Janusz Czerepko

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Siedliskoznawstwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
e-mail: J.Czerepko@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Janusz Czerepko
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Rola drzewostanu sosnowego w rozwoju fitocenozy na siedlisku lasu grądowego

The role of Scots pine stand in the development of the phytocoenosis in an oak-lime-hornbeam forest habitat

Autorzy: Czerepko J.

Zmiany roślinności na zmeliorowanym torfowisku Biele w Puszczy Augustowskiej w latach 1979–2002

The vegetation changes on the meliorative Biele peatland of the Augustów Forest in 1979–2002

Autorzy: Czerepko J., Haponiuk-Winiczenko K.

Analiza związków między roślinnością a cechami edaficznymi siedliska za pomocą modeli porządkowania

An analysis of the relationships between vegetation and site's edaphic features by the ordination models

Autorzy: Czerepko J.

Próba określenia reakcji siedliska olsu jesionowego na podniesienie poziomu wody w cieku

An attempt to determine ash-alder habitat reaction to increasing stream's water level

Autorzy: Czerepko J., Wróbel M., Boczoń A.

Zmiany roślinności na siedlisku olsu jesionowego w lasach północno-wschodniej Polski

Vegetation dynamics of ash-alder swamp forests in north-eastern Poland

Autorzy: Czerepko J.

Długookresowe zmiany roślinności w zespole sosnowego boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929

Long-term vegetation changes in marshy pine forest assocation Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929

Autorzy: Czerepko J.

Translate »