Inwentaryzacja wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej

Monografia została napisana pod redakcją prof. dr. hab. Jana Marka Matuszkiewicza oraz mgr. inż. Jana Tabora i wydana przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Głównym celem badań było sporządzenie kompleksowego opracowania, które miałoby opisać współczesny stan wiedzy na temat lasów Puszczy Białowieskiej oraz rozpoznanie aktualnego stanu wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Białowieskiej w kontekście zachowania jej unikatowego charakteru i możliwości zastosowania różnych sposobów ochrony przyrody: od ochrony ścisłej po ochronę czynną realizowaną w ramach gospodarki leśnej.

Monografia liczy 1343 strony i podzielona została na 4 części. Część I – Założenia i uwarunkowania ekspertyzy „Raport o stanie lasów Puszczy Białowieskiej; Część II – Wieloaspektowa charakterystyka przyrodnicza Puszczy Białowieskiej; Część III – Dziedzictwo kulturowe i rys historyczny polskiej części Puszczy Białowieskiej oraz Część IV – Synteza. W opracowaniu przedstawiono wyniki inwentaryzacji przyrodniczo-kulturowej zrealizowanej staraniem Lasów Państwowych w latach 2016–2018 na tle wcześniejszych opracowań. W szczególności, celem opracowania było przeprowadzenie kompleksowej charakterystyki obecnego stanu lasów Puszczy Białowieskiej.

W części I poza założeniami i uwarunkowaniami opracowania inwentaryzacji przedstawiono m.in. informacje o Puszczy Białowieskiej w kontekście obiektu zarządzania, użytkowania i ochrony oraz informacje dotyczące zmian klimatycznych na obszarze puszczy w okresie 1949-2018. Część II to wieloaspektowa charakterystyka przyrodnicza tego kompleksu leśnego zawierająca informacje odnośnie gatunków drzew i drzewostanów występujących w Puszczy Białowieskiej, jak i fitosocjologiczną analizę zróżnicowania zbiorowisk leśnych. Badania objęły sporą liczbę grup gatunków, wśród których reprezentowane były grzyby, rośliny i zwierzęta. W części tej znajdują się także interesujące dane odnośnie stanu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych, dane i wyniki dotyczące inwentaryzacji chrząszczy saproksylicznych, biegaczowatych a także informacje o występowaniu w Puszczy Białowieskiej mopka zachodniego. Kolejne rozdziały tej części opracowania zajmują ptaki i grzyby. Część III monografii poświęcona jest natomiast dziedzictwu kulturowemu (w tym archeologicznemu) i historii polskiej części Puszczy Białowieskiej. Czwarta część opracowania to synteza wyników.

Test: IBL
Zdjęcie: arch. IBL

Translate »