Międzynarodowe

„Zrównoważone użytkowanie i inteligentne zarządzanie lasami”, akronim: SILVA NYMPHA

Głównym celem projektu SILVA NYMPHA jest wypełnienie luki w procesie zarządzania lasami, która wynika z rozproszonego i opóźnionego dostarczania informacji do ośrodków decyzyjnych. Nasza propozycja dostosowuje działania do celów zarządzania, podnosz…

Sygnatura ekstremalnych zjawisk klimatycznych w dębie szypułkowym na wschodnim skraju jego zasięgu

Zmiany klimatu, powodujące wzrost temperatury i zmiany w rozkładzie opadów, zwiększają częstotliwość i dotkliwość susz na całym świecie (IPCC, 2013). Ekstremalne susze, takie jak ta obserwowana w Europie w 2018 r. (Schuldt et al., 2020), są klęskami…

WAMBAF

Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich

WAMBAF Tool box

Wdrożenie rezultatów projektu WAMBAF

WALTER (Leonardo da Vinci)

Kształcenie na odległość w zakresie gospodarki wodnej

TREEBREEDEX (6. PR)

Sieć hodowli selekcyjnej drzew leśnych dla wielofunkcyjnego leśnictwa w Europie

TATRY (4. PR)

Zintegrowana ocena zagrożenia oraz postępowanie ochronne w ekosystemach leśnych objętych zamieraniem lasu i gradacjami owadów kambiofagicznych

SCEFORMA (4. PR)

Analiza scenariuszy trwałej produkcji drewna w zależności od różnych zasad gospodarki leśnej

PROFOREST (5. PR)

Ochrona zasobów leśnych w Europie Środkowej

CEMAGREF

Określenie przyczyn powstawania pożarów lasu i ujednolicenie metod ich ustalania

FORTHREATS (6. PR)

Europejska sieć dotycząca nowych chorób i zagrożeń powodowanych przez obce gatunki inwazyjne w ekosystemach leśnych

FOREST FOCUS

Monitorowanie wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego we Wspólnocie. Projekt demonstracyjny BioSoil

FIREPARADOX (6. PR)

Innowacyjna metoda zintegrowanego kontrolowania pożarów obszarów niezagospodarowanych polegająca na rozwiązywaniu problemu pożarów obszarów niezagospodarowanych przez rozsądne użycie pożaru: Rozwiązanie paradoksu pożarowego.

EVOLTREE (6. PR)

Ewolucja drzew jako motor bioróżnorodności ekosystemów lądowych

EFORWOOD (6. PR)

Narzędzia oceny wpływu trwałego i zrównoważonego rozwoju w łańcuchu leśno-drzewnym

EFFE (5. PR)

Ocena finansowania leśnictwa w Europie

COMFOR (6. PR)

Zintegrowane podejście w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych

Opracowanie założeń wdrożenia systemu monitoringu ICP Forests w Gruzji

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa S[raw Zagranicznych RP w 2011r.

Polforex

Lasy jako dobro publiczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu poprawy efektywności ich zarządzania

EUFOFINET

Europejskie sieci dotyczące pożarów lasu

EFFMIS

Europejski monitoring pożarów lasu za pomocą systemów informatycznych

SUSTREE

Ochrona zmienności genetycznej drzew leśnych w warunkach zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę leśnym materiałem rozmnożeniowym

HESOFF

Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP

FutMon

Dalszy rozwój i wdrożenie systemu monitoringu lasów w Unii Europejskiej

LIFE+ ForBioSensing

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

TREES4FUTURE

Hodowla drzew dla przyszłości

SUMFOREST

Koordynacja badań naukowych w zakresie tworzenia instrumentów i formułowania ram politycznych zrównoważonej gospodarki leśnej

ISEFOR

Wzrost stabilności lasów w Europie: modelowanie ochronne przeciwko inwazyjnym szkodnikom i patogenom w aspekcie zmian klimatu

FORFIRE

Niezawodny i tani system do wczesnego wykrywania oraz dokładnej lokalizacji pożarów lasu

FlexWood

Elastyczny Łańcuch Dostaw Drewna

BIOCOMES

Rozwój metod biologicznych przez producentów biologicznych środków ochrony roślin jako element integrowanej metody zwalczania owadów i patogenów (szkodników) w rolnictwie i leśnictwie

BACCARA

Bioróżnorodność a zmiany klimatu – analiza ryzyka

Translate »