Henryk Malinowski

Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, Zakład Ochrony Lasu
Sękocin-Las, 05-090 Raszyn
e-mail: H.Malinowski@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Stan odporności ważniejszych szkodliwych owadów leśnych na insektycydy

Resistance status of more important forest pest insects to insecticides

Autorzy: Malinowski H.

Stan badań nad odpornością owadów na toksyny Bacillus thuringiensis

State of studies on insects resistance to Bacillus thuringiensis toxins

Autorzy: Malinowski H.

Fizjologiczne, biochemiczne i behawioralne mechanizmy odporności owadów na insektycydy chemiczne

Physiological, biochemical and behavioral mechanisms of insects resistance to chemical insecticides

Autorzy: Malinowski H.

Powstawanie odporności na insektycydy u owadów

Development of resistance to insecticides in insects

Autorzy: Malinowski H.

Wpływ gradacji choinka szarego (Brachyderes incanus L.) na rozwój upraw sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na terenach popożarowych

Effect of Brachyderes incanus L. outbreak on the development of Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations on post-fire areas

Autorzy: Malinowski H., Wierzbowski Z., Tarwacki G.

Strategie obronne roślin drzewiastych przed szkodliwymi owadami

Defensive strategies of woody plants against harmful insects

Autorzy: Malinowski H.

Reakcja chrząszczy szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.) na insektycydy z grupy neonikotynoidów (chloronikotynyli) i fenylopirazoli

Response of adult large pine weevils (Hylobius abietis L.) to neonicotinoids (chloronicotinyls) and fenylpirazoles insecticides

Autorzy: Malinowski H.

Wrażliwość trzeciego stadium pędraków chrabąszczy (Melolontha spp.) na kontaktowe działanie insektycydów neonikotynoidowych

Susceptibility of third instar Melolontha spp. white grubs to the contact action of neonicotinoid insecticides

Autorzy: Malinowski H.

Translate »