Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

Big data w monitoringu ruchu turystycznego i waloryzacji kulturowych usług ekosystemowych na terenach leśnych w obrębie metropolii warszawskiej i wiedeńskiej

Projekt realizowany jest w ramach współpracy Lead Agency Procedure, w programie Weave, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS 22”.

VI konferencja „Las i woda”

Celem VI edycji Konferencji „Las i woda" jest wymiana aktualnych wyników badań oraz poglądów naukowców, ekspertów i praktyków w zakresie interakcji las - woda.

Wstępne mapowanie lasów pierwotnych i tzw. lasów starych w Polsce w oparciu o wytyczne KE, analiza potencjału w zależności od doboru wskaźników i ich wartości granicznych

Opracowanie bazy informacyjnej w celu identyfikacji istotnych uwarunkowań, analiza wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących definicji i mapowania lasów pierwotnych i lasów starych.

Genetyka populacyjna zespołów chrząszczy saproksylicznych w lasach chronionych i gospodarczych

Projekt jest finansowany w ramach konkursu OPUS 22 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Znaczenie zachowania bioróżnorodności w lasach jest jednym z najważniejszych problemów, często wynikających z utraty siedlisk czy zmian klimatu. Lasy gospod…

Konferencja naukowa pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie”. Konferencja organizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” (nr projektu DKN/SP/550064/2022)

Konferencja naukowa pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie". Konferencja organizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka"

Projekt UMO-2021/41/B/NZ9/01397

Wpływ gradacji kornika drukarza Ips typographus na zasiedlenie i wykorzystanie drzewostanów świerkowych i mieszanych z udziałem świerka przez zespół gatunków nietoperzy leśnych w europejskim lesie nizinnym (Puszcza Białowieska)

LIFE+ ForBioSensing

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Aktualizacja i podsumowanie realizacji 'Krajowego programu zwiększania lesistości’ (KPZL)

Zwiększanie lesistości jest trwałym elementem polityki przestrzennej, ekologicznej i gospodarczej kraju. Potrzeba wzrostu lesistości jednoznacznie ujęta jest w „Polityce leśnej państwa", jako jeden z istotnych jej celów. Jego realizacja powinna dopr…

Prowadzenie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2020-2022

Projekt zlecony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest kontynuacją prac dotyczących stworzenia i prowadzenia zdecentralizowanego banku danych o pożarach lasów oraz opracowywania corocznych raportów i szczegółowych danych na potrzeby Unii Europ…

Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w roku 2021

Projekt realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizujący zapisy konwencji ONZ o transgranicznym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (ang. United Nation Economic Commission for Europe Convention on…

Projekt ZP/DMŚ/97/2020/F Badania stanu zdrowotnego lasów na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu i na powierzchniach monitoringu intensywnego w roku 2020

Projekt realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizujący zapisy konwencji ONZ o transgranicznym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (ang. United Nation Economic Commission for Europe Convention on…

Projekt 6/2018/F Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w latach 2018-2020

Projekt realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizujący zapisy konwencji ONZ o transgranicznym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (ang. United Nation Economic Commission for Europe Convention on…

Zestaw do pomiarów fotosyntezy i powierzchni aparatów fotosyntetycznych

W wyniku złożonego w 2020 r. wniosku w ramach postępowania konkursowego zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.); art. 365 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – …

Wsparcie dla czasopism naukowych (Leśne Prace Badawcze)

Projekt „Wsparcie dla czasopism naukowych" dotyczy czasopism naukowych, które nie zostały ujęte w żadnej z następujących międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Inde…

Zestaw do analizowania barwionych preparatów mikroskopowych z tkanek miękkich roślin

W wyniku złożonego w 2019 r. wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realiz…

Projekt UMO-2017/25/B/NZ9/02588

Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor

Projekt BIOSTRATEG3/347105/9/NCBR/2017

PROZEL „Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów"

Projekt nr 456/2021/Wn50/NE-PR/D

Budowa nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wraz trzyletnią obsługą informatyczną

Projekt nr 452/2021/Wn50/NE-PR/D

Opracowanie ostatecznej wersji Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowis…

Projekt nr 151/2018/Wn50/EE-BS/D

Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Projekt nr 83/2019/Wn50/EE-EE/D

Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Projekt realizowany w ramach współpracy 16 instytutów naukowych, uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność…

Translate »