dr hab. Elżbieta Malzahn

telefon:
85 681 2396 wew. 31
stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Lasów Naturalnych
adres:

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Staż naukowy

Pracę badawczą rozpoczęła w Zakładzie Parazytologii PAN w Warszawie, gdzie w Pracowni Biochemii i Biofizyki uczestniczyła w tworzeniu specjalistycznych laboratoriów chemicznych do badań biologicznych. Brała czynny udział w realizacji prac naukowych z zakresu fizjologii, biochemii i biofizyki na modelach parazytologicznych. Ze względów rodzinnych (mąż - mgr inż. leśnik) w 1970 roku zmieniła miejsce zamieszkania i przeniosła się do Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży. W Zespole Fizjologii Ekologicznej i Ewolucyjnej pracowała na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. W pracy badawczej stosowała niekonwencjonalne wtedy metody badawcze: instrumentalną neutronową analizę aktywacyjną oraz pomiary aktywności oksydoredukcyjnej metodą chemiluminescencyjną, jako model badań traktując małe ssaki. Wykazała m.in. możliwość wykorzystania małego ssaka, nornicy rudej Clethrionomys glareolus jako bioindykatora zmian środowiska pod wpływem czynników antropogenicznych. Podczas wieloletnich badań prowadzonych na całym obszarze Puszczy Białowieskiej, coraz ważniejszą rolę w jej zainteresowaniach wzbudzały zagadnienia związane z ochroną środowiska przyrodniczego. W 1983 roku przeszła do Zakładu Ochrony Przyrody Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży (obecny Zakład Lasów Naturalnych), gdzie uczestniczyła w organizacji i wdrażaniu badań w ogólnokrajowym temacie pt. " Pomiar zanieczyszczeń powietrza w lasach - monitoring techniczny" na obszarze makroregionu północno-wschodniej Polski. Za realizację tego tematu wraz z zespołem pracowników Instytutu otrzymała nagrodę II-go stopnia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego w 1988 r.
Obiekty badań Elżbiety Malzahn znajdują się w północno-wschodniej Polsce - regionie o wyjątkowych wartościach przyrodniczych, który ciągle jest za mało poznany pod względem zagrożeń. Wyniki kompleksowych wieloletnich badań depozycji zanieczyszczeń powietrza pozwoliły po raz pierwszy ocenić nie tylko jej poziom, ale także strukturę, trendy zmian i rozkład przestrzenny. Prowadzony przez nią jednocześnie od 1986 r. monitoring techniczny i biologiczny w Puszczy Białowieskiej dostarcza aktualnych informacji o zintegrowanym efekcie wpływu wszystkich współwystępujących zanieczyszczeń środowiska na organizmy żywe, co jest podstawą do działań na rzecz ochrony i regeneracji naturalnych ekosystemów leśnych.
W 2002 roku dr hab. Elżbieta Malzahn została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Białostockiej.

Edukacja i stopnie naukowe

Doc. dr hab. Elżbieta Malzahn jest przyrodnikiem. Studia wyższe odbyła na Wydziale Rolnym SGGW w Warszawie (1962-1967 - inż. rolnik) i Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Lublinie (1972-1974 - mgr inż. zootechnik). W 1980 roku obroniła pracę doktorską pt." Zawartość metali śladowych i ich znaczenie w rozwoju postnatalnym sezonowych generacji nornicy rudej" na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując stopień doktora nauk przyrodniczych. W 2000 roku Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych na podstawie wyróżnionej rozprawy habilitacyjnej pt. "Ocena zagrożeń i zanieczyszczenia środowiska leśnego Puszczy Białowieskiej". W jej dorobku naukowym znajduje się patent z dziedziny technicznej aparatury naukowej, opublikowanych 34 oryginalnych prac twórczych, 20 artykułów naukowych oraz 12 dokumentacji i wielu ekspertyz naukowych.

Zainteresowania naukowe

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

  • MALZAHN E. 1974. Tissue metabolism in the common shrew and bank vole. Acta theriol., 19, 21: 301-314
  • MALZAHN E. 1979. The oxidation - reduction activity of organs in Sorex araneus Linnaeus, 1758. Comp. Biochem. Physiol., 62 A: 909-913.
  • MALZAHN E., LANG B. 1980. Age variation of selenium distribution in Clethrionomys glareolus depending upon its natal season. Comp. Biochem. Physiol., 67 B: 257-260.
  • MALZAHN E. 1981. Trace elements and their significance in the postnatal development of seasonal generations of the bank vole. Acta theriol., 26, 13: 231-256.
  • MALZAHN E. 1983. Postnatal changes in trace elements and in oxidation - reduction activity in laboratory bank vole. Acta theriol., 28, 3: 33-54.
  • MALZAHN E. 1995. Monitoring of air pollution on the Białowieża Primeval Forest area in the years 1992 - 1994. In: Protection of Forest Ecosystems Biodiversity of Białowieża Primeval Forest. P. Paschalis, K. Rykowski, S. Zajączkowski (Eds.). Fundacja Rozwój SGGW, Warsaw, 1995: 7-18.
  • MALZAHN E., RACHWALD H., 1997. The level of metal concentrations and the direction of their changes in the natural ecosystems in the Białowieża Forest. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 6, Supl.: 100-103.
  • MALZAHN E. 1999. Ocena zagrożeń i zanieczyszczenia środowiska leśnego Puszczy Białowieskiej. Pr. Inst. Bad. Leśn., Ser. A, 885: 1-177 (rozprawa habilitacyjna).
  • MALZAHN E. 2000. Kwaśne deszcze w Puszczy Białowieskiej jako kryterium zagrożenia środowiska leśnego. Pr. Inst. Bad. Leśn., Ser. A, 4, 906: 54-72.
  • MALZAHN E. 2002. Ocena składu chemicznego igieł świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. jako potencjalnego wskaźnika predyspozycji drzew do zasiedlenia przez kornika drukarza Ips typographus (L.). Pr. Inst. Bad. Leśn., Ser. A, 1, 928: 31-52.