Seminarium naukowe pt. „Wykorzystania biodegradowalnej skrobi termoplastycznej w gospodarce leśnej i sadownictwie”

24 października 2022 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, odbyło się seminarium naukowe poświęcone wykorzystaniu biodegradowalnej skrobi termoplastycznej w gospodarce leśnej i sadownictwie.

Wydarzenie to stanowi wyraz współpracy pomiędzy Grupą Azoty S.A. a Instytutem Badawczym Leśnictwa, Polską Grupą Opakowaniową Opakomet S.A., a także podpisania listu intencyjnego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Debata dotyczyła w szczególności działań zmierzających ku zmniejszeniu wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, z jednoczesnym wskazaniem na nietoksyczne produkty wielokrotnego użytku oraz systemy ponownego użycia.

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr hab. Jacek Hilszczański

 Seminarium otworzył Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, prof. dr hab. Jacek Hilszczański. Wskazał, że wydarzenie to jest przykładem udanej współpracy przemysłu, nauki oraz Lasów Państwowych. Podziękował Grupie Azoty S.A. za dotychczasową współpracę. Podkreślił, że IBL jest otwarty na wykorzystywanie nowych technologii oraz wprowadzanie skutecznych rozwiązań w rozwój gospodarki leśnej. Następnie odczytał list przekazany przez Ministra Edwarda Siarkę. W treści wyrażono ukontentowanie w związku z podjętą tematyką spotkania, pokładane nadzieje w technologii oraz życzenia udanych obrad.

Wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. dr Grzegorz Kądzielawski

 Następnie głos zabrał dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim gościom za przybycie oraz Instytutowi za współorganizację wydarzenia. Odczytał też list od Ministra Henryka Kowalczyka, który podkreślił, że wykorzystanie biodegradowalnej skrobi termoplastycznej w gospodarce leśnej i sadownictwie jest krokiem w stronę innowacyjności w gospodarce. Życzył udanego spotkania oraz owocnych obrad.

Zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej Jan Tabor

Oficjalnie wszystkich gości przywitał także p.o. zastępcy dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej, Jan Tabor. Zaznaczył on obecność na sali innych leśników, również żywo zainteresowanych tematyką seminarium. Podziękował Instytutowi oraz Grupie Azoty S.A. za organizację tego wydarzenia.

Seminarium oraz dyskusję poprowadził dr hab. Krzysztof Stereńczak, Zastępca Dyrektora IBL ds. Naukowo-Badawczych

Część referatowa została otwarta przez Panią Magdalenę Pantoł – Kierownika Projektu, Grupa Azoty S.A. Podkreśliła ona, że temat skrobi termoplastycznej jest odpowiedzią Grupy Azoty S.A. na dyrektywę Parlamentu Europejskiego z czerwca 2019 roku, której celem jest zmniejszenie produktów sztucznych na środowisko.

Kierownik Projektu z Grupy Azoty S.A. Pani Magdalena Pantoł 

– Dyrektywa daje pierwszeństwo zrównoważonym i nietoksycznym produktom wielokrotnego użytku. Opakowania jednorazowe, które teraz powstają z tworzyw sztucznych, które nie występują naturalnie, zostaną wykluczone z obrotu. Oznacza to, że dynamicznie wzrośnie zapotrzebowanie na materiały spełniające normy ekologiczne.Następnie wygłosiła referat pt. „Polimery biodegradowalne”. Podczas niego wyjaśniła czym są polimery, wymieniono ich podział oraz szeroko nakreślono tematykę skrobi termoplastycznej jako nowego rozwiązania ograniczającego emisję CO2.

Dr inż. Tomasz Stachowiak z Politechniki Częstochowskiej

 Następną prezentację wygłosił dr inż. Tomasz Stachowiak z Politechniki Częstochowskiej. W swojej prezentacji wskazał możliwości polimerów, ale także wymienił ich ograniczenia.

– Rynek tworzyw sztucznych w kontekście termoplastycznym jest to rynek wschodzący. Przykładem wykorzystania termoplasty jest folia okrywowa (ma właściwości dodatkowe, oprócz przykrycia – wartością dodaną jest przepustowość danej długość fali świetlnej, odbijanie promieniowania świetlnego, oszczędność wilgoci do 35%). Może posłużyć jako izolacja domów, bloków, także w przemyśle opakowaniowym – posiada wartości zbliżone, jeśli nie lepsze.

Dr inż. Magdalena Joka Yildiz z Politechniki Białostockiej

W kolejnej prezentacji dr inż. Magdalena Joka Yildiz, adiunkt z Politechniki Białostockiej, omówiła obieg surowcowy tworzyw sztucznych oraz wymieniła zalety biodegradowalnych tworzyw ze źródeł odnawialnych (energia neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla). Nawiązano także do projektu TFMDF – deski przyjazne środowisku, współpracy z grupą Azoty.

   Kolejny referat został przedstawiony przez reprezentantów w następującym składzie pracowników IBL: dr hab. Iwona Skrzecz, mgr inż. Sławomir Ślusarski, dr inż. Hanna Szmidla, dr inż. Jan Łukaszewicz. Omówili oni zagadnienia związane w realizowanym we współpracy z Grupą Azoty S.A. projektem pt. „Potrzeby i ocena możliwości wykorzystania biodegradowalnej skrobi termoplastycznej do hodowli sadzonek drzew leśnych w badaniach IBL”.

Kierownik Zakładu Ochrony Lasu IBL prof. dr hab. Iwona Skrzecz

Do realizowanych zadań w ramach projektu zaliczono: ocenę trwałości opasek nakładanych na pnie sosny zwyczajnej (opaski w postaci sprayu), w aspekcie możliwości zastąpienia nimi dotychczasowych opasek. Omówiono także metodykę działań i aspekt zwierzęcy: presję jeleniowatych, szlaki migracyjne. Wniosek: opaski skutecznie zabezpieczały drzewka przed spałowaniem przez jeleniowate.

   Podjęto także działania określające wpływ skrobi na występowanie patogenów grzybowych. Pobrano próby glebowe, podczas projektu wykorzystano m.in. skrobię w formie granulatu. W projekcie dokonano także oceny przydatności skrobi do produkcji pojemników przeznaczonych do hodowli sadzonek drzew leśnych.

   Następnie oddano głos Pani Annie Misterce (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie), która omówiła wpływ produktów procesu biodegradacji skrobi termoplastycznej na mikrobiom glebowy. W swojej prezentacji wskazała, że prace dotyczyły substancji wytwarzanych przez grupę Azoty S.A.

– Dodatek skrobi termoplastycznej wzbogaconej do gleby wpływa korzystnie na mikrobiom glebowy, poprzez zwiększenie liczebności mikroorganizmów oraz ich różnorodności gatunkowej. Mam nadzieję na rozwiązanie problemu dużej ilości odpadów opakowaniowych, który można pokładać w skrobi termoplastycznej. Można przetwarzać ją tradycyjnymi metodami, między innymi – wytłaczaniem.

Następnie głos zabrała Pani Magdalena Pantoł, zwróciła ona uwagę, że sytuacja klimatyczna się pogarsza i przeciwstawienie się temu zjawisku wymaga wielowątkowych działań. Podsumowała ona wydarzenie, podziękowała wszystkim prezentującym, Instytutowi IBL za wykonane prace. Przedstawiona została marka Envifill – zajmująca się działaniami opartymi na skrobi termoplastycznej, przedstawiono portfolio produktowe.

Uczestnicy seminarium

  Po części referatowej rozpoczęto dyskusję z udziałem prelegentów i gości uczestniczących w spotkaniu. W nawiązaniu do wystąpień, pogłębiono tematykę biodegradowalnych materiałów, metody ich wytwarzania oraz możliwości ich wykorzystania w leśnictwie i sadownictwie. Dyskutowano również nad zaprezentowanymi koncepcjami rozwoju współpracy z LP i Instytutem.

Seminarium było rejestrowane, relację można obejrzeć na profilach społecznościowych: https://www.linkedin.com/posts/grupa-azoty-s.a._grupaazoty-wspaejagkpraca-ibl-activity-6991669595413573632-wNMQ/?utm_source=share&utm_medium=member_ios

 

Dziękujemy za udział w spotkaniu.

opt. Wirginia Duranowska
fot. arch. IBL

Translate »