Leśne Prace Badawcze

Leśne Prace Badawcze są kontynuacją Prac Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A, wydawanych od 1933 r.

Decyzją Wydawcy – Instytutu Badawczego Leśnictwa – z dniem 1.01.2023 r. zostaje wznowione wydawanie czasopisma naukowego „Leśne Prace Badawcze”.
Rada Programowa i Komitet Redakcyjny LPB zapraszają naukowców i leśników do składania
 1. oryginalnych prac naukowych,
 2. artykułów przeglądowych,
 3. artykułów dyskusyjnych,
 4. doniesień,
 5. sprawozdań z realizowanych prac badawczych, konferencji, seminariów, itp. (Forum LPB)
Recenzowane prace (w czterech pierwszych wymienionych działach) oraz artykuły na Forum LPB w języku polskim, będą ukazywać się w trybie ciągłym, elektronicznie, w cyklu rocznym.

Komitet Redakcyjny Leśnych Prac Badawczych

Cel i zakres tematyczny

Czasopismo Leśne Prace Badawcze koncentruje się na publikowaniu  wyników badań empirycznych lub modelowych, które przyczyniają się do zrozumienia funkcjonowania ekosystemów leśnych i mają zastosowanie w praktycznym leśnictwie. Obszar poruszanych zagadnień, zarówno podstawowych, jak i stosowanych, obejmuje wszystkie dyscypliny leśne, tj. hodowlę, ekologię, fizjologię, entomologię, fitopatologię, genetykę, a także inwentaryzację, urządzanie i użytkowanie lasu, geomatykę oraz związane z lasem i leśnictwem aspekty ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturalne.

Jako jedyne leśne czasopismo naukowe wydawane w języku polskim ma na celu wymianę najnowszej wiedzy naukowej pomiędzy badaczami i praktyką leśną. Publikowane są w nim nie tylko oryginalne artykuły naukowe, ale również artykuły przeglądowe, dyskusyjne, doniesienia i sprawozdania z realizowanych prac badawczych przez naukowców i leśników.
Pismo jest wydawane w wersji elektronicznej (ISSN 2082-8926).
Artykuły publikowane są w języku polskim, z abstraktem w języku angielskim.

Model publikacji

Teksty wszystkich artykułów są zamieszczane na stronach internetowych w otwartym dostępie Open Access (w formacie pdf) na podstawie licencji Creative Commons BY-NC-ND.

Opłaty za publikację

Redakcja nie pobiera opłat za publikację artykułów.

Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Leśne Prace Badawcze są indeksowane przez:

 • AGRICOLA (National Agricultural Library),
 • AGRO,
 • Ariana,
 • Baidu Scholar,
 • Biblioteka Nauki,
 • CAB Abstracts, Forestry Abstracts,
 • CABI (Agroforestry Abstracts),
 • Celdes,
 • CNPIEC,
 • EBSCO,
 • EBSCO Discovery Service,
 • Environmental Science and Pollution Management,
 • Forest Products Abstracts,
 • Forest Science Database,
 • Genamics JournalSeek,
 • Global Health,
 • Google Scholar,
 • Index Copernicus (jako Forest Research Papers),
 • J-Gate,
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders),
 • Most Wiedzy,
 • Naviga (Softweco),
 • Paperbase,
 • Pirabase,
 • POL-index,
 • Polish Scientific Journals Contents,
 • Polymer Library,
 • Primo Central (ExLibris),
 • ProQuest (Environment Abstracts),
 • ReadCube,
 • Referativnyi Zhurnal (VINITI),
 • ResearchGate,
 • Review of Plant Pathology (RoPP),
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest),
 • Sustainability Science Abstracts,
 • Sustainable Development,
 • TDOne (TDNet),
 • Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb,
 • WanFang Data
 • Wildlife Review & Fisheries Review,
 • WorldCat (OCLC).
Punktacja – MNiSW

2023 r. – 20 pkt.
2021 r. – 20 pkt.
2020 r. – 20 pkt.
2019 r. – 20 pkt.
2016 r. – 13 pkt.
2015 r. – 13 pkt.
2014 r. – 7 pkt.
2013 r. – 7 pkt.
2010-2012 r. – 9 pkt.
2007-2011 r. – 6 pkt.
2003-2006 r. – 4 pkt.
1997-2002 r. – 2 pkt.

Punktacja – Index Copernicus

2014 r. – 96,04 pkt. (wartość znormalizowana – 8,72 pkt.)
2013 r. – 6,86 pkt.

Instytucja finansująca: Instytut Badawczy Leśnictwa (dotacja statutowa).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowywało czasopismo w latach:

 • 2019–2020 – w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” ze środków MNiSW – umowa 68/WCN/2019/1 z dnia 10.06.2019 r.
 • 2016–2017 – dofinansowanie zadania „Opracowanie anglojęzycznej wersji czasopisma (8 zeszytów) on line” w ramach umowy nr 849/P-DUN/2016 z dnia 5.09.2016 r. ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • 2013–2014 – dofinansowanie projektu „Publikowanie elektronicznej wersji Leśnych Prac Badawczychw języku angielskim w Internecie” w ramach programu „Index Plus” – umowa nr 74/IxP/dem/2012 z dnia 30.10.2012 r.

 

Zgłaszanie artykułów

Artykuły prosimy przysyłać na adres:  lpb@ibles.waw.pl lub P.Bartuszek@ibles.waw.pl

Redakcja

Leśne Prace Badawcze
Komitet Redakcyjny
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn
E-mail: lpb@ibles.waw.pl
tel. +48 22 7150618

Sekretarz redakcji

Przemysław Bartuszek
E-mail: P.Bartuszek@ibles.waw.pl
tel. +48 22 7150618

Wydawca

Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn
E-mail: ibl@ibles.waw.pl
tel. +48 22 7150602, fax +48 22 7200397

dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL 

Translate »