Bazy danych

Instytut Badawczy Leśnictwa umożliwia dostęp do baz danych, w których znajdują się opracowane przez naukowców materiały źródłowe związane z prowadzonymi badaniami, a także do baz bibliograficznych Biblioteki.

Abiotyczne i grzybowe czynniki chorobotwórcze

Baza zawiera informacje o powierzchni drzewostanów uszkodzonych przez wybrane czynniki abiotyczne i patogeny grzybowe oraz o powierzchni zwalczania patogenów grzybowych

Aktualne zagrożenie pożarowe lasów w Polsce

Mapa zagrożenia pożarowego lasu ustalanego zgodnie z metodą IBL przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w 60 strefach prognostycznych, opracowywana codziennie (od 1 IV do 30 IX) przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL

Bazy drzewostanowe

Baza zawiera informację o pomiarach w drzewostanach określonych adresem leśnym.

Biochemia gleb leśnych

Baza zawiera zestawienie informacji o aktywności enzymatycznej gleb

Chrząszcze Coleoptera

Baza zawiera zestawienie zebranych okazów (gatunków) obejmujących sumarycznie ok. 14 tys. okazów owadów (rekordów) przechowywanych w gablotach w Białowieży.

Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce

Baza zawiera informacje o stanie populacji cisa pospolitego w 14 rezerwatach przyrody: „Cisy Rokickie im. prof. St. Króla”, „Bogdanieckie Cisy”, „Cisy Tychowskie”, „Cisy w Czarnem”, „Cisy”, „Cisowa Góra”, „Cisy nad Liswartą”, „Jasień”, „Radomice”, „Skarżysko”, „Majdów”, „Kretówki”, „Cisy na Górze Jawor”, „Woronikówka”.

Drzewa Mateczne

Baza zawiera zestawienie informacji o drzewach matecznych (poprzednia nazwa: doborowych), uznanych w Lasach Państwowych.

Drzewostany Zachowawcze w Lasach Państwowych

Baza zawiera zestawienie informacji o drzewostanach zachowawczych, zakwalifikowanych w Lasach Państwowych (DZLP).

Drzewostany Zachowawcze w Parkach Narodowych

Baza zawiera zestawienie informacji o drzewostanach zachowawczych, zakwalifikowanych w Parkach Narodowych (DZPN).

Dendrochronologia

Baza zawiera informacje zebrane w trakcie analizy pniowej dębu. Informacje te to zdjęcia i pomiary wyrzynków dębów wzrastających pod okapem drzewostanów sosnowych.

Fitosocjologia

Baza zawiera informacje zbierane w trakcie badań fitosocjologicznych na powierzchniach próbnych.

Gatunki inwazyjne

Baza zawiera informację o pojawieniu się gatunków inwazyjnych na terenie Polski.

Genetyka drzew leśnych – powierzchnie doświadczalne

Baza dotyczy tzw. genetyki populacyjnej, tj. badań zmienności proweniencyjnej (populacyjnej) i rodowej (osobniczej) drzew leśnych pod względem cech przyrostowych i jakościowych. Badania prowadzone są na powierzchniach doświadczalnych.

Genetyka drzew leśnych – powierzchnie testujące

Baza dotyczy powierzchni doświadczalnych, na których prowadzone są badania mające na celu przetestowanie stopnia przekazywania potomstwu korzystnych cech wzrostowych i jakościowych, posiadanych przez drzewa rodzicielskie - drzewa mateczne (DM) lub drzewa tworzące wyłączone drzewostany nasienne (WDN-y). Począwszy od 2006 roku, co roku zakładanych jest ok. 20 nowych powierzchni.

Genetyka drzew leśnych – zmienność genetyczna

Baza dotyczy badań zmienności genetycznej drzew leśnych, prowadzonych przy pomocy różnych rodzajów markerów genetycznych (markery DNA, izoenzymy). Baza zostanie podzielona na 5 podbaz mających tę samą strukturę danych.

Geomatyka

Baza zawiera informację o Zobrazowaniach satelitarnych Beskidów i TPN.

Gleby leśne

Baza zawiera zestawienie informacji o właściwościach chemicznych gleb na siedliskach lasowych, borowych oraz górskich.

Hodowla lasu

Baza zawiera informacje pochodzące z pomiarów powierzchni próbnych (PP) aktualizowanych okresowo (w zależności od finansowania badań) w ramach badań dotyczących więźby sadzenia, a w przypadku powierzchni których drzewostan wszedł w okres trzebieżowy – w ramach badań „trzebieżowych”.

Hydrologia lasu – chemizm wód

Baza zawiera wyniki analiz laboratoryjnych składu chemicznego wód opadowych (na otwartej przestrzeni, podkoronowe, spływ po pniu), glebowych, gruntowych i powierzchniowych (cieki wodne).

Hydrologia lasu – stany wody Odry

Baza zawiera średnie miesięczne z dobowych pomiarów poziomu wody w Odrze na wodowskazie w Malczycach w latach 1901-1910 oraz 1946-1995. Nazwa wodowskazu: Malczyce, nazwa cieku: Odra, adres leśny wodowskazu: RDLP Wrocław, Nadl. Wołów, L-ctwo Prawików, pow. zlewni: 26860 km2, lokalizacja na rzece: Km 304,8.

Hydrologia lasu – składowe bilansu wodnego

Baza zawiera codzienne odczyty stanu wód różnych cieków, gł. w Polsce płn.-wsch., wsch. oraz w Sudetach, wielkości opadów oraz wartości przepływu wód tych cieków, służące do sporządzania bilansów wodnych dla tych cieków.

Hydrologia lasu – wody gruntowe – Puszcza Białowieska

Baza zawiera pomiary poziomu wód gruntowych, prowadzone cyklicznie na 4 stałych transektach na terenie Puszczy Białowieskiej, na których zlokalizowane są posterunki pomiarowe (studnie) w postaci rury PCV wkopanej w ziemię – 4 grupy punktów po 12, 13, 28 i 14 studni. Część bazy danych zawiera poszczególne odczyty (2 lub 4 w każdym miesiącu), a część już średnie wartości dla poszczególnych miesięcy.

Hydrologia lasu – wody gruntowe i powierzchniowe – Puszcza Białowieska

Baza zawiera wyniki pomiarów poziomu wód gruntowych i powierzchniowych, prowadzonych cyklicznie w stałych punktach pomiarowych (posterunkach pomiarowych) w Puszczy Białowieskiej.

Krajowy System Informacji o Pożarach Lasów

Instytut Badawczy Leśnictwa - Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Meteorologia – dane klimatyczne Kopna Góra i Żylina

Baza Danych Klimatycznych – zawiera pomiary meteorologiczne ze stacji meteo Kopna Góra (lata 1970-2007) i Żyliny (1982-2011).

Meteorologia – dane klimatyczne (automatyczne stacje meteo)

Baza Danych Meteorologicznych – zawiera pomiary meteorologiczne w układzie automatycznych stacji meteo w Polsce od 2005 roku. Dane dostarczane są w postaci plików tekstowych z rozszerzeniem .DAT zawierająca dane ze 140 automatycznych stacji pomiarowych (liczba stacji stale rośnie). Pomiary dokonywane co 10 min.

Meteorologia – dane meteorologiczne (główne stacje meteo)

Baza Danych Klimatycznych – zawiera pomiary meteorologiczne w układzie głównych stacji meteo w Polsce w latach 1951-2012.

Monitoring środowiska przyrodniczego w Puszczy Białowieskiej – bioindykatory

Baza zawiera informację o bioindykatorach zbieranych 1 raz w roku na 25 powierzchniach bioindykacyjnych. Badane są dwa gatunki: 2-letnie igły sosny zwyczajnej oraz mchu Pleurozium schreberi w postaci składu chemiczny 14 pierwiastków.

Monitoring Lasów w Polsce

Monitoring lasów jest podstawowym źródłem zaspokojenie wzrastających potrzeb na informacje o stanie lasów i procesach w nim zachodzących, urzędów państwowych i instytucji kształtujących politykę ekologiczną oraz politykę leśną kraju, a także administracji leśnej.

Monitoring środowiska przyrodniczego w Puszczy Białowieskiej – klimat

Baza zawiera informację o temperaturach dobowych i opadzie atmosferycznym na terenie Puszczy Białowieskiej.

Monitoring środowiska przyrodniczego w Puszczy Białowieskiej – powietrze

Baza zawiera informację o miesięcznych pomiarach zanieczyszczenia gazowego (SO2 i NO2) oraz pełnego składu chemicznego opadów atmosferycznych na terenie Puszczy Białowieskiej.

Monitoring stosowania środków ochrony roślin

Baza zawiera informację dotyczące stosowania środków ochrony roślin w leśnictwie od 2001 roku i będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne lata.

Nasiennictwo leśne – jakość nasion

Baza zawiera dane o wynikach oceny jakości nasion drzew leśnych, wykonywanej corocznie przez Stacje Oceny Nasion Lasów Państwowych.

Nasiennictwo leśne – obradzanie

Baza zawiera dane o: - przewidywanym w bieżącym roku urodzaju szyszek/nasion poszczególnych gatunków drzew leśnych w poszczególnych Nadleśnictwach, - ilości szyszek/nasion, zebranych w tych Nadleśnictwach w poprzednim roku.

Oddziaływanie przemysłu na środowisko leśne

Baza zawiera informacje dot. zanieczyszczeń przemysłowych wokół Elektrowni Kozienice.

Odnowienia naturalne gatunków lasotwórczych

Baza zawiera informację o powierzchni odnowieniach naturalnych gatunków lasotwórczych badanych w ramach różnych tematów badawczych na określonych powierzchniach.

Owady – powierzchnia (ha) drzewostanów w klasie wydzielania posuszu wg wartości NPC

Baza zawiera informację o powierzchniach drzewostanów w klasie wydzielania posuszu wg wartości NPC.

Owady – wykaz posuszu, złomów i wywrotów

Baza zawiera informację o wykazie posusz, złomów i wywrotów.

Owady – występowanie szkodników leśnych i wykonane zabiegi ochronne

Baza zawiera informację o występowaniu szkodników oraz wykonywanych zabiegach ochronnych na danym obszarze.

Owady – zestawienie powierzchni zagrożonych przez szkodniki korzeni

Baza zawiera informację o powierzchniach zagrożonych przez szkodniki korzeni.

Owady – zestawienie powierzchni zagrożonych przez szkodniki sosny

Baza zawiera informację o prognozowanych powierzchniach zagrożonych przez szkodniki sosny.

Plantacje nasienne

Baza zawiera zestawienie informacji o plantacjach nasiennych (PN), plantacyjnych uprawach nasiennych (PUN), plantacjach zachowawczych i archiwach klonów, założonych w Lasach Państwowych oraz o potomstwie drzew matecznych, które jest reprezentowane w tych obiektach.

Powierzchnie Schwappachowskie

Baza zawiera informację o powierzchniach doświadczalnych zakładanych przez Schwappacha i Wiedemanna.

Puszcza Notecka

Baza zawiera informację n/t oceny stopnia zagrożenia i zwalczania szkodników pierwotnych drzewostanów sosnowych Puszczy Noteckiej z dokładnością do oddziału leśnego od 1946 roku.

Rejonizacja ognisk gradacyjnych chrabąszczowatych na terenie Polski

Baza zawiera informację o występowaniu chrabąszczy na terenie Polski.

Siedliska leśne

Baza zawiera dane pomiarowe zebrane w ramach badań warunków siedliskowych krain i dzielnic przyrodniczo-leśnych w Polsce.

Ssaki leśne

Baza zawiera informacje o wykorzystaniu środowiska przez daniele w Nadleśnictwie Poddębice.

Stopnie trudności gospodarowania nadleśnictw i leśnictw

Baza zawiera wyliczone stopnie trudności gospodarowania oraz wybrane wskaźniki cząstkowe dla leśnictw i nadleśnictw w ramach badań prowadzonych na zlecenie DGLP.

Systemy korzeniowe

Baza zawiera zestawienie informacji o systemach korzeniowych gatunków lasotwórczych.

Wirtualny zielnik

Baza zawiera zbiór roślin z terenu Białowieskiego Parku Narodowego i okolic.

Wyłączone Drzewostany Nasienne

Baza zawiera zestawienie informacji o wyłączonych drzewostanach nasiennych (WDN), uznanych w Lasach Państwowych.

Zbiór entomologiczny

Bazę stanowi zbiór owadów w gablotach (do digitalizacji), obejmujący ok. 30 tys. okazów owadów.

Translate »