Maksims Filipovičs

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych,
Sękocin Stary, 05-090, Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ różnych wariantów selekcji indeksowej na zmienność genetyczną i zysk genetyczny populacji hodowlanej sosny zwyczajnej

The impact of different selection methods on genetic diversity and genetic gain of the Scots pine breeding population

Autorzy: Kowalczyk J., Filipovičs M.

Translate »