Jerzy Jonczak

Akademia Pomorska w Słupsku, 1Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk;
Tel. +48 59 8400501, e-mail: jerzy.jonczak@gmail.com

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ domieszki sosny w drzewostanie bukowym na intensywność wypłukiwania węgla, żelaza i glinu z poziomu organicznego i próchnicznego gleb bielicowo-rdzawych

Effect of pine admixture in a beech stand on the intensity of dissolved organic carbon, iron and aluminium leaching from organic and humic horizons of Dystric Arenosols

Autorzy: Jonczak J.

Dynamics of Cu, Mn, Ni, Sr and Zn release during decomposition of four types of litter in headwater riparian forests in northern Poland

Dynamics of Cu, Mn, Ni, Sr and Zn release during decomposition of four types of litter in headwater riparian forests in northern Poland

Autorzy: Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z.

Uwarunkowane litopedogenicznie rozmieszczenie Cu, Ni i Zn w profilach leśnych gleb rdzawych i glejobielicowych terasy nadzalewowej Słupi

Vertical distribution of Cu, Ni and Zn in Brunic Arenosols and Gleyic Podzols of the supra-flood terrace of the Słupia River as affected by litho-pedogenic factors

Autorzy: Jonczak J.

Porównanie zasobów materii organicznej oraz wybranych wskaźników stanu ekochemicznego gleb w zespołach Empetro nigri-Pinetum i Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Słowińskiego Parku Narodowego

Comparing Empetro nigri-Pinetum and Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis soils in terms of organic matter stocks and ecochemical indices in the Słowiński National Park

Autorzy: Jonczak J., Parzych A.

Translate »