Andrzej Borkowski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Biologii, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
ul. Świętokrzyska 15, 250400 Kielce
Fax +48413496319, e-mail andrzej.borkowski@ujk.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) i rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) w drzewostanach świerkowych uszkodzonych przez wiatr w Górach Świętokrzyskich

Occurrence of the European spruce bark beetle Ips typographus (L.) and six-toothed spruce bark beetle Pityogenes chalcographus (L.) in spruce stands damaged by wind in the Świętokrzyskie Mountains

Autorzy: Borkowski A.

Translate »