Wspomnienie o Profesorze Alojzym Kowalkowskim

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu od nas w dniu 8 stycznia 2020 r. Pana Profesora dr hab. Alojzego Kowalkowskiego: leśnika, gleboznawcę, geologa, geografa i filozofa, ale przede wszystkim dobrego, otwartego człowieka.

Profesor Alojzy Kowalkowski

Profesor Alojzy Kowalkowski

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 14 stycznia br. w Gdańsku-Sobieszewie w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Saletyńskiej. Pan Profesor spoczął na miejscowym cmentarzu w rodzinnym grobie. W imieniu pracowników IBL Profesora Kowalkowskiego pożegnała i złożyła wieniec delegacja w składzie: prof. dr hab. Jacek Hilszczański (Dyrektor IBL), prof. Janusz Czerepko, dr Ireneusz Olejarski i inż. Marek Sybilski.

Prof. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski urodził się 26 listopada 1924 roku w Małżewie (pow. Tczew). Specjalizował się w dziedzinie nauk leśnych i nauk o Ziemi i był światowej klasy specjalistą w zakresie genezy, klasyfikacji, ochrony i geografii gleb, jak również monitoringu środowiska przyrodniczego i nawożenia lasu. W ciągu swojej kariery zawodowej pracował w kilku jednostkach naukowych i badawczych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, Europӓisches Institüt für Postgraduale Bildung an der Technische Universität Dresden (T.U.) oraz Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Profesor Alojzy Kowalkowski

Profesor Alojzy Kowalkowski – zawsze uśmiechnięty i życzliwy dla rozmówcy

Jako ceniony specjalista Pan Profesor Alojzy Kowalkowski był zapraszany do udziału w pracach różnych stowarzyszeń oraz komisji i zespołów naukowych: Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskiego Towarzystwa Leśnego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Komitetu Gleboznawstwa i Nawożenia PAN, Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Komitetu Nauk Leśnych PAN, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Na podkreślenie zasługuje Jego działalność na arenie międzynarodowej. Jako reprezentant Polski brał czynny udział w pracach takich organizacji, jak: International Union of Forestry Organisations, Intern. Union of Soil Science, Intern. Quaternary Assotiation, EuroSiberian Comm. of International Union For Quaternary Research, Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft, Europӓisches Institut für Postgraduale Bildung e. V. an der T.U. Dresden, Arbeitsgem. Forstliche Standorts und Vegetationskunde i American Biographical Institute.

Dorobek naukowy Profesora Kowalkowskiego obejmuje ponad 500 opracowań naukowych w postaci książek, publikacji, dokumentacji naukowych i podręczników.

Profesor Alojzy Kowalkowski p odczas badań w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej Profesor Kowalkowski został wyróżniony m.in.: nagrodą zespołową Sekretarza Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN (1976 r.), nagrodą zespołową Sekretarza Nauk PAN (1985 r.), indywidualną nagrodą Sekretarza Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN (1988 r.), złotą odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1990 r.) i odznaką honorową Zasłużony dla Leśnictwa (1991 r.).

Podczas badań w Nadleśnictwie Wejherowo

Pan Profesor Alojzy Kowalkowski otrzymał liczne odznaczenia państwowe i resortowe, w tym m.in.: honorową złotą odznakę Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Renewable Certificates of Appreciation Metropolitan Sanitation District Chicago, honorową srebrną odznakę NOT, złotą honorową odznakę SITLID, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Kordelas Leśnika Polskiego, Złotą Statuetkę za wieloletnią współpracę z Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA (PCBC) i promocję Systemów Zarządzania Środowiskowego, honorową złotą odznakę Polskiego Towarzystwa Leśnego (PTL).

Profesor Alojzy Kowalkowski poznający produktywność gleb pustyni judzkiej w okolicach jerycha

Profesor był cenionym ekspertem NSZZ Solidarność w zakresie ochrony środowiska, przygotował m.in. projekt nowego prawa leśnego. Kierował Zakładem Geografii Gleb i Ochrony Przyrody oraz stworzył i w latach 1996-2007 kierował Europejskim Instytutem Kształcenia Podyplomowego. Za krzewienie systemów jakości i zarządzania środowiskowego w 2004 r. Pan Profesor został wyróżniony srebrnym medalem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Medal im. Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa strona 1
Medal im. Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa strona 2

Medal im. Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych Prof. Alojzy Kowalkowski otrzymał w 2018 roku

Prof. Kowalkowski był honorowym członkiem: Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft (od 1991 r.), Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (od 2010 r.), honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego (od 2011 r.) i Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (od 2019 r.). W 2017 r. otrzymał Medal Pro Bono Silvae – najwyższe wyróżnienie PTL, a rok później – Medal im. Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Z Panią dr Haliną Kopron (Zakłady Azotowe w Puławach) podczas seminarium jubileuszowego z okazji 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Alojzego Kowalkowskiego

Pan Profesor Alojzy Kowalkowski należał do grona najwybitniejszych pracowników naukowych, którzy przyczynili się do znaczącego rozwoju Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) oraz jego wysokiej pozycji w obszarze nauk leśnych. Pracował w IBL w latach 1970-1986 na stanowisku kierownika Zakładu Gleboznawstwa i Nawożenia. Przyczynił się znacząco do rozwoju badań z zakresu gleboznawstwa, siedliskoznawstwa i nawożenia lasu. Stworzył nowoczesne laboratorium analiz biologicznych, fizykochemicznych i fizycznych gleby oraz chemizmu aparatu asymilacyjnego roślin. Przyczynił się do rozwoju kartografii i klasyfikacji gleb leśnych, co zyskało wysokie uznanie zwłaszcza u praktyków leśników zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

zdjęcie profesora

Cześć Jego pamięci!

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa

Zdjęcia: archiwum IBL

Translate »