Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

kierownik komórki (p.o.)

dr hab. Adam Kaliszewski

telefon:
22 7150 678

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 662
faks:
22 7153 837
adres:

Sękocin Stary

ul. Braci Leśnej nr 3

05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Badania dotyczą:

 • Ekonomicznych uwarunkowań rozwoju gospodarstwa leśnego i jego powiązań z innymi sektorami gospodarki narodowej,
 • Szacowania wartości drzewostanów i gruntów leśnych oraz szkód i odszkodowań leśnych,
 • Rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć gospodarczych w leśnictwie orazich optymalizacji,
 • Ekonomicznych i prawnych aspektów wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego i ochrony przyrody w lasach oraz handlu i marketingu w gospodarstwie leśnym,
 • Planowania, finansowania, organizacji i zarządzania w leśnictwie oraz polityki leśnej,
 • Metod inwentaryzacji lasu: naziemnej, z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych, w tym cyfrowych zdjęć lotniczych, technologii GPS oraz skaningu laserowego (LiDAR), oraz wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wszystkich kategorii własności,
 • Regulacji produkcji i oceny zasobów leśnych, w tym zasad i kryteriów ustalania wieków rębności dla głównych gatunków lasotwórczych oraz określania etatu użytkowania lasu,
 • Zasad planowania urządzeniowego w modelu wielofunkcyjnej, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym określenia i oceny skutków ekonomicznych,
 • Metod pomiaru miąższości drzewostanów oraz przyrostu drzew i drzewostanów,
 • Prognoz rozwoju zasobów drzewnych i możliwości ich użytkowania,
 • Metod określania uszkodzeń lasu oraz ich wpływu na jego produkcyjność,
 • Monitoringu lasu – gromadzenia i przetwarzania informacji o stanie lasu, procesach w nim zachodzących w celu identyfikacji zagrożeń i ich zapobieganiu oraz analiz danych monitoringowych o stanie zdrowotnym lasów dla krajowych instytucji centralnych,
 • Jakości i racjonalnego wykorzystania surowców drzewnych,
 • Inwentaryzacji i prognozy zasobów oraz racjonalnego wykorzystania użytków ubocznych,
 • Doskonalenia technologii i techniki pozyskania drewna i produktów ubocznych,
 • Pomiaru, odbioru oraz przekazywania surowca drzewnego,
 • Wymagań technicznych oraz oceny przydatności maszyn i urządzeń stosowanych w użytkowaniu lasu,
 • Fizycznych czynników szkodliwych – głównie hałasu i wibracji, silników pilarek
  łańcuchowych oraz ocena narzędzi, maszyn i urządzeń oraz stanowisk pracy z punktu widzenia ergonomii.

Informacje

Leśne Centrum Informacji

03
lis
2011

W dniu 3 listopada 2011 r. w siedzibie IBL została podpisana umowa o realizacji Projektu pt.: „Leśne Centrum Informacji - platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego” (LCI)....więcej »

Utworzenie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych (PZZL)

25
lip
2011

W dniu 25.05.2011 r. Polski Związek Zrzeszeń Leśnych został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jego siedziba mieści się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3....więcej »

Wizyta prof. dr. hab. Andreasa Roloffa z Niemiec

31
mar
2010

Na zaproszenie Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi w dniach 31.03-1.04. 2010 r. gościł w IBL profesor Andreas Roloff....więcej »