Biblioteka

Biblioteka IBL w Sękocinie Starym jest placówką naukową. Gromadzi polskie i zagraniczne publikacje (książki i czasopisma) z zakresu leśnictwa i nauk pokrewnych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi:
  • firmy Elsevier dotyczących m.in. baz ScienceDirect, Scopus, Reaxys oraz narzędzi takich jak SciVal, Mendeley itd.
  • firmy Clarivate dotyczące platformy Web of Science (inCites, EndNote)
Informacje o kolejnych szkoleniach online będą uzupełniane na bieżąco.

Nowe książki

Gutowski J. M., Kubisz D., Sućko K., Komosiński K., Mazur M. A., Pacuk B., Greń Cz., Chrząszcze (Coleoptera) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Monografia, Sękocin Stary 2020

Bogaty arsenał zastosowanych metod badawczych i doświadczenie naukowców doprowadziło do wykazania z obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego 1052 gatunków chrząszczy należących do 70 rodzin. Pięknym uzupełnieniem opracowania jest jego część ilustracyjna zawierająca 180 zdjęć.

Rocznik Statystyczny Leśnictwa, Warszawa 2019

Publikacja przedstawia obszerny zestaw informacji charakteryzujących leśnictwo w 2018 r. na tle lat poprzednich. Dane zostały zaprezentowane w ośmiu działach: zasoby leśne, zagospodarowanie lasu i zadrzewienia, gospodarcze wykorzystanie lasu, zagrożenie i ochrona środowiska leśnego, łowiectwo, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze leśno-drzewnym, ekonomiczne aspekty sektora leśno-drzewnego, przegląd międzynarodowy. Mając na uwadze fakt, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza blisko 80% powierzchni lasów w kraju, w aneksie zamieszczono bardziej szczegółową charakterystykę działalności tej jednostki w ostatnim pięcioleciu.

Siuda P., Wasylczyk P., Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, Warszawa 2018.

Co, jak i po co pisać oraz publikować? Jak doskonalić warsztat pisarski? Jakie są kryteria recenzowania? Jak wypełnić wniosek grantowy? Na te i wiele innych pytań odpowiadają dwaj naukowcy, praktycy działający w dwóch różnych dyscyplinach: dr Piotr Siuda, socjolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prowadzący warsztaty z efektywnego publikowania naukowego, oraz dr hab. Piotr Wasylczyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, autor popularnej książki Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko (PWN, 2017). Autorzy w przystępny sposób podpowiadają, jak pisać artykuły naukowe oraz inne prace akademickie oraz jak je publikować – również w najbardziej prestiżowych czasopismach. Prowadzą czytelnika przez wszystkie etapy tworzenia tekstów: od proponowania tematu do czasopism naukowych, przez proces pisania, dostosowanie tekstu do wymogów edytorskich, do pisania notek okołopublikacyjnych. Doskonale rozumieją, że jeśli chcemy, aby nasz tekst został zauważony i wykorzystany, musimy zaprezentować naszą pracę w sposób zorganizowany. Studenci oraz pracownicy naukowi poznają praktyczną stronę pisania artykułów, przydatne narzędzia, typy tekstów naukowych oraz sposoby ich konstruowania. Jeden z rozdziałów poświęcono pisaniu wniosków grantowych. Wszystko to autorzy prezentują nie tylko teoretycznie, ale też w ujęciu praktycznym. Autorzy proponują wiele ćwiczeń, dzięki którym czytelnik będzie mógł trenować swoje umiejętności. Publikowanie – i to coraz częściej publikowanie w renomowanych, rozpoznawalnych czasopismach i wydawnictwach – staje się być albo nie być badacza. Pisanie prac naukowych wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami. Od wyboru rodzaju publikacji naukowej i czasopisma, przez kryteria recenzowania i dostosowanie się do wymogów, aż po narzędzia doskonalenia artykułów – bo im przede wszystkim poświęcona jest publikacja. Pisania i publikowania naukowego bardzo rzadko uczy się na studiach – nieliczni szczęśliwcy mają okazję zdobyć tę wiedzę w swoim środowisku. Do pozostałych adresowana jest ta książka.

Siatkowski I., Zyprych-Walczak J., R w analizie statystycznej dla przyrodników, Poznań 2018.

Podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich początkujących, którzy chcą poznać podstawowe możliwości obliczeniowe i graficzne platformy R stosowane w statystyce. Książka zawiera przykłady ze skryptami napisanymi w R oraz ich realizacją, dotyczącymi głównie zagadnień przyrodniczych. Czytelnik ma możliwość zapoznać się z podstawami składni języka R oraz nauczyć tworzenia wykresów. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia statystyczne rozwiązywane za pomocą R. R jest programem godnym polecenia, który z jednej strony wymaga od użytkownika podejmowania świadomych decyzji, a z drugiej umożliwia modyfikację stosowanych metod zależnie od stawianych pytań i analizowanych danych. Wreszcie – co nie bez znaczenia – jest programem darmowym i ogólnodostępnym, powszechnie używanym przez naukowców z całego świata. Mamy nadzieję, że podręcznik ułatwi zrozumienie podstawowych zagadnień statystycznych, a przede wszystkim wykonywanie obliczeń oraz nadawanie rozwiązaniom jasnej i czytelnej formy. Pomoże w ich interpretacji dzięki prezentowanym wyczerpującym wynikom oraz wysokiej jakości wykresom. Po zapoznaniu się z treścią oraz prześledzeniu przykładów czytelnikowi łatwiej będzie tworzyć rysunki wysokiej jakości i rozwiązywać problemy statystyczne, takie jak testowanie czy regresja.

Niechoda T., Aleksiejczuk A., Chołuj P., Wróblewski K., Puszcza gigantów. Rzecz o białowieskich dębach, Warszawa 2019.

Celem autorów było przedstawienie „tematyki dębowej" w sposób przystępny i zachęcający do odwiedzin unikalnego miejsca w Polsce. Dlatego pozycja ma charakter popularno-naukowo-krajoznawczy. Zapoznamy się z rozmiarami najwyższych i najgrubszych dębów oraz innych gatunków drzew rosnących w Puszczy Białowieskiej, tych żywych i tych już martwych. Odwiedzimy też dębowe „sanktuaria", gdzie rosną skupienia najwyższych i najpotężniejszych dębów. To w tych miejscach poczujemy Moc Puszczy. Oprócz opisu drzew Puszczy Białowieskiej o wielkich rozmiarach książka zawiera też opis tras rowerowych do najpotężniejszych drzew zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. Wszystko okraszone jest ponad 100 kolorowymi zdjęciami.

Tomasz Borecki, Wojciech Kędziora, Justyna Nowakowska, Magda Skowronek, Leśnictwo polskie w ujęciu historycznym, Warszawa 2019.

Celem tej publikacji jest przybliżenie Czytelnikom roli i znaczenia lasów w dziejach, rozwoju cywilizacyjnym i wykorzystania lasów zarówno w średniowieczu, jak i w czasach nowożytnych. W pracy opisano sposób prowadzenia gospodarki leśnej w poszczególnych zaborach oraz w okresie II Rzeczypospolitej. Szczegółowo przedstawiono rozwój polskiego leśnictwa po II wojnie światowej z uwzględnieniem zasięgów ważniejszych gatunków drzew leśnych, regionalizacji przyrodniczo-leśnej, struktury siedlisk oraz rozmieszczenia lasów i polityki zadrzewieniowej kraju. Pozostajemy w przekonaniu, że publikacja ta pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie zarówno roli leśnictwa, jak i jego znaczenia w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym naszego kraju.

Andrzej Czerniak (redaktor naukowy), Turystyka i rekreacja w lasach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na przykładzie Dolnego Śląska, Poznań 2019.

Książka powinna zainteresować szeroki krąg odbiorców. W sposób naturalny będą to leśnicy, ale szczególnie ważny jest potencjalny krąg czytelników spoza branży leśnej, dla których monografia może stanowić swoiste wprowadzenie do wiedzy o turystyce. I rekreacji w lasach. W połączeniu z praktycznym przykładem jej wykorzystania na potrzeby operatu turystycznego stanowi interesujące studium możliwości współpracy leśników ze społeczeństwem i społeczeństwa z leśnikami. Dlatego uważam, że w miarę możliwości wydawcy książka powinna trafić nie tylko do dolnośląskich leśników, ale i do jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki i rekreacji na obszarach leśnych. Z recenzji dr hab. Romana Jaszczaka

Kujawa A., Kujawa K., Zajączkowski J., Borek R., Tyszko-Chmielowiec P., Chmielowiec-Tyszko D., Józefczuk J., Krukowska-Szopa I., Śliwa P., Witkoś-Gnach K., Zadrzewienia na obszarach wiejskich – dobre praktyki i rekomendacje, Wrocław 2018.

Zbiór rekomendacji i przykładów dobrych praktyk w planowaniu, projektowaniu, zakładaniu, gospodarowaniu i ochronie zadrzewień w krajobrazie rolniczym. W pierwszej części omówione zostały sprawy ogólnoprawne, w drugiej przedstawiono aspekty praktyczne.

Roman Stec, Łowiectwo jako prawnie dozwolona eksploatatorska działalność człowieka ingerująca w środowisko przyrodnicze, Toruń, 2019.

Monografia autorstwa Pana Doktora Romana Steca zatytułowana "Łowiectwo jako prawnie dozwolona eksploatatorska działalność człowieka ingerująca w środowisko przyrodnicze" jest interesującą monografią analizującą zagadnienie, które do tej pory nie było przedmiotem zainteresowania piśmiennictwa. Autor bez wątpienia wywiązał się z postawionego sobie samemu zadania i wykazał trafność postawionej tezy badawczej. Teza pracy, którą sobie Autor we wstępie postawił jest jak najbardziej uzasadniona z punktu widzenia naukowego. Została ona sformułowana prawidłowo i ma swoje umocowanie w aktualnym stanie prawnym oraz aktualnym stanie badań nad prawem łowieckim. Monografie zatytułowaną "Łowiectwo jako prawnie dozwolona eksploatatorska działalność człowieka ingerująca w środowisko przyrodnicze" uważam za opracowanie naukowo cenne, które bez wątpienia stanowi ważną wypowiedź doktryny prawa łowieckiego, a nawet szerzej doktryny prawa w znaczeniu generalnym. Nie mam żadnych wątpliwości, że recenzowana przeze mnie monografia zasługuje na wydanie w wydawnictwie TNOiK "Dom Organizatora" i że będzie stanowiła ważny głos doktryny, który nie przejdzie bez echa. prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy

Zarzyński P., Polskie Towarzystwo Leśne 1882-2019. Kronika, [Warszawa] 2019.

Niniejsza publikacja jest próbą opracowania 137-letniej historii PTL począwszy od 1882 r. aż po czasy współczesne. W zamierzeniu autora ma ona nawiązywać pod względem formy do „Pamiętnika…" Ignacego Szczerbowskiego z 1907 r.. Ma zatem postać kroniki, w której poszczególne wydarzenia zostały uporządkowane zgodnie z kalendarium roczników pod względem chronologicznym. Oprócz faktów nt. dziejów Towarzystwa zawiera ona również rys historyczny dotyczący polskiego leśnictwa oraz krótkie noty biograficzne ponad 160 postaci związanych z PTL lub zasłużonych dla historii polskich lasów. Ze wstępu autora.

Translate »