Jerzy M. Gutowski

Europejskie Centrum Lasów Naturalnych IBL, 17–230 Białowieża
Fax 85 68 12 203, e-mail: jgutowski@las.ibl.bialowieza.pl

Pracownik IBL Jerzy Gutowski

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej

The succession of saproxylic beetles (Coleoptera) on windthrow areas in the Scots pine stands of the Piska Forest

Autorzy: Gutowski J., Kubisz D., Sućko K., Zub K.

Translate »