Wydane w języku polskim

Zalesienia terenów porolnych – Andrzej Gorzelak

Red. Andrzej Gorzelak, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 1999, 174 s., ISBN 83-87647-08-X. Publikacja bezpłatna, sfinansowana ze środków NFOŚiGW oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Nakład wyczerpany. Zmiany demograficzne i socjalne na wsi oraz nadprodukcja żywności są powodem zaniechania działalności rolniczej. Na ogół w pierwszej kolejności zaprzestaje się upraw gruntów ubogich, choć i to nie jest regułą. […]

Stan i perspektywy badań z zakresu użytkowania lasu

Materiały III Konferencji Leśnej, Sękocin Las 30-31 marca 2000. Nakład wyczerpany.

Feromony i kairomony wybranych owadów fitofagicznych sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie lasu – Andrzej Kolk

Andrzej Kolk. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2000, ISBN 83-87647-16-0. Cena 18 PLN (brutto). Nakład wyczerpany.

Katalog fauny Puszczy Białowieskiej – Jerzy Gutowski i Bogdan Jaroszewicz

Red. Jerzy Gutowski i Bogdan Jaroszewicz. Warszawa 2001, 404 s., ISBN 83-87647-22-5. Cena 54 PLN (brutto). „Katalog fauny Puszczy Białowieskiej”, będący dziełem stu autorów, zawiera zestawienie wszystkich gatunków zwierząt znalezionych w Puszczy Białowieskiej (PB), zarówno po stronie polskiej, jak i białoruskiej. Katalog jest zaadresowany nie tylko do zoologów różnych specjalności, ale także do naukowców-przyrodników innych […]

Dobór drzew i krzewów do zadrzewień na obszarach wiejskich – Kazimierz Zajączkowski

Red. Kazimierz Zajączkowski. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa 2001, 78 s. (ISBN 83-87647-25-X). Publikacja bezpłatna, sfinansowana przez NFOŚiGW.

Gospodarowanie w lasach drobnej własności – Andrzej Gorzelak

Red. Andrzej Gorzelak. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2001, ISBN 83-87647-24-1. Publikacja bezpłatna, sfinansowana przez NFOŚiGW. Nakład wyczerpany. Książka ma charakter poradnika dla właścicieli lasów prywatnych. Zawiera informacje o uregulowaniach prawnych dotyczących lasów prywatnych w Polsce. Ponadto są w niej scharakteryzowane rozmieszczenie i struktura powierzchniowa prywatnych gospodarstw leśnych oraz gospodarcze i przyrodnicze znaczenie tych lasów. W […]

Zalesienia w Europie. Doświadczenia i zamierzenia. Afforestations in Europe. Experiences and prospects – Stanisław Zając i Wojciech Gil

Red. Stanisław Zając i Wojciech Gil. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2003, ISBN 83-87647-33-0. Publikacja bezpłatna, sfinansowana przez NFOŚiGW. Nakład wyczerpany. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2003, ISBN 83-87647-33-0. Publikacja bezpłatna, sfinansowana przez NFOŚiGW. Krajowy program zwiększania lesistości (KPZL) przewiduje zalesienie – w perspektywie do roku 2050 około 1,5 mln ha gruntów i zwiększenie lesistości Polski do […]

Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce – Kazimierz Zajączkowski

Kazimierz Zajączkowski. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa 2005, 128 s. (ISBN 83-87647-46-2). Cena 24 PLN (brutto). Zadrzewienia, czyli skupiska drzew i krzewów poza lasem, są ważnym instrumentem ochrony i kształtowania środowiska rolniczego, lecz sposoby ich wprowadzania powinny być dostosowane do zróżnicowanych regionalnie potrzeb zadrzewieniowych terenu. Potrzeby zadrzewieniowe to te spośród potrzeb terenu z zakresu ochrony i […]

O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych – Kazimierz Rykowski

Kazimierz Rykowski. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa 2005, 128 s., ISBN 83-87647-43-8. Cena 18 PLN (brutto). [Dofinansowanie częściowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej]. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa 2005, 128 s., ISBN 83-87647-43-8. Praca zawiera analizę prawną LKP w strukturach PGL LP, analizę źródeł finansowania oraz ocenę realizacji celów. Dotychczasowe funkcjonowanie LKP wiąże […]

Cechy korony jako podstawa metody określania uszkodzenia drzewostanów olszy czarnej [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.] – Elżbieta Dmyterko

Elżbieta Dmyterko. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2006, ISBN 83-87647-48-9, 104 ss. Cena 18 PLN (brutto). Praca zawiera model rozwoju korony olszy czarnej, skonstruowany z uwzględnieniem długości pędów, ich ugałęzienia, liczby międzywęźli, udziału pędów syleptycznych, absolutnej i względnej długość korony, a także jej kształtu i ulistnienia. Na podstawie defoliacji, witalności i syntetycznego wskaźnika uszkodzenia drzew opracowano […]

Bakulowirusy wybranych gatunków liściożernych owadów leśnych – Iwona Skrzecz

Iwona Skrzecz. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2006, ISBN-10 83-87647-60-8, 75 ss. Cena 16,00 11,50 PLN (brutto). W pracy przedstawiono wyniki badań nad bakulowirusami infekującymi ważniejsze gatunki szkodliwych owadów leśnych znajdujących się w kolejnych fazach gradacji oraz przedstawiono laboratoryjną ocenę biologicznej aktywności wyizolowanych bakulowirusów. Obserwacje dotyczące występowania infekcji wirusowych owadów liściożernych wykazały obecność wirusów poliedrozy jądrowej (NPV) w larwach borecznika […]

Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej – E. Bernadzki

pod red. E. Bernadzkiego, Instytut Badawczy Leśnictwa – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2006, ISBN 83-89744-41-4, 83-87647-53-5, 464 ss. Zamówienia należy składać na stronie internetowej http://www.sklep.bedon.lasy.gov.pl/pl/Products/31/Cat/ksiazki_o_lesie/., Opracowania dotyczące lasów i leśnictwa w krajach Unii Europejskiej zawarte w książce zostały przygotowane na zamówienie Instytutu Badawczego Leśnictwa przez naukowców z poszczególnych krajów. Oprócz charakterystyki lasów w każdym kraju […]

Pierwszy Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

Pierwszy Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa. Warszawa 2006, ISBN 83-87647-49-7, 314 ss. Cena 30 PLN (brutto). Warszawa 2006, ISBN 83-87647-49-7, 314 ss., Cena 30,00 21,00 PLN (brutto). Książka wydana z okazji jubileuszu 75-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa przypomina sylwetkę jego organizatora, a zarazem pierwszego dyrektora. Do krótkiego biogramu dołączone zostały wybrane publikacje naukowe, wywiady i artykuły z prasy leśnej. Przedstawiają człowieka […]

Roślinność subfosylna na tle historii wysokich torfowisk mszarnych w północno-wschodniej i środkowej Polsce oraz w Sudetach – Marek Kloss

Marek Kloss. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2007, ISBN 978-83-87647-67-4, 144 ss. Cena 26,00 18,00 PLN (brutto). Praca prezentuje wyniki badań paleoekologicznych, rekonstruujących historię torfowisk wysokich położonych w trzech regionach geograficznych Polski. Budowę geologiczną wybranych bagien rozpoznano wzdłuż transektów. W miejscach wierceń scharakteryzowano osady biogeniczne w sposób ciągły od powierzchni terenu do podłoża mineralnego. W pobranych rdzeniach torfowych m.in. […]

Quo vadis forestry

Materiały Międzynarodowej Konferencji, Sękocin Stary, 29-30 czerwca 2006 r., Sękocin Stary 2007, ISBN 978-83-87647-58-6, 614 ss. Nakład wyczerpany. Przedstawione w niniejszym opracowaniu referaty zawierają tezy i komentarze, analizy stanów oraz zakładane scenariusze zmian w zakresie polityki, gospodarki i badań leśnych, zgodnie z zakresami trzech sesji Konferencji. Taka wielowątkowość poglądów jest w pełni zrozumiała, gdyż złożony […]

Jubileusz 75-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa – B. Głowacka

Opr. B. Głowacka, Sękocin Stary 2007, ISBN-978-83-87647-66-7. Nakład 350 egz. Egzemplarze rozprowadzone wśród uczestników uroczystości Jubileuszu. Opr. B. Głowacka, Sękocin Stary 2007, ISBN-978-83-87647-66-7. Nakład 350 egz. Egzemplarze rozprowadzone wśród uczestników uroczystości Jubileuszu. W opracowaniu opisano przebieg uroczystości jubileuszowych z okazji 75-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa, bogato ilustrując go fotografiami. Omówiono w nim kolejne punkty programu obchodów […]

Badania hydrologiczne w leśnych zlewniach sudeckich – Pierzgalski E., Janek M., Kucharska K., Tyszka J., Wróbel M.

Pierzgalski E., Janek M., Kucharska K., Tyszka J., Wróbel M. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2007, ISBN 978-83-87647-68-1. Publikacja bezpłatna Publikacja stanowi podsumowanie kilkunastu lat badań i obserwacji procesów hydrologicznych i erozyjnych w rejonie Sudetów. Wieloletnie badania hydrologiczne w zlewniach potoków sudeckich (potoki: Czerniawka, Płóczka i Ciekoń) wykazały negatywne skutki wylesień w obszarach górskich, w postaci […]

Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu populacji kornika drukarza w wybranych parkach narodowych w Karpatach – Wojciech Grodzki

Wojciech Grodzki, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2007, ISBN 978–83–87647–69–8. Cena 34,00 24,00 PLN (brutto). Wykorzystanie pułapek feromonowych jest metodą rekomendowaną do śledzenia wieloletniej dynamiki liczebności populacji kornika drukarza, zwłaszcza w zakresie określania trendów jej zmian w nawiązaniu do nasilenia wydzielania się posuszu. Dowodzą tego zarówno informacje z piśmiennictwa, jak i prezentowane w pracy wyniki badań z lat 1998-2003. […]

Zasady funkcjonowania zrównoważonego gospodarstwa leśnego na przykładzie regionu uprzemysłowionego – Jan Głaz

Jan Głaz. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2007, ISBN 978-83-87647-63-6, 128 ss. Cena 28,00 19,50 PLN (brutto). Opracowanie teoretycznych założeń modelu zrównoważonego gospodarstwa leśnego na przykładzie regionu uprzemysłowionego wymagało: (1) zidentyfikowania elementów modelu, respektującego wymogi trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz (2) dostosowania zasad funkcjonowania gospodarstwa leśnego do hipotetycznych warunków, w których będzie możliwe spełnienie oczekiwań społecznych w odniesieniu do […]

Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej – Stanisław Zając, Adam Sikora i Wojciech Rzewuski

Stanisław Zając, Adam Sikora i Wojciech Rzewuski. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2007, ISBN 978-83-87647-72-8 Druk na żądanie WYCZERPANE.PL Książka zawiera przegląd dokumentów prawnych i pozaprawnych Unii Europejskiej zawierających odniesienia do leśnictwa według stanu na koniec października 2007 r. w układzie uwzględniającym dziedziny leśnictwa, których te dokumenty dotyczą, a także organy będące autorem tych aktów oraz […]

Zmienność genetyczna polskich wybranych populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podstawie analiz polimorfizmu DNA – Justyna A. Nowakowska

Justyna A. Nowakowska. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2007,ISBN 978-83-878647-70-4, 118 ss. Celem badań było określenie stopnia zróżnicowania genetycznego wewnątrz- i międzypopulacyjnego oraz analiza podobieństwa genetycznego i opracowanie map genotypów i haplotypów dla wybranych populacji sosny zwyczajnej, przy zastosowaniu dwóch typów markerów: SSR – sekwencji mikrosatelitarnych DNA jądrowego oraz STS – miejsc znaczonych sekwencyjnie DNA […]

Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce na podstawie powierzchni obserwacyjnych monitoringu. Synteza wyników uzyskanych w ramach realizacji projektu BioSoil Forest Biodiversity – Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Czerepko

Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Czerepko. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2008, ISBN 978-83-87647-75-9. Druk na żądanie WYCZERPANE.PL Wersja elektroniczna (pdf). Książka zawiera syntezę badań stanu różnorodności biologicznej lasów w Polsce. Badania te były realizowane w latach 2004-2007 w ramach europejskiego projektu BioSoil Forest Biodiversity, największego przedsięwzięcia związanego z monitorowaniem gleb i różnorodności biologicznej w krajach Unii Europejskiej. […]

Hydrologiczne funkcje lasu w małych nizinnych zlewniach rzecznych – Jan Tyszka

Jan Tyszka, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2008. ISBN 978-83-87647-76-6, ss. 216. Cena 40 PLN (brutto). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2008. ISBN 978-83-878647-76-6, ss. 216.  Opracowanie stanowi próbę określenia zależności hydrologiczno-leśnych analizowanych w wieloletnich przedziałach czasowych z uwzględnieniem warunków klimatycznych i fizjograficznych zlewni. Autor dokonał oceny znaczenia lasu dla obiegu wody w okresie wzrostu temperatury powietrza […]

Znaczenie i praktyczne możliwości wykorzystania wyników badań na założonych w drzewostanach dębowych stałych powierzchniach doświadczalnych Schwappacha i Wiedemanna – Małgorzata Dudzińska i Arkadiusz Bruchwald

Małgorzata Dudzińska i Arkadiusz Bruchwald. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2008, ISBN 978-83-87647-78-0, 100 pp. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2008, ISBN 973-83-87647-78-0, 100 pp. Cena 28,00 19,50 PLN (brutto). Badania dendrometryczne na stałych powierzchniach doświadczalnych zapoczątkowane zostały w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku przez Adama Schwappacha (1851-1932) i kontynuowane przez Eilharda Wiedemanna (1891-1950), który doprowadził liczbę stałych […]

Wpływ środowiska leśnego na populacje jeleniowatych w warunkach restytucji lasu po wielkoobszarowym pożarze – Jakub Borkowski

Jakub Borkowski. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2009, ISBN978-83-87647-80-3, 72 ss. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2009, ISBN978-83-87647-80-3, 72 ss. Cena 20,00 14,00 PLN (brutto). Zasadniczym celem pracy było określenie wzajemnych relacji jeleniowatych ze środowiskiem leśnym, którego duża część została radykalnie zmieniona przez pożar. Z przeprowadzonych analiz wyniknęły liczne implikacje praktyczne. Wiele z nich dotyczy nie tylko pożarzysk, ale […]

Prawne aspekty rozwiązań ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej – Adam Kaliszewski i Adam Sikora

Adam Kaliszewski i Adam Sikora. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2009. ISBN 978-83-87647-82-7, ss. 262. DRUK NA ŻĄDANIE Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2009. ISBN 978-83-878647-82-7, ss. 262. Wersja elektroniczna będzie dostępna na stronie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych http://www.lp.gov.pl/ Druk na żądanie WYCZERPANE.PL Książka jest kompendium wiedzy na temat wybranych aspektów prawnych z zakresu ochrony przyrody.  Obejmuje m.in. charakterystykę […]

Leśnictwo wielofunkcyjne – stan obecny i przyszłość

Materiały I Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 17-19 marca 2009 r., ISBN 978-83-87647-84-1, 232 ss. Druk na żądanie WYCZERPANE.PL Opracowanie zawiera materiały I Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Składają się na nie wykłady wygłoszone w blokach tematycznych: I – Identyfikacja, znaczenie […]

Metoda oceny ryzyka powstania pożaru lasu wspomagająca organizację działań ratowniczych – Ryszard Szczygieł

Ryszard Szczygieł. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2009, ISBN 973-83-87647-77-3, 128 ss. Cena 35,00 24,50 PLN (brutto). Metoda zaproponowana przez autora jest połączeniem oceny zagrożenia pożarowego lasu z oceną ryzyka powstania pożaru. Metoda jest oparta na wpływie pogody na wilgotność ściółki sosnowej, ze względu na dominujący w Polsce udział drzewostanów sosnowych. W wyniku badań wybrano czynniki, które mogą być […]

Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych – Piotr Gołos

Piotr Gołos (Red.). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2009, ISBN 978-83-87647-85-8, 253 ss. Cena 40 PLN (brutto). Nakład wyczerpany. Poradnik stanowi zbiór praktycznych informacji o lasach prywatnych i jest adresowany do właścicieli lasów gospodarujących na niewielkich obszarach leśnych, w tym przede wszystkim do największej grupy właścicieli lasów jaką są rolnicy. Kolejne rozdziały poradnika pozwalają czytelnikowi […]

Procesy hydrologiczne i erozyjne w leśnych zlewniach górskich – Pierzgalski E., Janek M., Kucharska K., Niemtur S., Stolarek A., Tyszka J., Wróbel M.

Pierzgalski E., Janek M., Kucharska K., Niemtur S., Stolarek A., Tyszka J., Wróbel M., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2009, ISBN 978-83-87647-68-1 Publikacja zawiera  analizę wyników badań hydrologicznych i erozyjnych prowadzonych w czterech zlewniach leśnych w Sudetach i w Karpatach w kontekście w celu określenia zmian podstawowych czynników bilansu wodnego zlewni, jakości wody i zjawisk erozyjnych  […]

Prognozowanie i ograniczanie występowania brudnicy mniszki Lymantria monacha L. – Lidia Sukovata

Lidia Sukovata. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2010. ISBN 978-83-87647-83-4, ss. 128. Cena 34,00 24,00 PLN (brutto). Celem niniejszej pracy było opracowanie udoskonalonego prognozowania i ograniczania liczebności brudnicy mniszki w Polsce. W latach 2001-2008 opracowano metodę wyznaczania stałych ognisk gradacyjnych tego szkodnika (a), zbudowano modele średnioterminowej prognozy początku gradacji na podstawie danych meteorologicznych (b),  określono zależność między liczebnością gąsienic w […]

Niechemiczne metody ochrony szkółek i upraw leśnych przed owadami uszkadzającymi systemy korzeniowe drzew i krzewów – Henryk Malinowski

Henryk Malinowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2010. ISBN 978-83-87647-92-6 Cena 20,00 14,00 PLN (brutto). Wobec coraz większych ograniczeń stosowania chemicznych środków ochrony roślin konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań. W pracy omówione są mechaniczne i agrotechniczne metody ochrony szkółek i upraw leśnych przed owadami uszkadzającymi systemy korzeniowe, z których część była stosowana już w przeszłości, a także metody biologiczne, z […]

Problemy ochrony w lasach – Zbiorowa

Zbiorowa. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2010. ISBN 978-83-87647-84-1, ss. 370. Druk na żądanie WYCZERPANE.PL Opracowanie zawiera materiały II Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Składają się na nie wykłady wygłoszone w blokach tematycznych: Polityczne i prawne aspekty ochrony przyrody w lasach, Gospodarcze konsekwencje ochrony przyrody w lasach, Ekologiczne aspekty […]

Lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego – zagrożenia, nadzieja – Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko

Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2010, ISBN 978-83-87647-95-7, 80 ss. Cena: 28,00 19,50 PLN (brutto) Rozpad drzewostanów świerkowych zachodzi w Beskidach od lat osiemdziesiątych XX wieku. Początkowo nasilenie procesu śmiertelności drzew nie było zbyt intensywne, jednak w bieżącym stuleciu rozpad świerczyn nabrał tempa. W publikacji scharakteryzowano proces rozpadu drzewostanów świerkowych w lasach Beskidu Śląskiego i […]

Zmiany w roślinności na siedliskach mokradeł leśnych w północno-wschodniej Polsce – Janusz Czerepko

Janusz Czerepko, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011. ISBN 978-83-87647-99-5, s. 128 + 11 tabel wielkoformatowych. Oprawa kartonowa + teczka. Cena: 50,00 35,00 PLN (brutto) Praca zawiera podsumowanie badań, których celem było określenie kierunku i tempa zmian zbiorowisk roślinnych mokradeł leśnych. Badania przeprowadzono na siedliskach hydrogenicznych w północno-wschodniej Polsce, na 251 zdjęciach fitosocjologicznych w 9 zespołach roślinnych: Sphagnetum magellanici, Ledo-Sphagnetum […]

Wpływ drapieżnictwa na dynamikę populacji gryzoni-na przykładzie nornika północnego (Microtus oeconomus) – Zbigniew Borowski

Zbigniew Borowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011. ISBN 978-83-87647-98-8, s. 124. Oprawa kartonowa. Cena: 34,00 23,50 PLN (brutto). W pracy przeprowadzono analizę wieloletniej (1983–2008) dynamiki liczebności populacji nornika północnego, podejmując próbę wyjaśnienia, jakie czynniki ograniczają jej wzrost. Materiał badawczy zebrano na podstawie długoletniego monitoringu populacji tego gatunku w Biebrzańskim Parku Narodowym i Mazurach. W badaniach skupiono się na […]

Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030 – Zbiorowa

Zbiorowa. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2011. ISBN 978-83-62830-01-5, ss. 407. Druk na żądanie Druk na żądanie WYCZERPANE.PL Opracowanie zawiera materiały III Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Składają się na nie wykłady wygłoszone w blokach tematycznych: Strategie w polityce gospodarczej państwa, Produkcyjne aspekty strategii lasów, Ekonomiczno-organizacyjne i społeczne […]

Działalność Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży – Elżbieta Malzahn

Elżbieta Malzahn. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011, ISBN 978-83-87647-90-2, 132 ss. Publikacja bezpłatna, współfinansowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku oraz nadleśnictwa: Białowieża, Browsk, Hajnówka, Supraśl, Żednia, Waliły, Bielsk, Nurzec, Rudka i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011, ISBN 978-83-87647-90-2, 132 ss. Publikacja jubileuszowa […]

Zmiany w środowisku drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych w warunkach przebudowy częściowej oraz obecności grzyba Phlebiopsis gigantea – Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Sieroty

Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Sieroty. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011. ISBN 978-83-62830-00-8, ss. 279. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011. ISBN 978-83-62830-00-8, ss. 279. Cena: 40,00 28,00 PLN (brutto). W pracy opisano wyniki badań nad zmianami zachodzącymi w wybranych 11 drzewostanach gospodarczych sosny zwyczajnej, rosnących na gruntach porolnych, w których zapoczątkowany został proces chorobowy spowodowany przez korzeniowca […]

Półnaturalna hodowla lasu-przeszłość, teraźniejszość i przyszłość-Rafał Paluch (red.) – Rafał Paluch (red.)

Rafał Paluch (red.). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011. ISBN 978-83-62830-04-6, ss. 160. Cena: 25,00 17,50 PLN (brutto) Jest to monografia problemu półnaturalnej hodowli lasu, naświetlająca zagadnienie wszechstronnie, przez wybitnych przedstawicieli naukowców, w tym przez współtwórcę tej koncepcji – prof. E. Bernadzkiego, a także przez praktyków. Spis treści

Huragan w lasach. Klęska czy zakłócenie rozwoju? Nadleśnictwo Pisz, 4 lipca 2002 roku. Studium przypadku. – Kazimierz Rykowski

Kazimierz Rykowski. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2012. ISBN 978-83-62830-08-4, ss. 192. Druk na żądanie WYCZERPANE.PL Praca jest podsumowaniem kompleksowych badań prowadzonych w Nadleśnictwie Pisz na terenie, przez który przeszedł huragan w lipcu 2002 roku. W dziesięć lat po przejściu huraganu możliwa jest pełniejsza ocena jego skutków i wyciągnięcie wniosków co do zagospodarowania tego terenu. Badania […]

Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji i wykorzystania drewna – stan obecny i prognoza – Zbiorowa

Zbiorowa. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2012. ISBN 978-83-62830-10-7, ss. 336. Druk na żądanie WYCZERPANE.PL Opracowanie zawiera materiały IV Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Składają się na nie wykłady wygłoszone w blokach tematycznych: Cele, zakres i metody regulacyjnych instrumentów produkcji drewna, Produkcja, pozyskanie i dystrybucja drewna podstawową […]

Dolne warstwy dębów (Quercus robur L., Q. petrea Liebl.) w drzewostanach sosnowych w północno-wschodniej Polsce – występowanie, wzrost, rozwój i gospodarcze wykorzystanie – Rafał Paluch

Rafał Paluch, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2012. ISBN 978-83-62830-09-1, s. 152. Oprawa kartonowa. Cena: 34,00 23,50 PLN (brutto). W pracy opisano warunki oraz prawidłowości wzrostu i rozwoju podokapowej warstwy dębów w drzewostanach sosnowych oraz określono skalę i zróżnicowanie występowania różnych rodzajów dolnych warstw dębów w drzewostanach sosny zwyczajnej na siedliskach świeżych w północno-wschodniej Polsce. Wykorzystano dwa źródła danych: […]

Europejski słownik dotyczący pożarów lasu – Robert Stacey, Stephen Gibson i Paul Hedley

Robert Stacey, Stephen Gibson i Paul Hedley (tłumaczenie Józef Piwnicki). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-14-5, s. 144. Cena: 48,00 33,50 PLN (brutto). Słownik w języku angielskim powstał w ramach europejskiego projektu EUFOFINET w 2012. Inne wersje językowe są tworzone w poszczególnych krajach, w celu lepszego porozumiewania się we współpracy międzynarodowej i transgranicznej. Terminy są zgrupowane w […]

Międzypokoleniowa zmienność struktury genetycznej wybranych drzewostanów sosny zwyczajnej – Jan Kowalczyk

Jan Kowalczyk. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-17-6, s. 136. Cena: 30,00 21,00 PLN (brutto). Sosna zwyczajna jest podstawowym gatunkiem lasotwórczym w Polsce. Drzewostany sosnowe są odnawiane głównie w sposób sztuczny, przez sadzenie. Istotne jest zatem poznanie zależności genetycznych pomiędzy populacjami matecznymi i potomnymi sosny zwyczajnej na poziomie cech ilościowych i zmienności DNA. W tym celu przeprowadzono […]

Zagrożenie lasów zależne od stanu atmosfery – Paweł Lech (red.)

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-21-3, s. 154. Publikacja bezpłatna. W książce zamieszczone są wyniki badań zrealizowanych w IBL we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Badania te wykonane zostały w ramach projektu Platforma Wspomagania Decyzji Operacyjnych Zależnych Od Stanu Atmosfery (PROZA), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju […]

Podręcznik dobrych praktyk w wykorzystaniu biomasy leśnej na cele energetyczne – Krzysztof Jodłowski i Michał Kalinowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-22-0, s. 60. Publikacja bezpłatna. Wzrost zapotrzebowania na biomasę jako surowiec energetyczny spowodował napięcia między sektorem energetycznym i przemysłem drzewnym, konkurującymi o ograniczone zasoby. Odpowiedzią na te napięcia było Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. ograniczające atrakcyjność pozyskania do celów energetycznych drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego […]

Zmiany ekosystemów leśnych w zasięgu oddziaływania Elektrowni „Kozienice” – synteza 40-letnich badań interdyscyplinarnych – Małgorzata Falencka-Jabłońska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-19-0, s. 304. Oprawa kartonowa. Cena: 40,00 28,00 PLN (brutto). W monografii przedstawiono tempo i kierunki zmian oraz dynamikę przekształceń ekosystemów leśnych będących pod presją przemysłu. Opracowanie to przedstawia procesy zachodzące zarówno w środowisku biotycznym, jak i abiotycznym, w ciągu minionego 40-lecia. Jego istotnym elementem jest synteza wyników wieloletnich interdyscyplinarnych badań. Elektrownia […]

Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku – Zbiorowa

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-10-7, ss. 380. Oprawa kartonowa. Cena: 40,00 28,00 PLN (brutto). Opracowanie zawiera materiały V Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Składają się na nie wykłady wygłoszone w blokach tematycznych: Przedmiot i znaczenie planowania urządzeniowego w polityce leśnej państwa. Wzajemne oddziaływanie planów urządzenia lasu oraz […]

WARTOŚĆ. Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów – prof. dr hab. Kazimierz Rykowski

Materiały drugiego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Redakcja naukowa prof. dr hab. Kazimierz Rykowski. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014. ISBN 978-83-62830-34-3, s. 310. Oprawa kartonowa. Cena: 60,00 42,00 PLN (brutto). WARTOŚĆ. Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów. Materiały drugiego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Redakcja naukowa − […]

Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu – Zbiorowa

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014. ISBN 978-83-62830-32-9, ss. 411. Oprawa kartonowa. Cena: 45,00 31,50 PLN (brutto) Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu Publikacja zbiorowa. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014. ISBN 978-83-62830-32-9, ss. 411. Oprawa kartonowa. Opracowanie zawiera materiały VI Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów […]

DZIEDZICTWO. Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym – prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz i prof. dr hab. Kazimierz Rykowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014 Cena: 60,00 42,00 PLN (brutto) Dziedzictwo. Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym. Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014. Redakcja naukowa – prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz i  prof. dr hab. Kazimierz Rykowski.

WSPÓŁDZIAŁANIE. Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju – prof. dr hab. Stanisław Zając i prof. dr hab. Kazimierz Rykowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2015 Cena 60,00 42,00 PLN (brutto) Materiały siódmego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym ,,WSPÓŁDZIAŁANIE. Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju”, Sękocin Stary, 26 maja 2014 roku. ISBN 978-83-62830-50-3 Redakcja naukowa prof. dr hab. Stanisław Zając i prof. dr hab. Kazimierz Rykowski

OCHRONA. Lasy i gospodarka leśna jako narzędzia kształtowania środowiska naturalnego i ochrony przyrody – dr hab. Zbigniew Borowski i prof. dr hab. Kazimierz Rykowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014 Cena: 60,00 42,00 PLN (brutto) OCHRONA. Lasy i gospodarka leśna jako narzędzia kształtowania środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Materiały czwartego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014. Redakcja naukowa – dr hab. Zbigniew Borowski i prof. dr hab. Kazimierz Rykowski.

ROZWÓJ. Lasy i gospodarka leśna jako instrument ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju – dr inż. Adam Kaliszewski i prof. dr hab. Kazimierz Rykowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014 Cena: 60,00 42,00 PLN (brutto) ROZWÓJ. Lasy i gospodarka leśna jako instrument ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju. Materiały piątego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014. Redakcja naukowa – dr inż. Adam Kaliszewski i prof. dr hab. Kazimierz Rykowski.

ŁOWIECTWO W ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARCE LEŚNEJ

Materiały VII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 17-19 marca 2015 r., ISBN 978-83-62830-45-9, 275 ss. Opracowanie zawiera materiały VII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Cena: 45 31,50 PLN (brutto)

ORGANIZACJA. Wizja leśnictwa w Polsce. Wizja i misja organizacji gospodarczej PGL Lasy Państwowe – dr Krzysztof Jodłowski i prof. dr hab. Kazimierz Rykowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014 Cena 60,00 42,00 PLN (brutto) Materiały szóstego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym ,,ORGANIZACJA. Wizja leśnictwa w Polsce. Wizja i misja organizacji gospodarczej PGL Lasy Państwowe”, Sękocin Stary, 18 listopada 2014 roku. ISBN 978-83-62830-46-6 Redakcja naukowa dr Krzysztof Jodłowski i prof. dr hab. Kazimierz Rykowski.

Wpływ imisji przemysłowych na strukturę lasów i zmiany komponentów środowiska – dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2015 Cena 34,00 23,50 PLN (brutto) Wpływ imisji przemysłowych na strukturę lasów i zmiany komponentów środowiska. Synteza 40-letnich badań w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, dr Małgorzata Falencka – Jabłońska, ISBN 978-83-62830-49-7

Ochrona przeciwpożarowa. Dobrowolne wytyczne. Zasady i działania strategiczne. – Departament Leśnictwa. FAO

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016 ISBN978-83-62830-15-2 Przekład z języka angielskiego i opracowanie wersji polskiej: Józef Piwnicki, Ryszard Szczygieł Cena 20 14 PLN (brutto) Te niewiążące, dobrowolne wytyczne ustanawiają ramowe priorytety, które będą pomocne przy formułowaniu strategii, prawa, wymagań i innych odpowiednich warunków oraz działań strategicznych zapewniających wszechstronne podejście do zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Zostały one przede wszystkim dostosowane do […]

NAUKA. Teraźniejszość i przyszłość badań leśnych. Komponent badawczy Narodowego Programu Leśnego

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016 Materiały ósmego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym, Sękocin Stary 8 grudnia 2015 r. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016, ISBN 978-83-62830-53-4, s. 399. Cena:  60,00 42,00 PLN (brutto). Publikacja jest ostatnim tomem materiałów z prac nad Narodowym Programem Leśnym, zamyka serię eksperckich, publicznych dyskusji nad sytuacją w polskim leśnictwie […]

Zagrożenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016 Zbiorowa. Zimowa Szkoła Leśna, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016. ISBN 978-83-62830-54-1, s. 478. Cena: 45 31,50 PLN (brutto). Materiały pokonferencyjne z VIII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej pt. Zagrożenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej, organizowanej wspólnie przez Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w dniach […]

SYNTEZA. Programy, wprowadzenia, podsumowania i rekomendacje ośmiu paneli ekspertów: KLIMAT, WARTOŚĆ, DZIEDZICTWO, OCHRONA, ROZWÓJ, ORGANIZACJA, WSPÓŁDZIAŁANIE, NAUKA

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 18 czerwca 2013 – 8 grudnia 2015 SYNTEZA. Programy, wprowadzenia, podsumowania i rekomendacje ośmiu paneli ekspertów: KLIMAT, WARTOŚĆ, DZIEDZICTWO, OCHRONA, ROZWÓJ, ORGANIZACJA, WSPÓŁDZIAŁANIE, NAUKA. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 18 czerwca 2013 – 8 grudnia 2015, ISBN 978-83-62830-56-5 oraz REKOMENDACJE do dalszych prac nad Narodowym Programem Leśnym. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ISBN […]

Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych

Materiały pokonferencyjne z IX Sesji Zimowej Szkoły Leśnej. Sękocin Stary 2017. ISBN 978-83-62830-63-3, s. 406. Cena: 45,00 31,50 PLN (brutto). Materiały pokonferencyjne z IX Sesji Zimowej Szkoły Leśnej pt. Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych, organizowanej wspólnie przez Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w dniach 14–16 marca […]

Problemy dyskontynuacji i trendów ewolucji gleb leśnych środkowej i północnej Europy – Alojzy Kowalkowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2017 Cena: 60 zł Problemy dyskontynuacji i trendów ewolucji gleb leśnych środkowej i północnej Europy Opracowanie przedstawia problemy współczesnego gleboznawstwa w naturalnych i antropogenicznie zmienionych ewolucyjnych systemach geograficznego środowiska Europy Środkowej i Północnej. Redakcja naukowa – Alojzy Kowalkowski

Społeczne i ekonomiczne aspekty pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leśnej – wyniki badań opinii społecznej – Piotr Gołos

Społeczne i ekonomiczne aspekty pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leśnej – wyniki badań opinii społecznej – Piotr Gołos Cena: 45 PLN (brutto) Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Rozprawy i Monografie, 22 Książka należy do najciekawszych pozycji literatury z zakresu ekonomiki leśnictwa, jakie ukazały w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat. Opinię tę uzasadniają przynajmniej dwa powody. […]

Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie

Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie Materiały pokonferencyjne z X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej. Sękocin Stary 2018. ISBN 978-83-62830-70-1 Cena: 45 PLN (brutto) Zarówno komunikacja społeczna, jak i edukacja w leśnictwie mają na celu kształtowanie społecznych postaw wobec przyrody, lasów, a także zajmujących się tymi problemami specjalistów – naukowców i praktyków. Podjęta w […]

Udział i rola owadów kambio i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych

Udział i rola owadów kambio i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2019 Cena: 45 zł Udział i rola owadów kambio i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych Opracowanie przedstawia problematykę występowania, prognozowania oraz ograniczania liczebności owadów z grupy kambio- i ksylofagów, stwarzających zagrożenie dla drzewostanów dębowych. Redakcja Naukowa – Jacek Hilszczański, […]

Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej

Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2020 Cena: 40 zł Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej Opracowanie przedstawia problematykę zjawiska zamierania drzewostanów dębowych, znaczenie lęgniowców w procesie zamierania drzew, opisy i metody izolacji gatunków należących do rodzaju Phytophthora. Redakcja Naukowa – Tomasz Oszako, Miłosz Tkaczyk

Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2021 Cena: 55 zł. Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych. Opracowanie stanowiące podsumowanie XIII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Ekologia Humanistyczna, która odbyła się w dniach 16–17.10.2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). ISBN 978-83-62830-87-9. Redakcja Naukowa – Małgorzata Falencka-Jabłońska , ks. Ryszard Sadowski (UKSW)

Translate »