Projekty

W Instytucie Badawczym Leśnictwa prowadzone są projekty badawcze według najnowocześniejszych i stale rozwijanych metod, a wykonywane prace studialne oraz ekspertyzy wspomagają nauki leśne i gospodarkę leśną. Służy temu poszukiwanie nowych rozwiązań, prowadzenie osłony naukowej przy wdrażaniu wyników badań do praktyki oraz doradztwo w tym zakresie. Instytut realizuje także zadania w zakresie upowszechniania i wdrażania systemów certyfikacji lasów PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) i FSC (Forest Stewardship Council).

Drapieżne pogranicze – transgraniczna współpraca na rzecz zintegrowanej ochrony dużych drapieżników w Polsce i na Słowacji

Projekt zakłada transgraniczną współpracę na rzecz zintegrowanej ochrony dużych drapieżników w Polsce i na Słowacji. W projekcie współfinansowanym przez program Interreg Polska-Słowacja udział bierze 17 polskich oraz 2 słowackich partnerów.

Transnational Cooperation on nature-based solutions for restoring degraded forests of Central Europe (Współpraca międzynarodowa w zakresie opartych na naturze rozwiązań w celu odbudowy zdegradowanych lasów w Europie Środkowej)

Ochrona różnorodności biologicznej oraz promowanie adaptacji lasów do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, to kluczowe wyzwania dla Europy Środkowej.

Uprawa trufli jako innowacyjne przedsięwzięcie w agroleśnictwie

Trufle, to grzyby workowe, charakteryzujące się podziemnym trybem rozwojowym i stanowiące najbardziej wartościowe (o dużym potencjale handlowym) niedrzewne produkty leśne na świecie.

Państwowe zasoby cyfrowych map waloryzacji przyrodniczej Polski – etap I

Planując budowę domu uzyskujemy dane z państwowych zasobów kartograficznych, są one powszechnie uważane za wiarygodne i stanowią formalnie jedyne poprawne źródło danych. Wykonując ocenę oddziaływania na środowisko [OOŚ] i sporządzając prognozy w pro…

Aktywizacja kapitału społecznego właścicieli lasów prywatnych (rolników)

Lasy prywatne w Polsce, ze względu na zajmowaną powierzchnie i jej udział w powierzchni lasów ogółem, stanowią ważny element zasobów przyrodniczych Polski.

„Zrównoważone użytkowanie i inteligentne zarządzanie lasami”, akronim: SILVA NYMPHA

Głównym celem projektu SILVA NYMPHA jest wypełnienie luki w procesie zarządzania lasami, która wynika z rozproszonego i opóźnionego dostarczania informacji do ośrodków decyzyjnych. Nasza propozycja dostosowuje działania do celów zarządzania, podnosz…

Znaczenie lasów i gruntów z roślinnością leśną w pochłanianiu i magazynowaniu CO2 w ramach nowej strategii leśnej UE 2030 oraz pakietu ustaw „Gotowi na 55”

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano 7 grudnia 2023 roku umowę o dofinansowanie w formie dotacji realizacji ekspertyzy pn. „Znaczenie lasów i gruntów z roślinnością leśną w pochłanianiu i magazynowaniu CO2 w ramach n…

Przegląd definicji funkcjonujących w innych krajach UE, a związanych z różnorodnością biologiczną dla różnych kategorii środowisk, w tym wodnych, leśnych, łąkowych

Przegląd form ochrony przyrody w różnych krajach UE i działań dopuszczonych w ramach poszczególnych kategorii form ochrony. Przegląd definicji funkcjonujących w innych krajach UE, a związanych z różnorodnością biologiczną dla różnych kategorii środo…

Ocena stanu i zmian zasobów leśnych Polski według kryteriów i wskaźników opracowanych przez Forest Europe, UNECE i FAO na potrzeby raportowania międzynarodowego

Ekspertyza zlecona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest kontynuacją cyklicznych prac wynikających z zobowiązań Polski w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej do FAO i Forest Europe odnośnie zasobów leśnych i gospodarki leśnej w Polsce.

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2023-2025

Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typach siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także…

Przegląd form ochrony przyrody w różnych krajach i działań dopuszczonych w ramach poszczególnych kategorii form ochrony

Wykonanie ekspertyzy ma związek z ustaleniami Zespołu do spraw Unijnej Strategii Bioróżnorodności 2030, w ramach opracowywania Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

EnviLink – międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń młodych naukowców w badaniach przyrodniczych

Celem konferencji jest aktywizacja i konsolidacja środowiska młodych naukowców w zakresie nauk leśnych, geoinformacji, ochrony przyrody, ekologii i gospodarki przestrzennej. Wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin i dyscyplin nauk…

Antropogeniczne przekształcenia środowiska Królestwa Kongresowego w kontekście procesów modernizacyjnych

Każdy las ma swoją niepowtarzalną historię i jego przeszłość może świadczyć o bardziej generalnych zmianach dziejących się w tle. W tym kontekście istotnym badawczo tematem jest kwestia instalowania się na ziemiach polskich pod zaborami procesów mo…

Sygnatura ekstremalnych zjawisk klimatycznych w dębie szypułkowym na wschodnim skraju jego zasięgu

Zmiany klimatu, powodujące wzrost temperatury i zmiany w rozkładzie opadów, zwiększają częstotliwość i dotkliwość susz na całym świecie (IPCC, 2013). Ekstremalne susze, takie jak ta obserwowana w Europie w 2018 r. (Schuldt et al., 2020), są klęskami…

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku

Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typach siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także …

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018

Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typach siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także …

Prowadzenie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2023-2025

Projekt zlecony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika z potrzeby kontynuacji prowadzenia krajowego banku danych o pożarach lasu, który integruje informacje z baz Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz Par…

Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w roku 2022 – część II oraz w latach 2023-2025

Projekt realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizujący zapisy konwencji ONZ o transgranicznym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (ang. United Nation Economic Commission for Europe Convention on…

Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem – etap II

Wsparcie doradcze przeprowadzone przez instytucje eksperckie ma pomóc laureatom inicjatywy Miasto z Klimatem w zaplanowaniu rozwiązań, które przyspieszą ich pro-klimatyczną transformację.

Big data w monitoringu ruchu turystycznego i waloryzacji kulturowych usług ekosystemowych na terenach leśnych w obrębie metropolii warszawskiej i wiedeńskiej

Projekt realizowany jest w ramach współpracy Lead Agency Procedure, w programie Weave, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS 22”.

VI konferencja „Las i woda”

Celem VI edycji Konferencji „Las i woda" jest wymiana aktualnych wyników badań oraz poglądów naukowców, ekspertów i praktyków w zakresie interakcji las - woda.

Wstępne mapowanie lasów pierwotnych i tzw. lasów starych w Polsce w oparciu o wytyczne KE, analiza potencjału w zależności od doboru wskaźników i ich wartości granicznych

Opracowanie bazy informacyjnej w celu identyfikacji istotnych uwarunkowań, analiza wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących definicji i mapowania lasów pierwotnych i lasów starych.

Genetyka populacyjna zespołów chrząszczy saproksylicznych w lasach chronionych i gospodarczych

Projekt jest finansowany w ramach konkursu OPUS 22 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Znaczenie zachowania bioróżnorodności w lasach jest jednym z najważniejszych problemów, często wynikających z utraty siedlisk czy zmian klimatu. Lasy gospod…

Konferencja naukowa pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie”. Konferencja organizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” (nr projektu DKN/SP/550064/2022)

Konferencja naukowa pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie". Konferencja organizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka"

Wpływ gradacji kornika drukarza Ips typographus na zasiedlenie i wykorzystanie drzewostanów świerkowych i mieszanych z udziałem świerka przez zespół gatunków nietoperzy leśnych w europejskim lesie nizinnym (Puszcza Białowieska)

Wpływ gradacji kornika drukarza Ips typographus na zasiedlenie i wykorzystanie drzewostanów świerkowych i mieszanych z udziałem świerka przez zespół gatunków nietoperzy leśnych w europejskim lesie nizinnym (Puszcza Białowieska)

Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w roku 2022, część I

Projekt realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizujący zapisy konwencji ONZ o transgranicznym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości(ang. United Nation Economic Commission for Europe Convention on …

Program rozwoju leśnictwa

Wartość merytoryczną projektu stanowią opracowania kierunkowe/eksperckie w zakresie następujących grup problemowych: (1) współczesna i przyszła wartość lasów jako struktury przyrodniczej w systemie ochrony biosfery (podtrzymywania życia) oraz bezpi…

EUFORGEN

W dniach od 31 marca do 3 kwietnia 2009 r. w Antalyi w Turcji odbyło się trzecie spotkanie grupy "Stand-forming Broadleaves Network" działającej w ramach projektu EUFORGEN.

ZIELONA ENERGIA I TY – Stoisko promocyjne „Dzień Ziemi 2014 na Polu Mokotowskim w Warszawie”

ZIELONA ENERGIA I TY – Stoisko promocyjne „Dzień Ziemi 2014 na Polu Mokotowskim w Warszawie"

WAMBAF

Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich

WAMBAF Tool box

Wdrożenie rezultatów projektu WAMBAF

WALTER (Leonardo da Vinci)

Kształcenie na odległość w zakresie gospodarki wodnej

TREEBREEDEX (6. PR)

Sieć hodowli selekcyjnej drzew leśnych dla wielofunkcyjnego leśnictwa w Europie

TATRY (4. PR)

Zintegrowana ocena zagrożenia oraz postępowanie ochronne w ekosystemach leśnych objętych zamieraniem lasu i gradacjami owadów kambiofagicznych

SCEFORMA (4. PR)

Analiza scenariuszy trwałej produkcji drewna w zależności od różnych zasad gospodarki leśnej

PROFOREST (5. PR)

Ochrona zasobów leśnych w Europie Środkowej

CEMAGREF

Określenie przyczyn powstawania pożarów lasu i ujednolicenie metod ich ustalania

FORTHREATS (6. PR)

Europejska sieć dotycząca nowych chorób i zagrożeń powodowanych przez obce gatunki inwazyjne w ekosystemach leśnych

FOREST FOCUS

Monitorowanie wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego we Wspólnocie. Projekt demonstracyjny BioSoil

FIREPARADOX (6. PR)

Innowacyjna metoda zintegrowanego kontrolowania pożarów obszarów niezagospodarowanych polegająca na rozwiązywaniu problemu pożarów obszarów niezagospodarowanych przez rozsądne użycie pożaru: Rozwiązanie paradoksu pożarowego.

EVOLTREE (6. PR)

Ewolucja drzew jako motor bioróżnorodności ekosystemów lądowych

EFORWOOD (6. PR)

Narzędzia oceny wpływu trwałego i zrównoważonego rozwoju w łańcuchu leśno-drzewnym

EFFE (5. PR)

Ocena finansowania leśnictwa w Europie

COMFOR (6. PR)

Zintegrowane podejście w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych

Opracowanie założeń wdrożenia systemu monitoringu ICP Forests w Gruzji

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa S[raw Zagranicznych RP w 2011r.

Polforex

Lasy jako dobro publiczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu poprawy efektywności ich zarządzania

EUFOFINET

Europejskie sieci dotyczące pożarów lasu

EFFMIS

Europejski monitoring pożarów lasu za pomocą systemów informatycznych

SUSTREE

Ochrona zmienności genetycznej drzew leśnych w warunkach zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę leśnym materiałem rozmnożeniowym

HESOFF

Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP

FutMon

Dalszy rozwój i wdrożenie systemu monitoringu lasów w Unii Europejskiej

LIFE+ ForBioSensing

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

TREES4FUTURE

Hodowla drzew dla przyszłości

SUMFOREST

Koordynacja badań naukowych w zakresie tworzenia instrumentów i formułowania ram politycznych zrównoważonej gospodarki leśnej

ISEFOR

Wzrost stabilności lasów w Europie: modelowanie ochronne przeciwko inwazyjnym szkodnikom i patogenom w aspekcie zmian klimatu

FORFIRE

Niezawodny i tani system do wczesnego wykrywania oraz dokładnej lokalizacji pożarów lasu

FlexWood

Elastyczny Łańcuch Dostaw Drewna

BIOCOMES

Rozwój metod biologicznych przez producentów biologicznych środków ochrony roślin jako element integrowanej metody zwalczania owadów i patogenów (szkodników) w rolnictwie i leśnictwie

BACCARA

Bioróżnorodność a zmiany klimatu – analiza ryzyka

Aktualizacja i podsumowanie realizacji 'Krajowego programu zwiększania lesistości’ (KPZL)

Zwiększanie lesistości jest trwałym elementem polityki przestrzennej, ekologicznej i gospodarczej kraju. Potrzeba wzrostu lesistości jednoznacznie ujęta jest w „Polityce leśnej państwa", jako jeden z istotnych jej celów. Jego realizacja powinna dopr…

Prowadzenie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2020-2022

Projekt zlecony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest kontynuacją prac dotyczących stworzenia i prowadzenia zdecentralizowanego banku danych o pożarach lasów oraz opracowywania corocznych raportów i szczegółowych danych na potrzeby Unii Europ…

Znaczenie martwego drewna w kształtowaniu się właściwości fizycznych i chemicznych gleb leśnych

Celem projektu jest wykazanie zależności pomiędzy martwym drewnem a procesami glebotwórczymi. Analizom zostaną poddane wszystkie poziomy genetyczno - diagnostyczne w profilu danej gleby będącej pod wpływami rozkładu martwego drewna. Analizowane będą…

Określenie intensywności przemian biochemicznych gleb w zależności od składu gatunkowego drzewostanu

Jednym z czynników decydujących o zasobności gleb leśnych w składniki pokarmowe jest skład gatunkowy drzewostanu. Trafiający do gleby materiał roślinny (opad roślinny, obumarłe korzenie, wydzieliny korzeni) poszczególnych gatunków drzew jest zróżnic…

Zbiorowiska ektomikoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vitt.): bogactwo gatunkowe, wpływ rośliny – gospodarza, sukcesja grzybów ektomikoryzowych

Grzyby rodzaju Tuber tworzą mikoryzy z wieloma gatunkami drzew, jak: dąb, buk, sosna, grab, topola, jodła, olsza, świerk, leszczyna czy jałowiec. Ten związek jest przykładem mutualistycznej symbiozy, w którym roślina otrzymuje od grzyba składniki mi…

Opracowanie sztucznych schronień letnich dla mopków Barbastella barbastellus i przetestowanie ich skuteczności w praktyce

Projekt przewiduje opracowanie nowego typu skrzynek (letnich schronień) dla nietoperzy, przeznaczonych specjalnie dla gatunku mopek B.barbastellus. Zaplanowano wykonanie łącznie 600 nowych skrzynek w dwóch wariantach konstrukcyjnych (z drewna i komp…

Badania zmienności pojawów fenologicznych (pędzenia wiosennego) modrzewia europejskiego (Larix decidua subsp. Polonica Racib.) na powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwach Zwierzyniec i Kutno

Celem badań w projekcie jest poznanie zmienności wiosennego ruszania rodów modrzewia, badanych na dwóch powierzchniach równoległych w Nadleśnictwach Kutno i Zwierzyniec i powiązanie tej cechy ze zmiennością cech ilościowych i jakościowych. Badania b…

Wpływ warunków pogodowych w okresie kwitnienia i zawiązywania nasion oraz okresu ich przechowywania na wrażliwość potomstwa dębu szypułkowego na wybrane czynniki stresowe

W projekcie zostanie podjęta próba poznania dystrybucji metylacji DNA, w procesach rozwojowych dębu, w reakcji na bodźce środowiskowe. Bdania przeprowadzone zostaną w dwóch wyłączonych drzewostanach nasiennych dębu szypułkowego zlokalizowanych w dwó…

Morfologiczno-genetyczna analiza populacji żerdzianek Monochamus urussovii (Fisch.) i M. sartor (F.) występujących w obu zasięgach świerka pospolitego w Polsce

Przedmiotem projektu jest zbadanie różnic między dwiema populacjami żerdzianek w Polsce: Urussowa i krawca (Monochamus urussovii i Monochamus sartor, Coleoptera: Cerambycidae), troficznie związanych ze świerkiem pospolitym w obu areałach jego występ…

Struktura zasobów drzewnych rosnących na obszarach nieleśnych według ewidencji

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie metodyki inwentaryzacji zasobów drzewnych rosnących na terenach innych niż las według ewidencji. Ze względu na nieleśny charakter ewidencyjny badanych gruntów, nie jest to obszar zainteresowania PGL Lasy P…

Możliwości stosowania maszyn wielooperacyjnych do pozyskiwania drewna w warunkach górskich w Polsce

Liczba specjalistycznych maszyn do pozyskiwania drewna, a zwłaszcza harwesterów i forwarderów, w Polsce systematycznie wzrasta. Według szacunku ekspertów w obecnej chwili w naszym kraju może pracować ok 250 harwesterów i 400 forwarderów a poziom mec…

Badanie możliwości wykorzystania produktów ubocznego użytkowania lasu jako źródła antyoksydantów w preparatach prozdrowotnych

W projekcie badana jest zawartość związków polifenolowych oraz zdolności antyoksydacyjne ubocznych użytków leśnych pochodzenia roślinnego. Materiał do badań stanowią wybrane organy: sosny pospolitej (Pinus silvestris L.); jałowca pospolitego …

Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w roku 2021

Projekt realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizujący zapisy konwencji ONZ o transgranicznym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (ang. United Nation Economic Commission for Europe Convention on…

Badania stanu zdrowotnego lasów na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu i na powierzchniach monitoringu intensywnego w roku 2020

Projekt realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizujący zapisy konwencji ONZ o transgranicznym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (ang. United Nation Economic Commission for Europe Convention on…

Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w latach 2018-2020

Projekt realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizujący zapisy konwencji ONZ o transgranicznym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (ang. United Nation Economic Commission for Europe Convention on…

Zestaw do pomiarów fotosyntezy i powierzchni aparatów fotosyntetycznych

W wyniku złożonego w 2020 r. wniosku w ramach postępowania konkursowego zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.); art. 365 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – …

Wsparcie dla czasopism naukowych (Leśne Prace Badawcze)

Projekt „Wsparcie dla czasopism naukowych" dotyczy czasopism naukowych, które nie zostały ujęte w żadnej z następujących międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Inde…

Zestaw do analizowania barwionych preparatów mikroskopowych z tkanek miękkich roślin

W wyniku złożonego w 2019 r. wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realiz…

Laserowi odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. świętokrzyskiego

„Laserowi Odkrywcy" to projekt badawczy, realizowany w ramach przedsięwzięcie „Ścieżki Kopernika", który ma na celu popularyzację nauki wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Głównym wyzwaniem tej inicjatywy …

Nadziemny przepływ pierwiastków w ekosystemie leśnym na podstawie badań empirycznych i modelowych

Uszkodzenia lasów prowadzące do zamierania, doprowadziły do podjęcia w połowie lat 80tych XX wieku badań nad wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych na stan i zdrowotność drzewostanów na terenach Europy. Każdy ze składników imisji reaguje z poszczegó…

Ryzyko uszkodzenia drzewostanów przez wiatr w Beskidzie Żywieckim

Pracownicy naukowi Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL opracowali dla lasów nizinnych metodę oceny ryzyka uszkodzenia drzewostanów od wiatru (Metoda określania ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr, Leśne Prace Badawcze, 2010, Vol. 71: 165…

Zastosowanie testów biochemicznych do oceny żyzności siedlisk leśnych w wybranych rezerwatach cisa pospolitego

Właściwe określenie typu siedliskowego lasu, jego zasobności i potencjalnej zdolności produkcyjnej, pozwala na optymalny dobór składu gatunkowego drzew, co wpływa na prawidłowy przebieg procesów glebowych, a tym samym zapobiega degradacji siedlisk. …

Dynamika liczebności, skład pokarmu i nakładanie się nisz pokarmowych ptaków szponiastych i sów w środkowej Polsce

W danym projekcie prowadzone badania pozwolą na realizację monitoringu liczebności, parametrów rozrodu oraz analizę składu pokarmu zespołu ptaków szponiastych i sów, na tle biotycznych i abiotycznych czynników środowiskowych. Zebrane wyniki zostaną …

Rola hurtowni danych w procesie wnioskowania naukowego

Realizacja projektu infrastrukturalnego "Leśne Centrum Informacji - platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego" w latach 2010 - 2014 stworzyła warunki do udostępniania informacji naukowej w formie elektronicznej zgodnie z obowiązuj…

Mikrorozmnażanie wybranych genotypów i ocena zmienności genetycznej klonów robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.)

Podczas realizacji projektu dla wybranych genotypów robinii akacjowej, trudno namnażających się metodami tradycyjnymi, opracowana zostanie metodyka mikrorozmnażania, która umożliwi produkcję wegetatywnych sadzonek na skalę gospodarczą. Jednorodny ge…

Identyfikacja czynników wpływających na efektywność gospodarowania nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z wykorzystaniem metody DEA

Badania naukowe w zakresie pomiaru efektywności gospodarowania nadleśnictw z użyciem przedstawionych w projekcie metod będą prowadzone w Polsce po raz pierwszy. Wyniki badań, wskazujące kierunki innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobam…

Ocena zróżnicowania wewnątrzgatunkowego sosny limby (Pinus cembra L.) z czterech tatrzańskich proweniencji na podstawie cech potomstwa

W prowadzonych badaniach uwzględniono cztery tatrzańskie stanowiska limby, nazwane umownie jako: "Morskie Oko", "Dubrawiska", "Zameczki", "Tatry Bialksie". Stanowiska drzew matecznych limb, z których pozyskano szyszki do badań, wybrano w opar…

System wspomagania decyzji (decision support systems) w ochronie lasów przed foliofagami sosny

Nadmierne wykorzystanie środków chemicznych w zabiegach ochronnych prowadzi do niepożądanej „chemizacji" środowiska leśnego, a przy tym nie gwarantuje trwałego rozwiązania problemu masowego występowania owadów liściożernych. Świadczy o tym chociażby…

Znaczenie wczesno-letniego pokarmu na rozród, kondycję i przeżywalność osobników oraz dynamikę populacji popielicy (Glis glis)

Zagadnienia związane z próbą wyjaśnienia zmian liczebności w populacjach zajmują kluczowe miejsce w nowoczesnej ekologii. Dlatego też oszacowanie takich parametrów populacji jak tempo rozrodu, struktura płci i wieku, rekrutacja osobników oraz śmiert…

Sposób zagospodarowania drzewostanu a zmienność genetyczna odnowień naturalnych buka (Fagus sylvatica L.)

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) należy do głównych gatunków lasotwórczych w regionach górskich w Polsce. Najczęstszym sposobem zagospodarowania drzewostanów bukowych jest rębnia częściowa, wykorzystująca odnowienie naturalne powstające w następst…

Organizacja I Konferencji z Zakresu Patologii Owadów na terenie województwa mazowieckiego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji

Organizacja I Konferencji z Zakresu Patologii Owadów na terenie województwa mazowieckiego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Na sosnowym szlaku” na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Na sosnowym szlaku" na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji

Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu

Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu

Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor

Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor

Stosowanie fosforynów jako elicytorów odporności na patogeny korzeni w szkółkach leśnych i drzewostanach

Stosowanie fosforynów jako elicytorów odporności na patogeny korzeni w szkółkach leśnych i drzewostanach

Bezpieczne dla środowiska metody ochrony ekosystemów leśnych zagrożonych przez chrabąszcze Melolontha spp.

Bezpieczne dla środowiska metody ochrony ekosystemów leśnych zagrożonych przez chrabąszcze Melolontha spp.

Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu

Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu

REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”

REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach"

PROZEL „Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów”

PROZEL „Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów"

Budowa nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wraz trzyletnią obsługą informatyczną

Budowa nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wraz trzyletnią obsługą informatyczną

Opracowanie ostatecznej wersji Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych

Opracowanie ostatecznej wersji Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowis…

Zakup aparatury pomiarowej, rejestracyjnej i analitycznej wykorzystywanej w pracach monitoringu lasu na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu, powierzchniach monitoringu intensywnego i w laboratorium analiz chemicznych

Zakup aparatury pomiarowej, rejestracyjnej i analitycznej wykorzystywanej w pracach monitoringu lasu na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu, powierzchniach monitoringu intensywnego i w laboratorium analiz chemicznych

Zwiększenie stabilności i odporności biologicznej lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Zwiększenie stabilności i odporności biologicznej lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania

Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania

Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie

Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie

PROTAXUS (POIiŚ) Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce (Protaxus)

Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce.

Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakres…

Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparci…

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Projekt realizowany w ramach współpracy 16 instytutów naukowych, uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność…

Opracowanie udoskonalonego, innowacyjnego systemu „Smoke Detection„ służącego do automatycznej detekcji pożarów w lasach

Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w którym liderem jest przedsiębiorstwo Taxus IT Sp. Z o.o. a partnerem Instytut Badawczy Leśnictwa. Zakres projektu obejmuje badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe dotyczące produkt…

Opracowanie programu integrowanej ochrony upraw sosnowych przed owadami i patogenami z uwzglednieniem systemu wspomagania decyzji (SWD)

Realizacja projektu przebiega dwukierunkowo. W ramach pierwszego kierunku badań, porównywane są liczebności owadów, intensywność porażenia upraw przez patogeny grzybowe i określany jest rozmiar szkód powodowanych przez wymienione czynniki. Obserw…

Kryteria oceny potencjału gradacyjnego głównych foliofagów sosny jako podstawy do opracowania strategii postępowania ochronnego w zagrożonych drzewostanach

Ochrona ekosystemów leśnych przed szkodliwymi foliofagami w Polsce opiera się przede wszystkim na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin charakteryzujących się szybkim i skutecznym działaniem. Jednakże w wielu przypadkach zabiegi chemiczne wy…

Zintegrowana ochrona szkółek przed nowymi, inwazyjnymi patogenami w warunkach ograniczonego wyboru fungicydów

Projekt obejmował trzy zadania szczegółowe: - monitorowanie zagrożenia chorobowego szkółek na poziomie lokalnym metodami molekularnymi; - określanie zagrożenia ze strony organizmów inwazyjnych w szkółkach oraz niebezpiecznych dla drzewostanów;…

Program testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych (WDN), drzew matecznych (DD), plantacji nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw nasiennych (PUN) w ramach „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 201-2035”

Ocena potomstwa na powierzchniach testujących będzie dotyczyła następujących cech: przeżywalności określonej odsetkiem żywych sadzonek w stosunku do wysadzonych w roku badawczym, analizowaną po 1, 5 i 10 roku od założenia uprawy; cech przyrostow…

Zmiany warunków klimatycznych i wodnych w środowisku lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej

Do analizy wpływu zmian ekoklimatu na ekosystemy leśne zostaną wykorzystane dotychczasowe wyniki wieloletnich badań klimatycznych i badań monitoringowych zanieczyszczeń powietrza związkami siarki i azotu. Analizie poddane zostaną także dotychczasowe…

Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych – poradnictwo dla Lasów Państwowych

Projekt jest prowadzony na zlecenie DGLP od 1993 roku - w okresach 5. i 3 letnich kończy się sprawozdaniem z odpowiednimi zaleceniami, wytycznymi bądź ilustrowanymi zdjęciami „Kalendarzami występowania chorób grzybowych". W 1996 r. w związku z powsz…

Weryfikacja istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań

W ostatnim czasie wprowadzono rozróżnienie 3 kategorii zasięgów występowania gatunków: potencjalnych, optymalnych i rzeczywistych. Zasięg gatunku zmienia się w czasie i jest zjawiskiem dynamicznym kształtowanym głównie przez klimat i zjawiska ewoluc…

Dynamika wybranych gatunków zoocenozy na podstawie długoletnich obserwacji prowadzonych w Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska jako pozostałość ostatnich na niżu europejskim lasów naturalnych o charakterze pierwotnym stanowi zarówno istotny punkt odniesienia dla nowoczesnego leśnictwa, jak i niezastąpiony poligon badawczy. Jednym z najważniejszych eleme…

Długookresowe zmiany składu florystycznego naturalnych zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej

Projekt dotyczy badań przeprowadzanych na terenie Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska (PB) , to najlepiej zachowany zwarty obszar leśny na Niżu Europy. Powszechnie uznawana jest za las modelowy (zwłaszcza część objęta ochroną ścisłą w Białowi…

Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011-2035″

Projekt pt.:"Osłona naukowa realizacji -Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011 - 2035" stanowi w znacznej części kontynuację zrealizowanego w latach 1991-2010 „Programu zachowania leśn…

Modelowania bilansu węgla na poziomie lokalnym i globalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz opracowanie naukowe parametrów wejściowych i scenariuszy działań gospodarczych dla obszaru Polski

Zagadnienia związane z obiegiem węgla, a ostatecznie z jego wymiarem ekonomicznym, są jednym z najistotniejszych tematów ostatnich lat. Problematyka absorbcji i emisji tego gazu, nabiera szczególnego znaczenia na obszarach leśnych, które zwykle korz…

Określenie stopni trudności gospodarowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

W ramach pierwszych prac w projekcie zostaną zebrane opinie, uwagi i propozycje w wytypowanej grupie nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych dotyczących problemów i wątpliwości związanych z dotychczasowym określaniem wskaźników stopni …

Określenie zmienności DNA głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce z uwzględnieniem populacji rosnących poza naturalnym zasięgiem

Harmonogram prac w projekcie przewiduje: Zbiór próbek (igły, liście, pąki, łyko) sosny, świerka, dębu, buka, modrzewia i jodły z drzewostanów zlokalizowanych w obrębie zasięgu oraz poza zasięgiem występowania gatunku, w różnych regionach nasienny…

Identyfikacja przyczyn spałowania drzewostanów bukowych przez jeleniowate oraz propozycje działań ochronnych

Szkody powodowane przez zwierzynę w drzewostanach młodszych klas wieku są problemem obecnym w polskim leśnictwie od wielu lat i przynoszącym wymierne straty gospodarce leśnej. Z uwagi na głównych sprawców uszkodzeń, termin „zwierzyna" można zawęzić …

Określenie zdolności retencyjnych drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych

Badania prowadzone w projekcie obejmują poszczególne składowe ekosystemów leśnych. Rozpoznane zostaną właściwości retencyjne i zasoby wodne gleb leśnych, zmierzone zostanie zużycie wody przez drzewa oraz określona zostanie ta wielkości dla drzewosta…

Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów ze szczególnym uwzględnieniem odnowień naturalnych wzrastających bez ingerencji człowieka na stałych powierzchniach badawczych IBL

W ramach proponowanego projektu badawczego zaplanowano odtworzenie 100 stałych powierzchni badawczych o wymiarach 50x50m , na których wykonano pomiary pierśnic wszystkich drzew, określenia liczby niskich podrostów (o wysokości 0,5-1,3 m) oraz nalotó…

Tempo i kierunki sukcesji regeneracyjnej w różnych typach zbiorowisk leśnych na terenach pohuraganowych w Puszczy Białowieskiej w okresie 30 lat na przykładzie stałych powierzchniach badawczych IBL

Wyrazem zainteresowania tą tematyką badawczą są prowadzone obecnie badania na terenach pohuraganowych wyłączonych spod ingerencji człowieka i zagospodarowanych w Puszczy Piskiej. Badania te jednakże dotyczą głównie zbiorowisk borowych i stosunkowo k…

Ocena skuteczności w ochronie lasu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009

Prace badawcze prowadzone są przez 3 zakłady naukowe Instytutu Badawczego Leśnictwa: Zakład Ochrony Lasu, Zakład Ekologii Lasu i Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych. W 2005 r. pracownicy tych Zakładów zostali upoważnieni przez Głównego Insp…

Ocena i wykorzystanie istniejących powierzchni badawczych jako bazy selekcyjnej do wyboru drzew elitarnych i realizacji specjalnych programów hodowli selekcyjnej drzew leśnych

Instytucje tworzące konsorcjum „DendroGen" dysponują rozległą bazą powierzchni doświadczalnych z najważniejszymi gatunkami drzew leśnych. Zostały one założone w ramach projektów badawczych finansowanych głównie przez Lasy Państwowe a ich wartość wzr…

Dynamika wzrostu i rozwoju oraz kierunki zagospodarowania drzewostanów lipy drobnolistnej w lasach państwowych

W ramach prac w projekcie zostanie określona dynamika wzrostu i rozwoju lipy drobnolistnej na płaszczyźnie geograficzno- siedliskowej. Wykonana też będzie analiza porównawcza potencjalnego przyrostu miąższości lipy z innymi gatunkami (buk, dąb). …

Optymalizacja użytkowania oraz zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna oraz węgla

Projekt badawczy zakłada opracowanie właściwego dla gospodarstwa leśnego (wszystkie klasy wieku) modelu regulacji wielkości i wartości użytkowania oraz zasobności drzewostanów łączącego dwa, wzajemnie sprzężone aspekty: produkcję surowca drzewnego i…

Charakterystyka genetyczna polskich populacji świerka z podzasięgu południowego (Hercyńsko-Karpackiego) na podstawie analiz DNA

Prowadzone w projekcie badania mają na celu przeprowadzenie weryfikacji granic przebiegu regionów matecznych świerka pospolitego w Polsce, na podstawie charakterystyki genetycznej drzewostanów należących do podzasięgu Hercyńsko-Karpackiego. Anali…

Określenie współczynników zamiennych dla wybranych długości drewna sosnowego i świerkowego wielkowymiarowego w kłodach oraz średniowymiarowego

Obecny projekt zakłada przeprowadzenie szerszych badań nad surowcem sosnowym i świerkowym w kłodach drugiej klasy grubości, tak aby można było poszerzyć zakres średnic do odbioru drewna metodą stosową. Końcowym efektem pracy ma być również zrewid…

Standardowe koszty jednostkowe w systemie finansowym Lasów Państwowych

Do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych niezbędne są wzorcowe (standardowe) koszty, które odzwierciedlają wielkości uzyskiwane przez jednostki średnie charakteryzujące się określonymi cechami. Standardowe koszty jednostkowe zostaną opraco…

Opracowanie metody alarmowego ustalania stopnia zagrożenia pożarowego lasu na potrzeby wojska

Powierzchnia lasów, będących w zarządzie PGL LP, wykorzystywanych przez wojsko wynosi około 167 tysięcy hektarów. Na tych terenach, zgodnie z porozumieniem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Środowiska w sprawie warunków użytkowania lasów na potrz…

Określenie warunków przekształcania się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity w zależności od siedliskowych typów lasu, składu gatunkowego i wieku drzewostanu

Od roku 2007 w Instytucie Badawczym Leśnictwa funkcjonuje Krajowy System Informacji o Pożarach Lasów, w którym gromadzone są dane o pożarach w lasach wszystkich form własności. Dla pożarów, które miały miejsce w Lasach Państwowych informacje te są b…

Metodyczne podstawy opracowania i wdrażania planu gospodarowania zasobami wodnymi w lasach nizinnych w skali nadleśnictwa

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum Instytutu Badawczego Leśnictwa i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu. Tryb realizacji będzie obejmować analizę dostępnych materiałów, wyznaczenie obszarów wymagających oddziaływania an…

Opracowanie modeli paliw leśnych materiałów roślinnych pokrywy gleby

Obecnie, gdy coraz częściej stosowane są w ochronie przeciwpożarowej lasu narzędzia informatyczne, umożliwiające prognozowanie rozprzestrzeniania się pożaru lasu i wspomagające proces decyzyjny organizowania akcji gaśniczej, nieodzowne jest opracowa…

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016

Instytut Badawczy Leśnictwa od 1946 r. opracowuje corocznie krótkoterminową prognozę występowania szkodników, która zawiera aktualne informacje o stopniu zagrożenia lasów Polski przez poszczególne gatunki owadów i choroby infekcyjne. W tym czasie pr…

Postępowanie ochronne w drzewostanach jodłowych zagrożonych przez owady i patogeny grzybowe

Po okresie regresu jodły, przypadającym II połowę 20. wieku, nastąpiła wyraźna poprawa jej zdrowotności, a w okresie ostatniego 20-lecia kondycję jodły można uznać za bardzo dobrą. Obecnie nie ma problemu zamierania tego gatunku, natomiast pojawiają…

Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym

Projekt dotyczy plantacji nasiennych (zarówno wegetatywnych, jak i generatywnych).Prace badawcze w projekcie skupią się wokół założenia doświadczenia porównującego zrealizowany zysk genetyczny z plantacji nasiennych i drzewostanów gospodarczych oraz…

Zasady prowadzenia gospodarki leśnej dla terenów zagrożonych przez wiatr

W Polsce w ostatnim stuleciu nastąpiły zmiany niektórych elementów klimatycznych. Podwyższyła się średnia temperatura powietrza atmosferycznego, zmianie uległ rozkład opadów w roku, występują susze w okresie wegetacyjnym, powstają liczne burze połąc…

Przebudowa częściowa zagrożonych hubą korzeni monokultur sosnowych na gruntach porolnych z wykorzystaniem preparatu Rotstop

Realizacja projektu polegać będzie na: wykonaniu wiosną 2014 r. oceny monitorującej stan środowiska leśnego przebudowywanych drzewostanów w 11 nadleśnictwach oraz wytypowaniu do dalszych badań kilku spośród nich, spełniających kryteria zainicjowanej…

Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych

Drzewostany dębowe w Polsce są stale narażone na uszkodzenia powodowane przez owady liściożerne, tzw. foliofagi. Do najważniejszych foliofagów dębu należą niektóre gatunki z rodziny zwójkowatych (Tortricidae) i miernikowcowatych (Geometridae). Wystę…

Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu

Projekt obejmuje 6 nadleśnictw sudeckich: Świeradów, Szklarska Poręba, Bystrzyca Kłodzka, Zdroje, Międzylesie, Lądek Zdrój oraz 6 nadleśnictw położonych w Beskidach Zachodnich tj.: Bielsko (częściowo), Jeleśnia (częściowo), Ujsoły (częściowo), Ustro…

Translate »