Michał Wróbel

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Pracownik IBL Michał Wróbel
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Próba określenia reakcji siedliska olsu jesionowego na podniesienie poziomu wody w cieku

An attempt to determine ash-alder habitat reaction to increasing stream's water level

Autorzy: Czerepko J., Wróbel M., Boczoń A.

Wpływ stawów bobrowych na zasoby wodne zlewni na przykładzie badań w Nadleśnictwie Browsk

The impact of beaver ponds on water resources in the catchment area in the Browsk Forest District – a case study

Autorzy: Boczoń A., Wróbel M., Syniaiev V.

Wpływ suszy na pobór wody przez sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris L.) o różnej pozycji w drzewostanie

The influence of drought on the water uptake by Scots pines (Pinus sylvestris L.) at different positions in the tree stand

Autorzy: Boczoń A., Wróbel M.

Translate »