O nas

Instytut Badawczy Leśnictwa, zgodnie z celami statutowymi, prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu, na rzecz organów władzy państwowej, aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także Polityki Leśnej Państwa.
ibl-siedziba

Instytut Badawczy Leśnictwa, założony w 1930 r. jako Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych, w 1934 r. został przekształcony w Instytut Badawczy Lasów Państwowych. Od 1945 r. istnieje jako Instytut Badawczy Leśnictwa, działający obecnie pod nadzorem Ministra Klimatu i Środowiska.

Organami Instytutu są Dyrektor i Rada Naukowa. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym i opiniodawczym Instytutu; posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora.

W strukturze Instytutu znajduje się 7 zakładów i 2 laboratoria, których przedmiotem działania jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu, na rzecz organów władzy państwowej, aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień oraz Polityki Leśnej Państwa. Instytut jest partnerem przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (5, 6, a obecnie 7 Program Ramowy, Program Leonardo da Vinci, Rozporządzenie Forest Focus).

Jest organizatorem i współorganizatorem wielu międzynarodowych i krajowych spotkań, seminariów, szkoleń, warsztatów oraz konferencji, a także prowadzi edukację przyrodniczo-leśną dzieci i młodzieży w Izbie Edukacji Leśnej. Biblioteka IBL gromadzi od 80 lat piśmiennictwo leśne, zaś jej zasoby są największe w tej części Europy.

Pracownicy Instytutu pełnią liczne funkcje w organizacjach międzynarodowych, takich jak IUFRO (Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych) i EFI (Europejski Instytut Leśny), a także są ekspertami w zagranicznych radach naukowych, programach, towarzystwach, zespołach i grupach roboczych.

Liczba zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2022 r. wynosiła 168 osób, w tym 163 osoby zatrudnione na pełnym etacie i 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Translate »