Wojciech Grodzki

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39, 30-605 Kraków
Tel. +48 12 2528212, e-mail: w.grodzki@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Wojciech Grodzki
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Parazytoldy, drapieżce i komensale kambiofagów świerka w warunkach zubożenia różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych Sudetów

Parasitolds, predators and comensales of the cambiophagous insects on Norway spruce in the conditions of reduced biodiversity of forest ecosystems in the Sudety Mountains

Autorzy: Grodzki W.

Wybrane objawy stresu w świerczynach Sudetów Zachodnich w aspekcie oddziaływania czynników abiotycznych i skutków masowego pojawu wskaźnicy modrzewianeczki Zeiraphera griseana Hb. (Lepidoptera: Tortricidae)

Selected stress symptoms in the Norway spruce stands of the Western Sudety Mountains in the aspect of the effect of the abiotic factors and the larch bud moth Zeiraphera griseana Hb. (Lepidoptera: Tortricidae) outbreak

Autorzy: Grodzki W.

Próba zastosowania pułapek feromonowych do śledzenia liczebności populacji kornika zrosłozębnego Ips duplicatus C.R. Sahlb. (Col.: Scolytidae)

Field trial on the use of pheromone traps in the monitoring of the double-spined bark beetle Ips duplicatus C. R. Sahlb. (Col.: Scolytidae) populations

Autorzy: Grodzki W.

Liściaste gatunki domieszkowe a zagrożenie drzewostanów górskich ze strony szkodników owadzich

Admixtures of deciduous trees and the threats from insect pests in montain forests

Autorzy: Grodzki W.

Zagrożenie górskich drzewostanów świerkowych w zachodniej części Beskidów ze strony szkodników owadzich

Threat to Norway spruce stands of insect pests in the western part of Beskidy Mountains

Autorzy: Grodzki W.

Zagrożenie świerka przez kornika drukarza Ips typographus (L.) w drzewostanach leśnego kompleksu promocyjnego „Puszcza Białowieska” w latach 2000–2002

Threat of Norway spruce caused by the bark beetle Ips typographus (L.) in the stands of the forest promotion complex "Puszcza Białowieska" in 2000–2002

Autorzy: Michalski J., Starzyk J., Kolk A., Grodzki W.

Występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) w lasach zagospodarowanych i objętych statusem ochronnym w Gorcach

Occurrence of the bark beetle Ips typographus (L.) in the managed and protected forests in the Gorce Mts.

Autorzy: Starzyk J., Grodzki W., Capecki Z.

Składowany surowiec świerkowy jako materiał lęgowy rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Col., Curculionidae, Scolytinae)

Stored spruce timber as the breeding material for Pityogenes chalcographus (L.) (Col., Curculionidae, Scolytinae)

Autorzy: Grodzki W., Plata J.

Skuteczność wystawiania pułapek feromonowych na kornika drukarza Ips typographus (L.) w sąsiedztwie wiatrowałów i wiatrołomów

Efficiency of the bark beetle Ips typographus (L.) pheromone traps installation next to the windfalle and windbroken trees

Autorzy: Grodzki W., Kosibowicz M., Mączka T.

Kornik modrzewiowiec Ips cembrae (Heer) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w młodnikach i starszych drzewostanach modrzewiowych południowej Polski

The larch bark beetle Ips cembrae (Heer) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) in young and older larch stands of southern Poland

Autorzy: Grodzki W.

Wpływ wybranych elementów charakterystyki drzewostanów na intensywność występowania kornika drukarza Ips typographus (L.) w Beskidzie Żywieckim

Impact of selected stand characteristics on the occurrence of the bark beetle Ips typographus (L.) in the Beskid Żywiecki Mountains

Autorzy: Grodzki W., Starzyk J., Kosibowicz M.

Próba zastosowania grzyba Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. w ochronie lasu przed kornikiem drukarzem Ips typographus (L.) w warunkach terenowych

An attempt to use the fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. in forest protection against the bark beetle Ips typographus (L.) in the field

Autorzy: Grodzki W., Kosibowicz M.

Gradacyjne występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) w aspekcie kontrowersji wokół Puszczy Białowieskiej

Mass outbreaks of the spruce bark beetle Ips typographus in the context of the controversies around the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Grodzki W.

Wpływ cech drzewostanu i siedliska na występowanie borecznika sosnowca Diprion pini L. oraz borecznika zielonożółtego Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) na wybranych obszarach północnej Polski

The influence of stand and habitat characteristics on the occurrence of pine sawflies Diprion pini L. and Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) in selected areas of northern Poland

Autorzy: Gawęda P., Grodzki W.

Translate »