Awanse naukowe pracowników IBL

23 maja 2024 roku Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne Pani Agnieszce Kamińskiej.

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Przestrzenno-czasowa analiza zamierania drzewostanów świerkowych na obszarze Puszczy Białowieskiej w warunkach gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”.

Przed podjęciem pracy w Zakładzie Geomatyki IBL, Pani Agnieszka Kamińska była pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zdjęcie: Tomasz Remiszewski 

Translate »