Awanse naukowe pracowników IBL

Ostatnie miesiące obfitowały w rozwój naukowy młodych pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Od grudnia ubiegłego roku przybyło nam bowiem 4 pracowników, którym Rada Naukowa IBL nadała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.

16 grudnia 2021 r. rozprawę doktorską pt. „Zastosowanie wieloczasowych lotniczych danych hiperspektralnych w określaniu składu gatunkowego zróżnicowanych lasów strefy umiarkowanej” obroniła z wyróżnieniem Aneta Modzelewska. Promotorem jej rozprawy doktorskiej był dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL, którego wspierał  Promotor pomocniczy dr Fabian Fassnacht z Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Geography and Geoecology.

Dr Aneta Modzelewska

30 grudnia 2021 r. Rada Naukowa IBL nadała stopień doktora:

  • Miłoszowi Mielcarkowi za rozprawę doktorską pt. „Wpływ technologii pozyskania chmury punktów oraz metody przetwarzania danych na dokładność określania wysokości drzew na podstawie Wysokościowego Modelu Koron”.

Dr inż. Miłosz Mielcarek wraz z promotorem dr. hab. Krzysztofem Stereńczakiem

  • Piotrowi Wrzesińskiemu, który pod kierunkiem promotora dr. hab. Sławomira Wilczyńskiego, prof. URK z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz promotora pomocniczego dr. hab. Marcina Klisza, prof. IBL z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych obronił rozprawę pt. „Wpływ warunków klimatycznych na międzyproweniencyjne zróżnicowanie wielkości przyrostu radialnego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)”

Dr inż. Piotr Wrzesiński

20 stycznia 2022 r., również przed Radą Naukową IBL, do publicznej obrony rozprawy doktorskiej pt. „Analiza rekreacyjnego wykorzystania terenów leśnych na podstawie danych z aplikacji i portali społecznościowych” przystąpił Mariusz Ciesielski, którą również obronił z wyróżnieniem.

Dr inż. Mariusz Ciesielski wraz z promotorem dr. hab. Krzysztofem Stereńczakiem

Dr inż. Piotr Wrzesiński jest pracownikiem Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL. 3 pozostałych świeżo upieczonych doktorów zatrudnionych jest w Zakładzie Geomatyki IBL, a promotorem ich rozpraw doktorskich był dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL.

Nowym doktorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opr. Małgorzata Brzozowska
Fot. arch. IBL

Translate »