidae) wabionych odchodami łosia Alces alces L. w Kampinoskim Parku Narodowym
Seasonality and habitat preferences of dung beetles (Coleoptera: Geotrupidae) attracted to moose Alces alces L. dung in the Kampinos National Park

Barzdajn W., Bruder M.
Próba wykorzystania rodowej plantacji nasiennej dębu szypułkowego Quercus robur L. w Nadleśnictwie Krotoszyn do testowania drzew matecznych i do oszacowania odziedziczalności
Tree testing and estimation of heritability using the pedunculat e oak Quercus robur L. seed orchard in the Krotoszyn Forest District

Durło G., Kormanek M., Małek S., Banach J.
Visualization and quantification of peat substrate moisture by fully automated moisture controlling system (SMCS) in forest container nursery

Olszowska G.
Określenie intensywności przemian biochemicznych gleb w zależności od składu gatunkowego drzewostanu
Denoting the intensity of soil biochemical transition according to stand species composition

Ahmad F., Uddin M., Goparaju L.
Evaluation of long term forest fires in India with respect to state administrative boundary, forest category of LULC and future climate change scenario: A Geospatial Perspective

Kaliszewski A.
Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie
Część 4. Trendy w polityce leśnej wybranych państw europejskich

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe
Part 4. Trends in forest policy of selected European countries

Kaliszewski A.
Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie
Część 5. Ku nowej strategii rozwoju leśnictwa w Polsce

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe
Part 5. Towards a new forestry development strategy in Poland

Artykuły przeglądowe / Review articles

Jodłowski K., Kalinowski M.
Aktualne możliwości zmechanizowanego pozyskiwania drewna w warunkach górskich
Current possibilities of mechanized logging in mountain areas

Artykuły dyskusyjne / Discussion articles

Referowska-Chodak E.
Zagadnienia dotyczące lasu i leśnictwa w aktualnej podstawie programowej dla przedszkola i szkoły podstawowej w Polsce
Forests and forestry in the current kindergarten and primary school core curriculum in Poland