Wydawnictwa

Działalność wydawnicza prowadzona jest w Instytucie Badawczym Leśnictwa od początku jego istnienia, tj. od 1933 r. Upowszechniane są własne publikacje, przedstawiające wyniki ważniejszych prac naukowo-badawczych.

Są one adresowane przede wszystkim do specjalistów: naukowców, studentów wydziałów przyrodniczych, praktyków leśnych, ale także miłośników przyrody. Incydentalnie wydawane są albumy okolicznościowe i książki popularyzujące wiedzę leśną. W ramach wielu serii wydawniczych publikowane są prace habilitacyjne, materiały pokonferencyjne, opracowania monograficzne. Wydane opracowania naukowe są wysoko oceniane w świecie naukowym zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Leśne Prace Badawcze

Kwartalnik „Leśne Prace Badawcze" [punktacja MNiSW 20 pkt., Index Copernicus  96,04 pkt. (wartość znormalizowana – 8,72 pkt.)] jest wydawany od 1933 r. (do 2002 r. jako „Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, seria A"). W roku 2022 czasopismo było zawieszone.  Od 1 stycznia 2023 roku czasopismo „Leśne Prace Badawcze" wznawia działalność w nowej formule, po rocznym okresie zawieszenia. Obecnie wydawane jest w języku polskim, tylko w wersji elektronicznej. Jako jedyne leśne czasopismo naukowe wydawane w języku polskim, ma na celu wymianę najnowszej wiedzy naukowej pomiędzy badaczami i praktyką leśną. W nowej formule publikowane są w nim nie tylko oryginalne artykuły naukowe, ale również artykuły przeglądowe, dyskusyjne, doniesienia oraz sprawozdania z realizowanych prac badawczych przez naukowców i leśników. Obszar poruszanych zagadnień, zarówno podstawowych, jak i stosowanych, obejmuje wszystkie dyscypliny leśne, tj. hodowlę, ekologię, fizjologię, entomologię, fitopatologię, genetykę, a także wzrost lasu, inwentaryzację, urządzanie i użytkowanie lasu, geomatykę oraz związane z lasem i leśnictwem aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne.

Folia Forestalia Polonica, series A – Forestry

Kwartalnik "Folia Forestalia Polonica, series A – Forestry" jest wydawany wspólnie z Polską Akademią Nauk [punktacja MNiSW 70 pkt., Index Copernicus 114,89 pkt. (wartość znormalizowana – 8,59 pkt.)] w języku angielskim od 1958 r. Zawiera artykuły z zakresu wiedzy związanej z leśnictwem i naukami pokrewnymi. Jest kierowany do naukowców i praktyków leśnych z całego świata.

Z Leśnego Świata

Biuletyn ukazujący się w latach 2009-2018, dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Pomysłodawcą jego utworzenia był prof. dr hab. Andrzej Klocek, Dyrektor IBL w latach 1990-2008. Biuletyn zawiera opracowania artykułów z czasopism i portali zagranicznych zajmujących się problematyką leśną. Czytelnicy zainteresowani przedstawioną tematyką mogą się zapoznać z tekstami źródłowymi w wersji oryginalnej korzystając z zamieszczonych linków do stron internetowych, bądź z zasobów biblioteki IBL.

Nowości Piśmiennictwa Leśnego

„Nowości Piśmiennictwa Leśnego" ukazują się od 1959 r. (obecnie tylko w wersji elektronicznej) i stanowiąc formę aktualnej bibliografii piśmiennictwa leśnego. Ułatwiają pracownikom Instytutu i innych ośrodków śledzenie najnowszej literatury światowej z zakresu leśnictwa oraz sprawne dotarcie do dokumentów źródłowych napływających do Biblioteki w drodze krajowej i zagranicznej prenumeraty oraz wymiany.

Notatnik Naukowy IBL

„Notatnik Naukowy IBL" jest nieperiodycznym, ukazującym się od 1991 r. wydawnictwem sygnalnym, informującym o wstępnych wynikach zakończonych prac naukowo-badawczych i możliwościach ich praktycznego wykorzystania, przeznaczoną dla administracji Lasów Państwowych i innych jednostek organizacyjnych zainteresowanych współpracą z leśnictwem.

Książki

Wśród wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa książek znajdują się serie nieperiodyczne: „Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Rozprawy i Monografie", „Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Analizy i Raporty" oraz inne wydawnictwa okazjonalne.

Translate »