dr inż. Rafał Paluch

telefon:
85 681 23 96 wew. 33
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Lasów Naturalnych
adres:
ul. Park Dyrekcyjny 6
17-230 Białowieża

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

1997 - uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

2001 - uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

Zainteresowania naukowe

 • Wykorzystanie procesów samoregulacyjnych i sukcesyjnych w hodowli lasu, m.in. wzrost, rozwój i wykorzystanie podokapowego dębu w drzewostanach sosnowych, zagospodarowanie drzewostanów przejściowych.
 • Ograniczenie zjawisk zamierania ważnych gatunków lasotwórczych (dębów, jesionu) metodami hodowli lasu.
 • Gospodarka leśna a ochrona przyrody.
 • Zmiany roślinności.
 • Monitoring siedlisk leśnych i drzewostanów

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

ARTYKUŁY NAUKOWE

Paluch R.: Naturalne procesy lasotwórcze w Puszczy Białowieskiej jako podstawa dalszego rozwoju hodowli lasu zbliżonej do natury. W: Quo vadis, forestry? IBL Sękocin, 2007, 370-375.

Paluch R.: Możliwości wykorzystania sukcesji dębu w drzewostanach sosnowych w LKP Puszczy Białowieskiej. W: Nauka – Przyroda – Człowiek, 2007, 65-72, Białowieski PN.

Sokołowski A. W., Paluch R.: Wpływ zrębu zupełnego i sztucznego odnowienia sosną na skład roślinności boru świeżego w Puszczy Białowieskiej. Sylwan, 2006, 10: 12-19.

Paluch R.: Gospodarka leśna na siedliskach silnie wilgotnych i bagiennych.. Leśne Prace Badawcze, 2006, 2: 115-121.

Paluch R.: Odnowienie naturalne dębu w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska" – stan, warunki i perspektywy. Sylwan, 2005, 1: 30-41.

Kopryk W., Paluch R., Gil W.: The possibilities and justification for application of Scots pine natural regeneration on coniferous forest sites. Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, Ser. Biologia, 2005, 285-292.

Paluch R.: Stan, warunki i problemy odnowienia naturalnego sosny w Puszczy Białowieskiej. Sylwan, 2004, 11: 9-21.

Sokołowski A. W., Paluch R.: Wpływ sztucznego odnowienia drzewostanów w borze mieszanym na skład zbiorowisk leśnych w Wigierskim Parku Narodowym. Sylwan, 2004, 12: 48-57.

Paluch R.: Wpływ zmian składu gatunkowego i fazy rozwojowej drzewostanu na roślinność runa w Białowieskim Parku Narodowym. Prace IBL, Ser. A, 2003, (950) 4: 39-52.

Paluch R.: Kierunek i tempo zmian sukcesyjnych roślinności runa na obszarze ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Kosmos, 2002, 4: 453-461.


Paluch R.: Wykorzystanie metody porządkowania fitosocjologicznego do obiektywnej oceny zmian typów siedliskowych lasu w Białowieskim Parku Narodowym. Sylwan, 2002, 7: 77-83.

Paluch R.: Zastosowanie ekologicznych liczb wskaźnikowych do określenia kierunków zmian roślinności runa w Białowieskim Parku Narodowym. Sylwan, 2002, 1: 25-36.

Paluch R.: Wpływ drewna martwego na zasobność gleby określoną za pomocą roślinności runa w Białowieskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2001, 20.4: 15-25.

Paluch R.: Zmiany zbiorowisk roślinnych i typów siedlisk w drzewostanach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego. Sylwan, 2001, 10: 73-81.

Artykuły popularnonaukowe

Paluch R..: Wykorzystujmy to co mamy. Las Polski, 2007, 7: 18-19, (dotyczy dębu pod drzewostanami sosnowymi).

Paluch R.: Perspektywy hodowli dębów w Polsce. Leśne Prace Badawcze, 2007, 1: 141-143.

Zachara T., Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R.: Hodowla lasu a zamieranie jesionów. Las Polski, 2006, 12: 18-19.

Paluch R.: Zamieranie lasu - problem wciąż aktualny. Głos Lasu, 2006, 1: 13-16.

Paluch R., Gil W.: Obumieranie dębów powracające zjawisko. Głos Lasu, 2006, 1: 16-19.

Paluch R.: „Lasy Puszczy Białowieskiej" – nowa monografia naukowa (omówienie dzieła prof. dr hab. A. W. Sokołowskiego). Sylwan, 2005, 9: 66-68.

Sokołowski A. W., Paluch R.: Ekspansja dębu w drzewostanach sosnowych. Las Polski, 2003, 1: 22-23.

Recenzje i omówienia

 • Możliwości i celowość wykorzystania ekspansji dębu do realizacji celów hodowlanych. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80. urodzin Profesora S. Szymańskiego Perspektywy hodowli dębów w Polsce, Poznań, 29-30.09.2006 r.
 • Możliwości wykorzystania sukcesji dębu w drzewostanach sosnowych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszczy Białowieskiej. Konferencja jubileuszowa 85-lecia istnienia Białowieskiego PN, Przyroda- nauka-człowiek, 9-10.06.2006 r.
 • Analiza zjawiska zamierania drzewostanów jesionowych, w aspekcie regionalnym i czasowym. (Gil W., Łukaszewicz J., Paluch Rafał, Zachara T.) Możliwości ograniczenia zjawiska zamierania drzewostanów liściastych metodami hodowlano-ochronnymi (międzynarodowa konferencja), Puszczykowo, 14-15.11.2005 r.
 • Gospodarka leśna w obszarach nadmiernie uwilgotnionych. Renaturalizacja leśnych obszarów wodno-błotnych oraz projektowanie i wykorzystywanie małej retencji wodnej w nadleśnictwach, Janów Lubelski, 5-6.10.2005 r. oraz 15-17.11.2005 r.
 • Kierunki i charakter zmian roślinności w Białowieskim PN i w wybranych rezerwatach Puszczy Białowieskiej. Długoterminowe zmiany w przyrodzie terenów chronionych w Polsce: zakres zmian, ich tempo i mechanizmy, Kraków, Pieniński PN, 13-15.05.2005 r.
 • Odnowienie naturalne sosny i dębu w Puszczy Białowieskiej a ochrona przyrody. Rola hodowli lasu w zachowaniu różnorodności biologicznej, Poznań, 27-29.09.2004 r.
 • Możliwości i celowość odnowienia naturalnego sosny na siedliskach borowych (Kopryk W., Paluch R., Gil W.). Zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia roślinności borowej, Poznań, 19-20.09.2003 r.
 • Prognozy zmian roślinności w zbiorowiskach leśnych Puszczy Białowieskiej. IV Toruńskie Seminarium Ekologiczne „ Ewolucja układu ekologicznego", Toruń, 27-29.06.2003 r.
 • Dynamika roślinności runa drzewostanów naturalnych Białowieskiego PN w okresie 40 lat na przykładzie stałej powierzchni badawczej. Polskie parki narodowe – ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych, Białowieża, 11-14.03.2002 r.

Inne

DOKUMENTACJE BADAWCZE

 • Ocena odnowień naturalnych dębów w drzewostanach sosnowych i możliwości ich wykorzystania do realizacji celów hodowlanych. 2006, dok. naukowo-badawcza na zlec. DGLP w Warszawie.
 • Kształtowanie warunków odnowienia naturalnego dębu i sosny w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska". 2003, dok. naukowo-badawcza na zlec. DGLP w Warszawie.
 • Możliwości przeciwdziałania zjawisku zamierania jesionu wyniosłego metodami hodowli lasu". 2005, projekt nr P06L 05323, współautorstwo.