Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2020, Vol. 81, 1

Leśne Prace Badawcze, 2020, Vol. 81 (1)
Forest Research Papers, 2020, Vol. 81 (1)

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Auguścik A.
Natężenie i struktura ruchu turystycznego w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Kudypach
Intensity and structure of tourist traffic in the Forest Arboretum of Warmia and Mazury in Kudypy

Cichowska J.B.
Recreational use of forests by young people

Zaniewski P.T., Ciurzycki W., Marciszewska K.
Materiały do ustalenia wschodniej granicy zasięgu kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (Hartm. 1934) Scam. et Pass. 1959 w Polsce dwa nowe stanowiska zespołu na południu województwa mazowieckiego
The materials to determine the eastern range border of acidophilous oak forest Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae in Poland – two new stands of the association in the southern part of Mazovian Voivodeship

Artykuły przeglądowe / Review articles

Referowska-Chodak E.
Geocaching w edukacji – przegląd międzynarodowych doświadczeń
Część 1. Wprowadzenie: zalety i problemy

Geocaching in education – a review of international experiences
Part 1. Introduction: advantages and problems

Wilgan R.
Symbioza mykoryzowa obcych i inwazyjnych gatunków drzew
Mycorrhiza lsymbiosis of alien and invasive tree species