Plan Równości Płci na lata 2022-2027. Raport roczny 2023 rok

Plan Równości Płci na lata 2022-2027
Raport roczny 2023 rok

Instytut Badawczy Leśnictwa, w nawiązaniu do potrzeby pełnego przestrzegania prawa Unii Europejskiej, dotyczącego równości płci Gender Equality Plan (GEP); dyrektywa 2006/54/WE, realizuje Plan równości płci na lata 2022-2027 przyjęty przez Instytut Badawczy Leśnictwa zarządzeniem Dyrektora IBL, jako strategia działań na lata 2022-2027. Opiera się ona na pięciu celach, sformułowanych na podstawie badań potrzeb społeczności IBL, konsultacji społecznych na podstawie przeprowadzonej Ankiety

Celem ogólnym Planu równości płci jest przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników IBL, ze względu na płeć oraz wszelkie czynniki z nią związane, w tym stan cywilny i rodzinny oraz wychowanie i opiekę nad dziećmi, a także zagwarantowanie obu płciom takich samych warunków rozwoju. Mając na uwadze priorytety Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania celem Instytutu jest w szczególności:

  1. propagowanie w dziedzinie badań naukowych i innowacji równości między kobietami a mężczyznami,
  2. zapewnienie pracownikom naukowym względnie elastycznych warunków pracy, tak aby z jednej strony mogli osiągać efektywne wyniki prowadzonych badań naukowych, a z drugiej mieli realną możliwość godzenia życia rodzinnego i zawodowego,
  3. usuwanie i przeciwdziałanie barierom w rekrutacji oraz usuwanie barier hamujących postęp karier kobiet naukowców, przy jednoczesnym pełnym przestrzeganiu prawa UE dotyczącego równość płci,
  4. poprawa stabilności warunków zatrudnienia pracowników naukowych.

 

Jednocześnie regularne (publikowane co najmniej raz do roku) raporty z postępu prac nad wdrożeniem GEP, stanowić będą wymierny efekt jego wdrożenia.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym za rok 2022:

dr hab. Małgorzata Sułkowska
Pełnomocnik ds. Równości Płci

Translate »