Oferta badawcza

Oferta naukowo-badawcza

Instytut Badawczy Leśnictwa oferuje, w ramach prac naukowo-badawczych każdego z zakładów, szeroką ofertę działalności usługowej i doradczej. Zajmujemy się pracami z zakresu:

  • ocen oddziaływania na środowisko,
  • ekspertyzami,
  • waloryzacjami przyrodniczymi,
  • analizami DNA materiałów roślinnych,
  • monitoringiem zagrożenia pożarowego.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Zakład Ekologii Lasu (EL)

Ocena produkcyjności siedlisk. Oznaczanie właściwości fizykochemicznych gleb, zanieczyszczeń powietrza, składu chemicznego wody, analiza chemiczna materiału organicznego pod względem zawartości składników pokarmowych i metali ciężkich. Szkolenia w zakresie dobrej praktyki laboratoryjnej. Wydawanie opinii o przydatności nawozów, środków poprawiających właściwości gleby oraz środków wspomagających uprawę roślin do stosowania w lasach – na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i […]

Zakład Geomatyki (G)

Zakład Geomatyki IBL oferuje usługi oraz szkolenia związane z szeroko pojętą analizą danych teledetekcyjnych (zobrazowania satelitarne, zdjęcia lotnicze, chmura punktów z naziemnego i lotniczego skanowania laserowego), danych wektorowych (LMN – leśna mapa numeryczna, inne dane środowiskowe) wsparte ich statystyczną interpretacją. W ramach oferowanych szkoleń uczestnicy będą mogli posiąść wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności korzystania z […]

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych (HL)

Ocena jakości nasion drzew i krzewów leśnych. Ekspertyzy i doradztwo w zakresie: stosowania herbicydów w leśnictwie (szkółkarstwo, uprawy leśne, drzewostany i otoczenie), stosowania biologicznych metod ochrony przed chwastami w szkółkach i na uprawach leśnych, zakładania upraw leśnych, zalesień gruntów porolnych, nieużytków i zdegradowanych terenów leśnych i nie leśnych (dobór składu gatunkowego, więźby sadzenia, formy zmieszania), […]

Zakład Lasów Górskich (LG) – Kraków

Doradztwo z zakresu gospodarki leśnej w regionach górskich. Ocena występowania ważniejszych szkodników leśnych oraz prognoza ich wystąpienia. Opinie, szkolenia i poradnictwo z zakresu ochrony lasów górskich oraz rozpoznawania, profilaktyki i zwalczania szkodników owadzich. Opinie, szkolenia i poradnictwo w zakresie odnowienia (wykorzystanie odnowień naturalnych, odnowienia sztuczne) i pielęgnowania lasu na różnych etapach jego rozwoju, z uwzględnieniem […]

Zakład Lasów Naturalnych (LN) – Białowieża

Ekspertyzy dotyczące wpływu emisji zanieczyszczeń powietrza (przemysł, transport, rolnictwo, określone zakłady i firmy) na skażenia środowiska przyrodniczego (leśnego) związkami siarki, azotu i metalami ciężkimi. Ocena zagrożenia środowiska leśnego metodami bioindykacyjnymi (na określonym terenie, transplantacja lub ekspozycja bioindykatora). ( dr hab. Elżbieta Malzahn) Udział w edukacji ekologicznej młodzieży oraz we wszelkich szkoleniach na temat tzw. zagrożeń cywilizacyjnych, […]

Zakład Ochrony Lasu (OL)

Oferta badawcza Zakładu Ochrony Lasu Kierunek nr 1. Doskonalenie metod ochrony lasu przed owadami zgodnie z IPM (Integrowana ochrona lasu przed szkodliwymi owadami i patogenami) Opracowanie integrowanej metody ochrony upraw leśnych przed owadami z uwzględnieniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD). Zastosowanie SWD w integrowanej metodzie ochrony upraw leśnych. Możliwości wykorzystania owadobójczych wirusów, bakterii, grzybów i nicieni […]

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZZ)

Wykonywanie ekspertyz i pomoc fachowa w zakresie wyceny leśnych nieruchomości gruntowych oraz szacowania strat w drzewostanach. Opracowywanie ekspertyz w zakresie analiz rynku surowca drzewnego w Polsce i Europie. Szkolenia dla właścicieli lasów oraz służb nadzoru nad lasami prywatnymi. Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko planów urządzeniowych w aspekcie obszarów Natura 2000 (po ukazaniu się zasad wykonywania). […]

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (Ppoż)

Oferta badawcza Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (Ppoż) Profilaktyki i podnoszenia odporności lasu na pożary, Pirologii leśnej i modelowania rozprzestrzeniania się pożaru lasu, Techniki i technologii wykrywania i gaszenia pożarów lasu w tym opracowanie technologii stosowania środków i sprzętu do tego przeznaczonych, Charakterystyka warunków meteorologicznych i hydrotermicznych obszarów leśnych, Wpływu pożaru na ekosystemy leśne i nieleśne, […]

Oferta szczegółowa

Oferta z zakresu wykorzystania BSL w leśnictwie ocena stanu zdrowotnego drzew pomnikowych, inwentaryzacja stanu technicznego budynków leśnych, szacowanie szkód na szkółkach i uprawach leśnych , ocena wielkości strat po pożarzyskach lub wiatrowałach, wykonanie materiału foto-wideo do folderów promocyjnych nadleśnictwa, wykonanie szczegółowych opracowań fotogrametrycznych na potrzeby gospodarki leśnej. Prace obejmują rewizję terenową, wykonanie nalotu w celu […]

Translate »