Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2020, Vol. 81, 2

Leśne Prace Badawcze, 2020, Vol. 81 (2)
Forest Research Papers, 2020, Vol. 81 (2)

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Sierota Z., Małecka M., Damszel M.
Porównanie metod oceny zdrowotności upraw sosnowych w odnowieniach
Comparing methods for assessing the health of regeneration in Scots pine culture

Zaborski K., Banaś J., Kożuch A.
Określanie wartości surowca drzewnego drzewostanów w procesie optymalizacji użytkowania rębnego
Determining the value of standing timber for harvest planning optimization

Fedyń I., Pierzchała E., Nowak K., Wąs J., Malak A., Śnigórska K.
Ocena zasiedlenia sztucznych schronień przez popielicowate (Gliridae) w karpackich lasach
Assessing the occupation of nest boxes by dormice (Gliridae) in the Carpathian forest

Artykuły przeglądowe / Review articles

Referowska-Chodak E.
Geocaching w edukacji – przegląd międzynarodowych doświadczeń
Część 2. Odbiorca, miejsce i tematyka edukacji

Geocaching in education – a review of international experiences
Part 2. Recipient, location and subject matter of education

Kędziora W., Tomusiak R., Borecki T.
Badania nad bonitacją drzewostanów w świetle literatury
Site index research: a literature review