Natalia Dowydenko

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Sękocin Las, 05-090 Raszyn; email: dovydenn@lenta.ru

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zawartość węgla w glebach wybranych drzewostanów sosnowych i świerkowych na gruntach porolnych

Contents of carbon in soil of selected pine and spruce stands occurring on post-agricultural lands

Autorzy: Dowydenko N.

Translate »