Jan Kowalczyk

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Pracownik IBL Jan Kowalczyk
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Charakterystyka wzrostu i cech jakościowych rodów powstałych z kontrolowanego krzyżowania Populus tremula (L.) i Populus tremuloides (Mchx.) na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Grójec

Growth and quality features of full sib families of Populus tremula (L.) and Populus tremuloides (Mchx.) from the experimental plot located in the Grójec forest district

Autorzy: Janson L., Kowalczyk J.

Wpływ wielkości próby na dokładność oceny wartości hodowlanej rodów z wolnego zapylenia w doświadczeniach testujących

The influence of subsampling on estimation accuracy of half sib families breeding value in progeny tests

Autorzy: Kowalczyk J., Gout R.

Wpływ różnych wariantów selekcji indeksowej na zmienność genetyczną i zysk genetyczny populacji hodowlanej sosny zwyczajnej

The impact of different selection methods on genetic diversity and genetic gain of the Scots pine breeding population

Autorzy: Kowalczyk J., Filipovičs M.

Zmienność genetyczna i ekotypowa buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w Polsce

Genetic and ecotype diversity of European beech (Fagus sylvatica L.) in Poland

Autorzy: Sułkowska M., Kowalczyk J., Przybylski P.

Translate »