Dagny Krauze-Gryz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Tel. +48 22 5938145, e-mail: dagny.krauze@wl.sggw.pl

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Występowanie łosi Alces alces L. na terenie Lasów Rogowskich (środkowa Polska)

Occurrence of moose Alces alces L. in the Rogów Forest (central Poland)

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Występowanie gadów na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie

Occurrence of reptiles in the area of Forest Experimental Station of Warsaw University of Life Sciences in Rogów

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Historia zaniku zimoziołu północnego Linnaea borealis L. na terenie Lasów Rogowskich

History of disappearance of twinflower Linnaea borealis L. in forest complexes near Rogów

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Rzadkie gatunki ptaków gniazdujące na terenie Nadleśnictwa Rogów w latach 1949–2015

Rare species of birds nesting in the area of the Rogów Forest District in the years 1949–2015

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Ssaki w pokarmie puszczyka zwyczajnego Strix aluco w zachodniej części Nadleśnictwa Skierniewice (środkowa Polska)

Mammals in the diet of tawny owl Strix aluco in western part of Skierniewice Forest District (central Poland)

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Dynamika liczebności, skład pokarmu i produktywność populacji krogulca Accipiter nisus L. w warunkach środkowej Polski

Density dynamics, diet composition and productivity of sparrowhawk Accipiter nisus L. population in central Poland

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Translate »