prof. dr hab. Barbara Głowacka

telefon:
22 7150 540
stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Ochrony Lasu
adres:
ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „C"
Pokój nr 119

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

Promotorstwo przewodów doktorskich

 1. Wpływ grzybów Phlebia gigantea (Fr.: Fr.) Donk i Trichoderma harzianum Rifai na zasiedlanie pniaków sosnowych przez szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. 1995 r. Instytut Badawczy Leśnictwa, autor rozprawy doktorskiej: Iwona Skrzecz.
 2. Czynniki wpływające na skuteczność bakterii Bacillus thuringiensis Berl. w ograniczaniu liczebności owadów liściożernych. 1997 r. Instytut Badawczy Leśnictwa, autor rozprawy doktorskiej: Alicja Sierpińska.
 3. Reakcje gąsienicznikowatych (Hym.  Ichneumonidae) na insektycydy stosowane w ochronie lasu.  1998 r. Instytut Badawczy Leśnictwa, autor rozprawy doktorskiej: Jacek Hilszczański.
 4. The role of parasitoids in suppression of the gypsy moth (Lymantria monacha L.) populations in the Biebrza National Park, 2001 r. Instytut Badawczy Leśnictwa, autor rozprawy doktorskiej: Lidia Sukovata.

Zainteresowania naukowe

 • Stosowanie insektycydów w ochronie lasu.
 • Wpływ zabiegów zwalczania szkodliwych owadów na entomofaunę pożyteczną.
 • Rola mikroorganizmów chorobotwórczych w regulacji liczebności  populacji owadów leśnych.
 • Wykorzystanie wirusów, bakterii i grzybów w ochronie lasu.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Glowacka B., Bystrowski C. 2015. Efficacy of Mospilan 20 SP and Trebon 30 EC in the protection of Scots pine Pinus sylvestris L. against the common pine sawfly Diprion pini L. Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry, 57 (1): 3-10.

Głowacka B, Skrzecz I., Bystrowski C. 2014. Ograniczanie liczebności osnui gwiaździstej Acantholyda posticalis Mats. w drzewostanach sosnowych. Sylwan 158, (5): 323-330.

Głowacka B, Sierpińska A. 2012. Control of adult cockchafers Melolontha spp. with Mospilan 20 SP. Folia Forestalia Polonica, series A, Vol. 54(2): 109–114.

Głowacka B. 2012. Entomopatogeniczne mikroorganizmy w ochronie lasu – badania prowadzone w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Rozdział w monografii „Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce", wyd. IBL, Sękocin Stary, str. 32-52. ISBN 978-83-62830-11-4.

Głowacka B., Bystrowski C. 2012. Możliwości zwalczania zwójek jodłowych Choristoneura murinana Hb, Zeiraphera rufimitrana H.-S. i Epinotia nigricana H.-S. w lasach Gór Świętokrzyskich. Leśne Prace Badawcze, Vol. 73(2): 121-126.

Głowacka B., Lipiński S., Tarwacki G. 2009. Możliwości ochrony kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella Deschka et Dimic. Leśne Prace Badawcze, 70, 4, 317-328.

Głowacka B., Majewski S., Perlińska A., Rodziewicz A., Rowiński R., Zalewska E. 2009. Zabiegi agrolotnicze w ochronie lasu, Monografia, CILP, 138 str.

Głowacka B. 2005. Impact of chitin synthesis inhibitors on abundance of epigeic arthropods in Scots pine stands. Folia Forestalia Polonica, Ser. A – Forestry, 47, 13-24.

Głowacka B. 2005. Skuteczność diflubenzuronu w ochronie kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella Deschka et Dimic. Sylwan, 12: 12-20.

Głowacka B. Mazur S.: Zgrupowania epigeicznych mrówek w drzewostanach sosnowych opryskanych inhibitorami syntezy chityny, Sylwan, 2005, 3: 34-41.

Głowacka B. 2005. Usuwanie liści zasiedlonych przez szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella Deschka et Dimic jako metoda ochrony kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. Leśne Prace Badawcze, 2: 139-141.

Artykuły popularnonaukowe

Głowacka B., Perlińska A. 2015. Uwarunkowania i perspektywy zwalczania masowych pojawów owadów w Lasach Państwowych. Postępy Techniki w Leśnictwie, 132: 32-39.

Głowacka B. 2014. Stosowanie integrowanej ochrony roślin w leśnictwie. Las Polski, 4: 14-15.

Głowacka B.: Wykorzystanie entomopatogenicznych mikroorganizmów w ochronie lasu – historia badań prowadzonych w Instytucie Badawczym Leśnictwa. I Ogólnopolska Konferencja z zakresu patologii owadów: „Stan obecny i kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce", Sękocin Stary, 6-7 marca 2012 r.

Głowacka B., Perlińska A.: Potrzeby i możliwości ochrony roślin w szkółkach leśnych. Konferencja „Wybrane zagadnienia rejestracji środków ochrony roślin w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/209". Konferencja organizowana w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w IOP w Poznaniu, 17-18 października 2011 r.

Głowacka B.: Możliwości redukcji liczebności imagines chrabąszczy (Melolontha sp.) przy użyciu insektycydów. Ogólnopolska Konferencja pt. „Wielkoobszarowe ograniczanie populacji chrabąszczowatych w lasach Polski w 2011 r.". Rogów 12 kwietnia 2011 r.

Głowacka B., Olczyk M.: Skuteczność preparatu Mospilan 20 SP w redukcji liczebności chrabąszczowatych. Konferencja „Możliwości ograniczania szkód wyrządzanych w lasach przez chrabąszczowate", Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej LP w Jedlni k./Radomia, 21-22.10. 2009 r.

Głowacka B.: Stosowanie środków ochrony roślin w lasach objętych programem certyfikacji PEFC. Konferencja „Możliwości ograniczania szkód wyrządzanych w lasach przez chrabąszczowate", Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej LP w Jedlni k./Radomia, 21-22.10. 2009 r.

Głowacka B.: Nowe regulacje prawne w Unii Europejskiej dotyczące środków ochrony roślin. Sympozjum Naukowe IBL i PTL „Niekonwencjonalne, biologiczne i biotechniczne metody ochrony lasu i możliwości ich wykorzystania w praktyce", Janów Lubelski, 20-23.10. 2008 r..

Skrzecz I., Głowacka B., Kosibowicz M., Lipiński S.: Zasady i możliwości stosowania chemicznej ochrony drzew w miastach – zwalczanie szrotówka. Ogólnopolska konferencja „Zieleń miejska – drzewa a infrastruktura miejska", Poznań, 21-22.05. 2007 r.

Głowacka B.: Możliwości zmniejszenia dawek środków owadobójczych stosowanych w zwalczaniu owadów liściożernych. Sympozjum „Kierunki działań, strategie i programy zmierzające do ograniczenia stosowania środków owadobójczych w lasach", Grudziądz, 4-7.10.2004.

Głowacka B.: Przewidywane skutki dostosowania krajowych regulacji prawnych do Dyrektywy 91/414/EEC. Ogólnopolska konferencja z zakresu ochrony lasu, Porażyn, 5.04. 2004 r.

Nowacka-Krukowska H., Kaniowska-Klarzyńska E., Neubart K., Głowacka B.: Trwałość w ekosystemie leśnym insektycydów benzoilomocznikowych stosowanych do ochrony drzew iglastych przed owadami liściożernymi. Mat. VI Polskie Sympozjum „Proekologiczne Insektycydy", Suche k./Poronina, 21-25.06. 2004 r.

Książki i monografie

Głowacka B. (red.), Sowińska A., Janiszewski W., Rosa Gruszecka A., Pudełko M., Łukaszewicz J., Krajewski S. 2016. Środki ochrony roślin, środki biobójcze oraz środki i produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2017. IBL, Sękocin Stary, ISBN 978-83-62830-58-9, 187 s.

Głowacka B. (red.), Brzozowska M., Pękacka E., Piwowarska M., Stasiak M., Szczygieł R., Szewczykiewicz J., Szmit P., Szujecka G. 2015. Rozwój i osiągnięcia Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2006-2014, IBL, Sękocin Stary, 304 s.

Głowacka B. (red.), Gil W. (red.). 2015. Jubileusz 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa. IBL, Sękocin Stary, 215 s. 

Głowacka B. (red.), Hilszczański J., Jabłoński T., Łukaszewicz J., Skrzecz I., Tarwacki G. 2013. Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów iglastych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 120 str., ISBN 978-83-62830-28-2.

Głowacka B. (red.), Hilszczański J., Jabłoński T., Łukaszewicz J., Skrzecz I., Tarwacki G. 2013. Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów liściastych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 87 str. ISBN 978-83-62830-27-5.

Głowacka B. (red.), Kolk A., Janiszewski W., Rosa-Gruszecka A., Pudełko M., Łukaszewicz J., Krajewski S. 2013. Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2014. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2013, 68 str. ISBN 978-83-62830-29-9.

Głowacka B. (red.), Majewski S., Perlińska A., Rodziewicz A., Rowiński R., Zalewska E. 2009. Zabiegi agrolotnicze w ochronie lasu. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 138 str. ISBN 978-83-89744-88-3.

Głowacka B. (red.) 2007. Organizmy genetycznie zmodyfikowane – materiały szkoleniowe, Usługa szkoleniowa w ramach Transition Facility 2004/016-829.03.01, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, 250 str. ISBN 978-83-89696-65-7.

Głowacka B. 2007. Jubileusz 75-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 108 str. ISBN978-83-87647-66-7.

Głowacka B. (red.) 2006. Rozwój i osiągnięcia Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2001-2005, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 170 str. ISBN 83-87647-51-9.

Głowacka B. (red.) 2001. Rozwój i osiągnięcia Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 1930-2000, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, cz. I, 170 str. ISBN 83-87647-17-9, cz. II, 188 str. ISBN 83-87647-18-7, cz. III, 204 str. ISBN 83-87647-21-7.

Inne

Ważniejsze projekty badawcze

 • Ocena skuteczności w ochronie lasu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009. Głowacka B. (kierownik projektu) i zespół. Finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, 2013-2017.
 • Środki ochrony roślin zalecane do stosowania w leśnictwie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Głowacka B. (kierownik projektu) i zespół. Finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, 2008-2012.
 • Przydatność dla leśnictwa nowych środków ochrony roślin bezpiecznych dla środowiska. Głowacka B. (kierownik projektu) i zespół. Finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, 2003-2007.
 • Integrowana metoda ochrony kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum L.) przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (Cameraria ohridella Deschka et Dimic). Głowacka B. (kierownik projektu) i zespół. Finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, 2004-2006.