Produkcja biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych

12 grudnia br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe dotyczące produkcji biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych o krótkich i średnich cyklach produkcyjnych.

Seminarium było podsumowaniem prac zrealizowanych w ramach projektu pt. ,,Określenie możliwości produkcyjnych drewna do celów energetycznych i papierniczych w plantacjach topolowych o krótkim i średnim cyklu rotacji” realizowanego przez Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL pod kierownictwem dr inż. Marzeny Niemczyk.

Dr inż. Marzena Niemczyk

Dr inż. Marzena Niemczyk z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

Seminarium otworzył Zastępca Dyrektora IBL ds. Ekonomicznych dr hab. Piotr Gołos, który powitał gości i odczytał list przygotowany na tę okoliczność przez Ministra Środowiska Pana Michała Wosia. Następnie poprosił o moderowanie seminarium zastępcę kierownika Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych dr. inż. Wojciecha Gila.

Dr hab. Piotr Gołos, Zastępca Dyrektora IBL ds. Ekonomicznych

Referaty prezentowane podczas seminarium przybliżały kolejno aspekty poruszane w temacie badawczym, od doboru odpowiednich odmian do uprawy w klimatycznych warunkach Polski (dr inż. Marzena Niemczyk), poprzez ich wartość energetyczną (dr hab. Krzysztof Mudryk, dr inż. Marcin Jewiarz i dr hab. Marek Wróbel – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) i papierniczą (dr Edyta Małachowska – SGGW w Warszawie), technologię wegetatywnego rozmnażania najcenniejszych klonów w celu umożliwienia masowej produkcji wysokiej jakości materiału sadzeniowego (dr Iwona Szyp-Borowska – IBL), aż po dostępność gruntów nieleśnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych do zakładania plantacji topolowych (dr inż. M. Niemczyk). Ekonomiczne aspekty produkcji biomasy na plantacjach topolowych w krótkim i średnim cyklu, które podsumowywały różne aspekty prowadzenia plantacji, zostały omówione przez dr. hab. Adama Kaliszewskiego (IBL).

Dr hab. Krzysztof Mudryk

Dr hab. Krzysztof Mudryk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr Edyta Małachowska

Dr Edyta Małachowska z Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym SGGW w Warszawie

W wyniku przeprowadzonych badań m.in. stwierdzono, że plantacyjna uprawa topoli w średnim cyklu produkcji (około 20 lat), w przeciwieństwie do cykli krótkich, stanowi opłacalną opcję produkcji surowca drzewnego. Na wynik ekonomiczny przedsięwzięcia istotny wpływ ma sposób prowadzenia plantacji (więźba, zabiegi hodowlane, dobór odmiany), a także roczne sumy opadów, długość okresu wegetacyjnego i typ gleby, które różnicują produkcyjność i tym samym opłacalność zakładania plantacji w różnych warunkach przyrodniczych. Podkreślono ponadto konieczność testowania nowych odmian w warunkach przyrodniczych i klimatycznych przyszłego miejsca produkcji biomasy. Dr inż. Niemczyk nakreśliła także przyszłe perspektywy rozwoju badań nad topolą.

Uczestnicy seminarium

Uczestnicy seminarium

Seminarium okazało się doskonałą platformą do wymiany doświadczeń pomiędzy referującymi i przybyłymi gośćmi.

Opracowanie: Marzena Niemczyk

Zdjęcia: Przemysław Szmit

Translate »