Poznaj IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa wykonuje wszechstronne badania na rzecz lasów i całego leśnictwa oraz terenów zalesionych i zadrzewień.

Nasze badania, prace studialne i ekspertyzy wspomagają nauki leśne, gospodarkę leśną i instytucje rządowe. Instytut jest partnerem przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jesteśmy także organizatorem i współorganizatorem wielu międzynarodowych i krajowych spotkań, seminariów, szkoleń, warsztatów oraz konferencji, prowadzimy edukację przyrodniczo-leśną dzieci i młodzieży w Izbie Edukacji Leśnej. Biblioteka IBL gromadzi od ponad 80 lat piśmiennictwo leśne, zaś jej zasoby są największe w tej części Europy.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk leśnych. Główne kierunki badań to:

 • Wielostronne funkcje lasu, zrównoważony rozwój gospodarstwa leśnego oraz wykorzystanie zasobów leśnych,
 • Biologia i ekologia zespołów leśnych oraz właściwości środowisk i siedlisk leśnych,
 • Hydrologia i melioracje leśne,
 • Oddziaływanie emisji przemysłowych i innych czynników antropogenicznych na las i restytucja drzewostanów na terenach wylesionych,
 • Hodowla lasu, zadrzewienia i zalesienia gruntów nieleśnych,
 • Ochrona lasu oraz metody wzmagania biologicznej odporności drzewostanów,
 • Główne i uboczne użytkowanie lasu,
 • Gospodarka łowiecka,
 • Urządzanie, produkcyjność i monitoring lasu,
 • Ekonomika gospodarki leśnej, jej powiązanie z innymi dziedzinami gospodarki narodowej, zasady i metody organizacji i zarządzania, polityka leśna oraz historia leśnictwa,
 • Doskonalenie procesów technologicznych i środków technicznych w leśnictwie,
 • Ochrona i bezpieczeństwo pracy w leśnictwie.

Inne zadania Instytutu:

 • Osłona naukowa przy praktycznym upowszechnianiu wyników badań,
 • Doradztwo naukowe,
 • Opracowywanie prognoz i ekspertyz,
 • Prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących gospodarki leśnej,
 • Prace normalizacyjne, certyfikacyjne, unifikacyjne i typizacyjne.

Działalność wydawnicza Instytutu obejmuje następujące publikacje:

Leśne Prace Badawcze„, w których zamieszczane są prace naukowe oparte na własnym materiale badawczym, materiały z konferencji i sympozjów oraz prace popularnonaukowe informujące o osiągnięciach przydatnych do wykorzystania w praktyce leśnej,”Nowości Piśmiennictwa Leśnego”, miesięcznik zawierający przegląd bieżącego piśmiennictwa leśnego polskiego i zagranicznego,

Folia Forestalia Polonica, Seria A – Forestry„, wydawane wspólnie z Komitetem Nauk Leśnych Polskiej Akademii Nauk, w których zamieszczane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim,

„Notatnik Naukowy IBL”, wydawnictwo na prawach rękopisu, informujące syntetycznie o wynikach badań.

Translate »