Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Marzenie Niemczyk

18 marca 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Marzenie Niemczyk stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne Marzena Niemczyk

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne Marzena Niemczyk

Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego był cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt.: Produkcyjność i inne cechy ekonomicznie istotne w selekcji klonów mieszańców topoli oraz ich zdolność adaptacyjna do wzrostu w warunkach klimatycznych miejsca wprowadzenia.

Powierzchnie doświadczalne w borealnej części prowincji Alberta w Kanadzie

Powierzchnie doświadczalne w borealnej części prowincji Alberta w Kanadzie

Zrealizowane badania przeprowadzono na powierzchniach doświadczalnych zlokalizowanych w północnej Polsce i borealnej części prowincji Alberta w Kanadzie. Głównym celem badań było określenie produkcyjności klonów mieszańców topoli z sekcji Aigeiros, Tacamahaca i Populus oraz powiązanie cech produkcyjnych z innymi cechami o znaczeniu ekonomicznym (cechy wpływające na jakość drewna) i adaptacyjnym (w tym adaptacji do zmian klimatu), a w efekcie opracowanie rekomendacji do wprowadzenia odpowiednich genotypów do produkcji biomasy w warunkach klimatycznych miejsca przyszłego wykorzystania w skali gospodarczej. Badania przeprowadzono na materiale badawczym w niespotykanej skali, reprezentowanym przez w sumie ponad 2000 klonów. Materiał badawczy stanowiły przede wszystkim nowe genotypy, testowane po raz pierwszy w lokalizacji potencjalnego wprowadzenia do uprawy, jak i odmiany wyselekcjonowane wcześniej i testowane pod względem ich przydatności do hodowli w warunkach klimatycznych miejsca docelowej uprawy w skali gospodarczej.

Dr hab. Marzena Niemczyk podczas prowadzenia badań w prowincji Alberta w Kanadzie

Dr hab. Marzena Niemczyk podczas prowadzenia badań w prowincji Alberta w Kanadzie

Serdecznie gratulujemy!

Translate »