Andrzej Kolk

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin-Las, 05-090 Raszyn
e-mail: A.Kolk@ibles.waw.pl

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zagrożenie świerka przez kornika drukarza Ips typographus (L.) w drzewostanach leśnego kompleksu promocyjnego „Puszcza Białowieska” w latach 2000–2002

Threat of Norway spruce caused by the bark beetle Ips typographus (L.) in the stands of the forest promotion complex "Puszcza Białowieska" in 2000–2002

Autorzy: Michalski J., Starzyk J., Kolk A., Grodzki W.

Translate »