Andrzej Boczoń

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150535, fax +48 22 7150507, e-mail: a.boczon@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Andrzej Boczoń
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Charakterystyka warunków termiczno-pluwialnych w Puszczy Białowieskiej w latach 1950–2003

Characteristics of thermal and pluvial conditions in the Białowieża Primeval Forest between 1950 and 2003

Autorzy: Boczoń A.

Próba określenia reakcji siedliska olsu jesionowego na podniesienie poziomu wody w cieku

An attempt to determine ash-alder habitat reaction to increasing stream's water level

Autorzy: Czerepko J., Wróbel M., Boczoń A.

Położenie lustra wód gruntowych w północnej części Puszczy Białowieskiej w okresie po napełnieniu zbiornika „Siemianówka”

Ground water level in the northern part of Białowieża Primeval Forest after filling the "Siemianówka" water reservoir

Autorzy: Boczoń A.

Wpływ stawów bobrowych na zasoby wodne zlewni na przykładzie badań w Nadleśnictwie Browsk

The impact of beaver ponds on water resources in the catchment area in the Browsk Forest District – a case study

Autorzy: Boczoń A., Wróbel M., Syniaiev V.

Wpływ suszy na pobór wody przez sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris L.) o różnej pozycji w drzewostanie

The influence of drought on the water uptake by Scots pines (Pinus sylvestris L.) at different positions in the tree stand

Autorzy: Boczoń A., Wróbel M.

Translate »