FutMon

Type of project

International

Project status

Finished

Implementation period

-

Contract number

Source of funding

Financing amount

Beneficiary

Coordinator / leading department

Project supervisor

Project description

Projekt FutMon dotyczy zagadnień monitoringu lasów, który jest w Polsce realizowany od 1989 roku i stanowi (będzie również w przyszłości) jedyne narzędzie wspomagania systemu monitoringu lasów w Europie w ramach rozporządzenia Unii Europejskiej Life+. Problematyka ta jest szeroko omawiana w licznych publikacjach i opracowaniach nt. stanu lasów w Europie i Polsce, które ukazują się w wydawnictwach ONZ, Unii Europejskiej, a w kraju w Bibliotece Monitoringu Środowiska – serii wydawniczej GIOŚ.
Szczegółowy cel projektu – integracja programu monitoringu lasów z innymi wielkopowierzchniowymi programami badawczymi realizowanymi w lasach (inwentaryzacja wielkopowierzchniowa, BioSoil) – został w Polsce już częściowo osiągnięty, m.in. zharmonizowano sieć punktów obserwacyjnych Wielkopowierzchniowej Inwentaryzacji Stanu Lasów i Stałych Powierzchni Obserwacyjnych I rzędu monitoringu. Kolejnym krokiem, realizowanym w ramach FutMon, będzie rozszerzenie zakresu obserwacji oraz liczby powierzchni monitoringu intensywnego, próba poszukiwania nowych indykatorów stanu lasu, a także określenie relacji pomiędzy wynikami obserwacji prowadzonych w ramach monitoringu i inwentaryzacji. Udział Polski w projekcie FutMon włącza nasz kraj w budowę zintegrowanego systemu monitoringu lasów w Unii Europejskiej.

Project goals

  • Budowa zdolności do koordynacji na poziomie UE zharmonizowanego systemu monitoringu lasów wykorzystującego istniejące i nowe techniki monitorowania na poziomie krajowym, regionalnym i UE.
  • Zbieranie jakościowych i ilościowych danych o lasach odnoszących się do zmian klimatu, zanieczyszczeń powietrza, różnorodności biologicznej i stanu zdrowotnego lasów, w ramach Europejskiego Centrum Informacji o Lasach (EFDAC).
  • Dostarczanie danych użytecznych we wdrażaniu zasady trwałego zagospodarowania lasów uwzględniającej indykatory zrównoważonej gospodarki leśnej przyjęte przez Ministerialną Konferencję Ochrony Lasów w Europie (MCPFE).
  • Udostępnianie sieci monitoringu lasów dla innych programów dostarczających informacji UE.
  • Naukowa analiza danych i udostępnianie uzyskanych wyników o stanie zdrowotnym lasów i stanie gleb leśnych w relacji z zanieczyszczeniami powietrza, zmianami klimatycznymi, pochłanianianiem węgla i różnorodnością biologiczną.

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie systemu dostarczającego niezbędnych danych pozwalających na poziomie Unii Europejskiej na kształtowanie polityki w zakresie odnoszącym się do przyjętych w Unii Europejskiej międzynarodowych konwencji (Ramowa Konwencja ONZ o Zmianach Klimatu – UN FCCC, Konwencja o Transgranicznym Przemieszczaniu się Zanieczyszczeń Powietrza na Dalekie Odległości – CLRTAP, Konwencja o Różnorodności Biologicznej – CBD) i programów działań – 6. Planu Działań na rzecz Środowiska (6th EAP), Tematycznej Streategii Ochrony przed Zanieczyszczeniami Powietrza (TSAP) i Planu Działań Leśnych (FAP).
Wyniki przeprowadzonych obserwacji i analiz zostaną także wykorzystane w programie monitoringu lasu realizowanym wg rozporządzenia Life+ i programu ICP – Forests do interpretacji przyczyn zmian poziomu zdrowotności drzewostanów w związku ze zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym. Będą również wykorzystane w procesie podejmowania optymalnych decyzji w ramach polityki leśnej i polityki ekologicznej kraju. Ponadto dostarczą informacji niezbędnych do przygotowywania raportów dla Sejmu i rządu RP. Rezultaty prac przedstawiane będą w postaci raportów.

Characteristics of the project

Scope of IBL participation

Project contractors

Partners

Translate »