Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

Uprawa trufli jako innowacyjne przedsięwzięcie w agroleśnictwie

Trufle, to grzyby workowe, charakteryzujące się podziemnym trybem rozwojowym i stanowiące najbardziej wartościowe (o dużym potencjale handlowym) niedrzewne produkty leśne na świecie.

Państwowe zasoby cyfrowych map waloryzacji przyrodniczej Polski – etap I

Planując budowę domu uzyskujemy dane z państwowych zasobów kartograficznych, są one powszechnie uważane za wiarygodne i stanowią formalnie jedyne poprawne źródło danych. Wykonując ocenę oddziaływania na środowisko [OOŚ] i sporządzając prognozy w pro…

Aktywizacja kapitału społecznego właścicieli lasów prywatnych (rolników)

Lasy prywatne w Polsce, ze względu na zajmowaną powierzchnie i jej udział w powierzchni lasów ogółem, stanowią ważny element zasobów przyrodniczych Polski.

„Zrównoważone użytkowanie i inteligentne zarządzanie lasami”, akronim: SILVA NYMPHA

Głównym celem projektu SILVA NYMPHA jest wypełnienie luki w procesie zarządzania lasami, która wynika z rozproszonego i opóźnionego dostarczania informacji do ośrodków decyzyjnych. Nasza propozycja dostosowuje działania do celów zarządzania, podnosz…

Znaczenie lasów i gruntów z roślinnością leśną w pochłanianiu i magazynowaniu CO2 w ramach nowej strategii leśnej UE 2030 oraz pakietu ustaw „Gotowi na 55”

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano 7 grudnia 2023 roku umowę o dofinansowanie w formie dotacji realizacji ekspertyzy pn. „Znaczenie lasów i gruntów z roślinnością leśną w pochłanianiu i magazynowaniu CO2 w ramach n…

Przegląd definicji funkcjonujących w innych krajach UE, a związanych z różnorodnością biologiczną dla różnych kategorii środowisk, w tym wodnych, leśnych, łąkowych

Przegląd form ochrony przyrody w różnych krajach UE i działań dopuszczonych w ramach poszczególnych kategorii form ochrony. Przegląd definicji funkcjonujących w innych krajach UE, a związanych z różnorodnością biologiczną dla różnych kategorii środo…

Ocena stanu i zmian zasobów leśnych Polski według kryteriów i wskaźników opracowanych przez Forest Europe, UNECE i FAO na potrzeby raportowania międzynarodowego

Ekspertyza zlecona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest kontynuacją cyklicznych prac wynikających z zobowiązań Polski w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej do FAO i Forest Europe odnośnie zasobów leśnych i gospodarki leśnej w Polsce.

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2023-2025

Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typach siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także…

Przegląd form ochrony przyrody w różnych krajach i działań dopuszczonych w ramach poszczególnych kategorii form ochrony

Wykonanie ekspertyzy ma związek z ustaleniami Zespołu do spraw Unijnej Strategii Bioróżnorodności 2030, w ramach opracowywania Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

EnviLink – międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń młodych naukowców w badaniach przyrodniczych

Celem konferencji jest aktywizacja i konsolidacja środowiska młodych naukowców w zakresie nauk leśnych, geoinformacji, ochrony przyrody, ekologii i gospodarki przestrzennej. Wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin i dyscyplin nauk…

Antropogeniczne przekształcenia środowiska Królestwa Kongresowego w kontekście procesów modernizacyjnych

Każdy las ma swoją niepowtarzalną historię i jego przeszłość może świadczyć o bardziej generalnych zmianach dziejących się w tle. W tym kontekście istotnym badawczo tematem jest kwestia instalowania się na ziemiach polskich pod zaborami procesów mo…

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku

Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typach siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także …

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018

Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typach siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także …

Prowadzenie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2023-2025

Projekt zlecony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika z potrzeby kontynuacji prowadzenia krajowego banku danych o pożarach lasu, który integruje informacje z baz Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz Par…

Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w roku 2022 – część II oraz w latach 2023-2025

Projekt realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizujący zapisy konwencji ONZ o transgranicznym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (ang. United Nation Economic Commission for Europe Convention on…

Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem – etap II

Wsparcie doradcze przeprowadzone przez instytucje eksperckie ma pomóc laureatom inicjatywy Miasto z Klimatem w zaplanowaniu rozwiązań, które przyspieszą ich pro-klimatyczną transformację.

Big data w monitoringu ruchu turystycznego i waloryzacji kulturowych usług ekosystemowych na terenach leśnych w obrębie metropolii warszawskiej i wiedeńskiej

Projekt realizowany jest w ramach współpracy Lead Agency Procedure, w programie Weave, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS 22”.

VI konferencja „Las i woda”

Celem VI edycji Konferencji „Las i woda" jest wymiana aktualnych wyników badań oraz poglądów naukowców, ekspertów i praktyków w zakresie interakcji las - woda.

Wstępne mapowanie lasów pierwotnych i tzw. lasów starych w Polsce w oparciu o wytyczne KE, analiza potencjału w zależności od doboru wskaźników i ich wartości granicznych

Opracowanie bazy informacyjnej w celu identyfikacji istotnych uwarunkowań, analiza wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących definicji i mapowania lasów pierwotnych i lasów starych.

Genetyka populacyjna zespołów chrząszczy saproksylicznych w lasach chronionych i gospodarczych

Projekt jest finansowany w ramach konkursu OPUS 22 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Znaczenie zachowania bioróżnorodności w lasach jest jednym z najważniejszych problemów, często wynikających z utraty siedlisk czy zmian klimatu. Lasy gospod…

Konferencja naukowa pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie”. Konferencja organizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” (nr projektu DKN/SP/550064/2022)

Konferencja naukowa pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie". Konferencja organizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka"

Wpływ gradacji kornika drukarza Ips typographus na zasiedlenie i wykorzystanie drzewostanów świerkowych i mieszanych z udziałem świerka przez zespół gatunków nietoperzy leśnych w europejskim lesie nizinnym (Puszcza Białowieska)

Wpływ gradacji kornika drukarza Ips typographus na zasiedlenie i wykorzystanie drzewostanów świerkowych i mieszanych z udziałem świerka przez zespół gatunków nietoperzy leśnych w europejskim lesie nizinnym (Puszcza Białowieska)

LIFE+ ForBioSensing

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Aktualizacja i podsumowanie realizacji 'Krajowego programu zwiększania lesistości’ (KPZL)

Zwiększanie lesistości jest trwałym elementem polityki przestrzennej, ekologicznej i gospodarczej kraju. Potrzeba wzrostu lesistości jednoznacznie ujęta jest w „Polityce leśnej państwa", jako jeden z istotnych jej celów. Jego realizacja powinna dopr…

Prowadzenie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2020-2022

Projekt zlecony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest kontynuacją prac dotyczących stworzenia i prowadzenia zdecentralizowanego banku danych o pożarach lasów oraz opracowywania corocznych raportów i szczegółowych danych na potrzeby Unii Europ…

Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w roku 2021

Projekt realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizujący zapisy konwencji ONZ o transgranicznym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (ang. United Nation Economic Commission for Europe Convention on…

Badania stanu zdrowotnego lasów na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu i na powierzchniach monitoringu intensywnego w roku 2020

Projekt realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizujący zapisy konwencji ONZ o transgranicznym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (ang. United Nation Economic Commission for Europe Convention on…

Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w latach 2018-2020

Projekt realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizujący zapisy konwencji ONZ o transgranicznym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (ang. United Nation Economic Commission for Europe Convention on…

Zestaw do pomiarów fotosyntezy i powierzchni aparatów fotosyntetycznych

W wyniku złożonego w 2020 r. wniosku w ramach postępowania konkursowego zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.); art. 365 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – …

Wsparcie dla czasopism naukowych (Leśne Prace Badawcze)

Projekt „Wsparcie dla czasopism naukowych" dotyczy czasopism naukowych, które nie zostały ujęte w żadnej z następujących międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Inde…

Zestaw do analizowania barwionych preparatów mikroskopowych z tkanek miękkich roślin

W wyniku złożonego w 2019 r. wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realiz…

Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor

Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor

PROZEL „Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów”

PROZEL „Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów"

Budowa nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wraz trzyletnią obsługą informatyczną

Budowa nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wraz trzyletnią obsługą informatyczną

Opracowanie ostatecznej wersji Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych

Opracowanie ostatecznej wersji Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowis…

Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie

Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Projekt realizowany w ramach współpracy 16 instytutów naukowych, uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność…

Translate »