Dostępność cyfrowa

Instytut Badawczy Leśnictwa zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do wszystkich stron IBL

Data publikacji strony internetowej: 30-11-2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 25-03-2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Ograniczona współpraca zawartej na stronach treści z czytnikami ekranu kompatybilnymi dla syntezatorów mowy,
  • Brak ponadnormatywnej ( poza przeglądarką) możliwości powiększenia treści zawartej na stronach do maksymalnej pożądanej wartości 16x ( W szczególności dotyczy to treści graficznych i video),
  • Brak możliwości dostosowanie zawartej na stanach treści dla osób z zaburzeniami barw,
  • Brak dostosowania treści audio i video dla osób niedosłyszących,
  • Brak dostosowania odnośników do potrzeb łatwej dostępności,
  • Brak odnośników alt dla treści graficznych. Treść tego atrybutu powinna adekwatnie odzwierciedlać zawartość lub funkcje grafiki

Oświadczenie sporządzono dnia 25-03-2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez IBL.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych uzależnionych wykorzystywaną przeglądarką.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Sawicki, tel. +48 22 7150 617; email: dostepnosc.cyfrowa@libles.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każda prośba zostanie potraktowana indywidualnie i Instytut Badawczy Leśnictwa dołoży wszelkich starań aby dostarczyć alternatywna formę pożądanej treści w sposób spełniający oczekiwania zawarte w prośbie.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Translate »