Ryszard Walkowiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydzia³ Rolnictwa i Bioin¿ynierii, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych ul. Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznañ, Poland

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Model biomasy igliwia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej w warunkach gruntów porolnych i leśnych

Modelling needle biomass in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands on former farmland and forest soils

Autorzy: Jelonek T., Pazdrowski W., Walkowiak R., Tomczak A.

Translate »