Piotr Gawęda

Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku, ul. Polanki 125/9, 80-322 Gdańsk

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ cech drzewostanu i siedliska na występowanie borecznika sosnowca Diprion pini L. oraz borecznika zielonożółtego Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) na wybranych obszarach północnej Polski

The influence of stand and habitat characteristics on the occurrence of pine sawflies Diprion pini L. and Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) in selected areas of northern Poland

Autorzy: Gawęda P., Grodzki W.

Translate »