Gospodarowanie w lasach drobnej własności – Andrzej Gorzelak

Red. Andrzej Gorzelak. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2001, ISBN 83-87647-24-1. Publikacja bezpłatna, sfinansowana przez NFOŚiGW. Nakład wyczerpany.

Książka ma charakter poradnika dla właścicieli lasów prywatnych. Zawiera informacje o uregulowaniach prawnych dotyczących lasów prywatnych w Polsce. Ponadto są w niej scharakteryzowane rozmieszczenie i struktura powierzchniowa prywatnych gospodarstw leśnych oraz gospodarcze i przyrodnicze znaczenie tych lasów.

W rozdziale „Lasy prywatne w krajach Unii Europejskiej” omówiono akty prawne Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa leśnego. Podano strukturę własności gospodarstw leśnych i formy zrzeszeń prywatnych właścicieli lasów oraz omówiono formy pomocy dla prywatnych właścicieli lasów.

Rozdział „Gospodarka leśna w lasach prywatnych” ma postać wykładu prowadzonego dla czytelnika, który chciałby poznać współczesne zasady hodowli lasu, główne cele ochrony lasu, a nade wszystko najważniejsze systemy zagospodarowania i urządzania lasu, natomiast w rozdziale „Ochrona przyrody w lasach prywatnych” przedstawiono sytuacje, w których prywatny właściciel lasu obowiązany jest do ochrony przyrody.

Książkę kończą rozważania na temat ekonomicznych aspektów gospodarowania w lasach prywatnych oraz formach pomocy gospodarstwom leśnym przez Lasy Państwowe i organy samorządu terytorialnego.

Translate »