Marek Dobrowolski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu
Sękocin-Las, 05-090 Raszyn
e-mail: M.Dobrowolski@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wrażliwość korowca sosnowego (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera – Heteroptera) na insektycydy

Susceptibility of pine bark bug (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera – Heteroptera) to insecticides

Autorzy: Dobrowolski M.

Dynamika liczebnosci populacji korowca sosnowego Aradus Cinnamomeus (Panz.) w młodnikach sosnowych nadlesnictw Skierniewice i Puławy

Dynamics of pine bark bug (Aradus Cinnamomeus Panz.) populations in young pine stands in Skierniewice and Puławy forest districts

Autorzy: Dobrowolski M.

Stosowanie zarodników beauveria bassiana (Bals.) Vuill. do zwalczania korowca sosnowego (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera–Heteroptera)

Possibility of Application of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill spores to control the pine bark bug (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera-Heteroptera)

Autorzy: Dobrowolski M., Popowska-Nowak E.

Działanie azadyrachtyny na barczatkę sosnówkę (Dendrolimus pini L.)

Effect of azadirachtin on pine moth (Dendrolimus pini L.)

Autorzy: Dobrowolski M.

Translate »