Andrzej Jagodziński

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik;
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań
Tel. 48 61 8170033; e-mail: amj@man.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Sezonowe zmiany stanu biomasy w runie lasu grądowego Stellario holosteae-Carpinetum betuli

Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Stellario holosteae-Carpinetum betuli

Autorzy: Rawlik M., Jagodziński A., Janyszek S.

Dynamika produkcji biomasy w runie lasu grądowego Galio sylvatici-Carpinetum betuli

Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Galio sylvatici-Carpinetum betuli

Autorzy: Jagodziński A., Pietrusiak K., Rawlik M., Janyszek S.

Odnowienie naturalne w rezerwacie przyrody „Czmoń” (Wielkopolska)

Natural regeneration in the ‘Czmoń' nature reserve (Wielkopolska Region)

Autorzy: Horodecki P., Wiczyńska K., Jagodziński A.

Zmiany roślinności rezerwatu przyrody Mszar Bogdaniec

Changes in vegetation of the Mszar Bogdaniec nature reserve

Autorzy: Dyderski M., Jagodziński A.

Ciągłość kompozycji florystycznej pomiędzy dwoma zbiorowiskami roślinnymi – Carici elongatae-Alnetum oraz Fraxino-Alnetum

Continuum of floristic composition between two plant communities – Carici elongatae-Alnetum and Fraxino-Alnetum

Autorzy: Czapiewska N., Paź S., Dyderski M., Jagodziński A.

Translate »