Konferencja pt. „Aktualne Problemy ochrony lasu – 2022 r.”

W dniach 25-27 października 2022 r. w Hotelu Radisson Inn w Katowicach odbyła się konferencja pt. „AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY LASU – 2022 R.”

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Ochrony Lasu IBL i Polskie Towarzystwo Leśne we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach oraz Nadleśnictwem Katowice.

Tegoroczna konferencja stanowiła kontynuację wieloletniej tradycji spotkań nauki i praktyki leśnej, w trakcie której omawiane były bieżące zagadnienia dotyczące ochrony lasu przed owadami, grzybami patogenicznymi oraz zwierzyną. W spotkaniu udział wzięło blisko 100 osób, w tym przedstawiciele:

  • Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) i Zespołów Ochrony Lasu,
  • Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) i nadleśnictw,
  • Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu i we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Zakładu Doświadczalnego Chemipan Instytutu Chemii Fizycznej PAN,
  • Kampinoskiego Parku Narodowego,
  • firm związanych z ochroną lasu, w tym: Agrarius, Andrzej Barczyk FPHU TIM, Score sp. z o.o., Silvana Eco Solutions sp. z o.o., a także SPOTTA z Wielkiej Brytanii.

W pierwszym dniu uczestników konferencji powitał dr hab. Krzysztof Stereńczak – dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Jurand Irlik – zastępca dyrektora RDLP w Katowicach, który zaprezentował najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej, a zwłaszcza ochrony lasu na terenie Górnego Śląska.

Pan Jurand Irlik – Zastępca dyrektora RDLP w Katowicach w trakcie powitania uczestników konferencji i prezentacji najważniejszych zagadnień dotyczących gospodarki leśnej na terenie Górnego Śląska (fot. Hanna Szmidla)

Pierwsza sesja referatowa rozpoczęła się od wystąpienia Pani Aldony Perlińskiej – Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w DGLP, która przedstawiła najważniejsze problemy ochrony lasu na poziomie krajowym. Szczególną uwagę zwróciła na osłabienie drzewostanów sosnowych oraz liściastych wskutek suszy pogłębiającej się od 2015 r. i wynikających z tego problemów ze szkodnikami wtórnymi i grzybami patogenicznymi. Ponadto Pani Naczelnik zwróciła uwagę na zwiększające się prawdopodobieństwo pojawu w naszym kraju nowych gatunków owadów i grzybów typowych dla obszarów o wyższych temperaturach powietrza. Ich występowanie wynikające z ocieplania się klimatu może mieć w Polsce charakter inwazyjny, stąd niezbędne jest prowadzenie ciągłego monitoringu występowania tych organizmów. Kolejne referaty w sesji pierwszej dotyczyły historii występowania owadów na terenach RDLP w Gdańsku i Toruniu oraz negatywnego wpływu spadku wilgotności gleby na funkcjonowanie grzybów ektomykoryzowych.

Uczestnicy konferencji w trakcie obrad (fot. Tomasz Jabłoński)

drugiej sesji przedstawiono sześć referatów na temat występowania w kraju nowych gatunków owadów i chorób drzew nabierających znaczenia gospodarczego wskutek zmian klimatu. Poruszona została również tematyka występowania półpasożytów drzew (gązewnika europejskiego i jemioły rozpierzchłej) oraz ich wpływu na stan zdrowotny roslin żywicielskich. Zaprezentowane zostały także wyniki iinwentaryzacji entomologicznej w lasach RDLP w Krośnie. Trzecią i czwartą sesję zdominowały referaty dotyczące są możliwości wykorzystania zarówno metod niechemicznych, jak i nowatorskich metod chemicznych w nowoczesnej ochronie lasu przed owadami i chorobami grzybowymi. Zaprezentowany został system detektorów do monitoringu szeliniaka sosnowca w uprawach leśnych. Nie zabrakło również referatów na temat odporności jesionu na infekcje grzybowe oraz monitoringu wybranych elementów produkcji sosny w szkółkach kontenerowych i ich wpływu na jakość materiału sadzeniowego. W czwartej sesji przedstawiony został model umożliwiający średnioterminowe prognozowanie początku gradacji brudnicy mniszki, a także zagadnienia związane z monitoringiem osnui gwiaździstej. Konferencję zakończyły referaty zgrupowane w piątej sesji dotyczące biologii i ekologii różnych gatunków owadów.

Część terenowa konferencji została zorganizowana tak, aby uczestnicy mogli zapoznać się z aktualnymi problemami ochrony lasu na terenie nadleśnictwa Katowice (szkody górnicze w Leśnictwie Ochojec, trutowisko w osadzie leśnej Hamerla, rezerwat „Las Murckowski”). W ramach promocji Regionu uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum Śląskie w Katowicach.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konferencji, przedstawione referaty oraz za dyskusję.

Opracowanie: dr hab. Iwona Skrzecz

Wspólne zdjęcie pamiątkowe (fot. Marek Sławski)

Pan Bolesław Bobrzyk – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice prezentuje problematykę szkód górniczych na terenach Nadleśnictwa (fot. Tomasz Jabłoński)

Spacer w lesie Murckowskim (fot. Marek Sławski)

Translate »