Jerzy R. Starzyk

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w K rakowie, Wydział Leśny, Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i K limatologii Leśnej, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zagrożenie świerka przez kornika drukarza Ips typographus (L.) w drzewostanach leśnego kompleksu promocyjnego „Puszcza Białowieska” w latach 2000–2002

Threat of Norway spruce caused by the bark beetle Ips typographus (L.) in the stands of the forest promotion complex "Puszcza Białowieska" in 2000–2002

Autorzy: Michalski J., Starzyk J., Kolk A., Grodzki W.

Występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) w lasach zagospodarowanych i objętych statusem ochronnym w Gorcach

Occurrence of the bark beetle Ips typographus (L.) in the managed and protected forests in the Gorce Mts.

Autorzy: Starzyk J., Grodzki W., Capecki Z.

Wpływ wybranych elementów charakterystyki drzewostanów na intensywność występowania kornika drukarza Ips typographus (L.) w Beskidzie Żywieckim

Impact of selected stand characteristics on the occurrence of the bark beetle Ips typographus (L.) in the Beskid Żywiecki Mountains

Autorzy: Grodzki W., Starzyk J., Kosibowicz M.

Czy ograniczanie gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w Puszczy Białowieskiej jest możliwe i potrzebne?

Is it possible and necessary to control European spruce bark beetle Ips typographus (L.) outbreak in the Białowieża Forest?

Autorzy: Hilszczański J., Starzyk J.

Translate »