XXXIII posiedzenie RN IBL

PORZĄDEK OBRAD 33. POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA,
22 KWIETNIA 2021 R.
 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. inż. SYLWESTRA KOWALCZUKA i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wielkości kompleksu leśnego na występowanie wybranych patogenów grzybowych.”
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Sierota z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Lech z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Tadeusz Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  dr hab. Andrzej Szczepkowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. Podjęcie uchwały o nadaniu dr. DAWIDOWI MARCZAKOWI stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. PAWŁA SAŁKA.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rozmieszczenie węgla w wierzchnich warstwach zalesionych gruntów porolnych na przykładzie drzewostanów sosnowych siedlisk borowych”.
  Promotor: prof. dr hab. Axel Schwerk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 4. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr ANETY MODZELEWSKIEJ.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie wieloczasowych lotniczych danych hiperspektralnych w określaniu składu gatunkowego zróżnicowanych lasów strefy umiarkowanej”.
  Promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
  Promotor pomocniczy: dr Fabian Fassnacht z Instytutu Geografii i Geoekologii Instytutu Technologii w Karlsruhe, Niemcy.
 5. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. MIŁOSZA MIELCARKA.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ technologii pozyskania chmury punktów oraz metody przetwarzania danych na dokładność określania wysokości drzew na podstawie Wysokościowego Modelu Koron”.
  Promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 6. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr ANDŻELIKI HAIDT.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Odpowiedź behawioralna jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) oraz sarny europejskiej (Capreolus capreolus) na ryzyko drapieżnictwa ze strony wilka (Canis lupus)”.
  Promotor: prof. dr hab. Dorota Dobrowolska z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
  Promotor pomocniczy: dr hab. Jakub Gryz z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 7. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. PIOTRA WRZESIŃSKIEGO.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ warunków klimatycznych na międzyproweniencyjne zróżnicowanie wielkości przyrostu radialnego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)”.
  Promotor: dr hab. Sławomir Wilczyński, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Klisz z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 8. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. MARZENY NIEMCZYK na stanowisko profesora IBL w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.
 9. Opinia w sprawie zatrudnienia asystenta w Zakładzie Geomatyki IBL.
 10. Przyjęcie protokołu z 32. posiedzenia RN IBL.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »