Konferencja dla młodych naukowców – EnviLink

Uczestnicy konferencji EnviLink

Konferencja „EnviLink – międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń młodych naukowców w badaniach przyrodniczych” zgromadziła w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL blisko 170 osób. Podczas trzech intensywnych dni na konferencji przedstawiono 49 referatów i zaprezentowano 40 posterów. Uczestnicy mieli również możliwość udziału w dwóch panelach dyskusyjnych oraz warsztatach z kompetencji miękkich oraz technicznych.

Celem konferencji była aktywizacja i konsolidacja środowiska młodych naukowców w zakresie nauk przyrodniczych. Wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych krajów, jak również dyscyplin naukowych takich jak nauki leśne oraz nauki o Ziemi i środowisku może pomóc w przyszłości w stworzeniu zespołów badawczych o interdyscyplinarnej charakterystyce.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania gości przez dr. inż. Mariusza Ciesielskiego, który po krótce nakreślił cele konferencji jakimi były rozwój naukowy, aktywizacja młodych naukowców oraz budowanie sieci kontaktów. Te myśli rozwinął w swojej wypowiedzi prof. dr hab. Krzysztof Stereńczak, który w imieniu Dyrekcji Instytutu Badawczego Leśnictwa oficjalnie rozpoczął konferencję.

Piotr Tompalski podczas wykładu otwierającego

W sesji otwierającej Piotr Tompalski (Canadian Forest Service) przedstawił swoje doświadczenia związane z wykorzystaniem teledetekcji w leśnictwie kanadyjskim. Nakreślił również dalsze perspektywy rozwoju teledetekcji oraz kierunki, które wciąż wymagają badań naukowych. Drugie z wystąpień otwierających, wygłosiła Laxmi Thapa (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Student Consortium). W swojej prezentacji podkreśliła znaczenie i korzyści przynależności do organizacji zrzeszających naukowców.

Aura Salmivaara (Natural Resources Institute Finland) podczas swojego wystąpienia

Pierwszego dnia odbyły się również trzy sesje tematyczne Las/Miasto, Klimat/Woda, Mobilność/Technologia, w której swoje referaty zaprezentowali zaproszeni goście z jednostek zagranicznych z Niemiec, Austrii, Słowenii, Łotwy, Szwecji, Finlandii i Włoch. W sesji tematycznej Las/Miasto przedstawiono możliwości wykorzystania zobrazowań satelitarnych, zdjęć lotniczych oraz danych z lotniczego skanowania laserowego w zagadnieniach takich jak mapowanie zaburzeń w lasach oraz inwentaryzacja zasobów leśnych i zieleni miejskiej. W sesji Klimat/Woda prelegenci skupili się na modelowaniu przyrostu drzew w dobie zmian klimatu, zarządzaniu zasobami wodnymi w lasach na podstawie inwentaryzacji wykonanej przy pomocy ALS, przetwarzaniu dużych zbiorów danych w badaniach zmian pokrycia terenu oraz modelowaniu wielkości zanieczyszczeń w zlewniach leśnych. Prelegenci w ostatniej sesji pt. Mobilność/Technologia zapoznali zebranych z problematyką przetwarzania dużych zbiorów danych z misji Copernicus, mapowania usług ekosystemowych, badaniami ankietowymi z wykorzystaniem modułu mapowego oraz analizach mobilności społeczeństwa na bazie danych z telefonii komórkowej.

Uczestnicy konferencji EnviLink

Podczas drugiego dnia konferencji zorganizowane zostały dwa panele dyskusyjne. W panelu pt. „Rozwój kariery naukowej w Polsce i zagranicą” zaproszeni do panelu goście przedstawili wyzwania jakie stoją przed młodymi naukowcami, możliwe kierunki rozwoju oraz wiele inspirujących, własnych historii i doświadczeń.

Panel dyskusyjny „Rozwój kariery naukowej w Polsce i zagranicą”

Celem drugiego panelu pt. „Wymagania sektora prywatnego względem nauki” było pokazanie możliwości współpracy pomiędzy nauką, a sektorem prywatnym oraz omówienie barier i szans w tym zakresie. Z czterech zaplanowanych na ten dzień sesji tematycznych, dwie dotyczyły zagadnień dedykowanych przestrzeni leśnej. Prelegenci przedstawili badania naukowe związane z prawdopodobieństwem wystąpienia jemioły, klasyfikacją gatunkową, inwentaryzacją zasobów leśnych, delimitacją terenów leśnych, mapowaniem starych lasów oraz oczekiwań hodowli lasu względem teledetekcji. Sesja Miasto/Turystyka skupiła się na społecznych funkcjach lasu, udostępniania lasu społeczeństwu, możliwościach wykorzystania danych mobilnych do wyznaczania lasów społecznych oraz istotnych obecnie problemach w aglomeracjach, a więc badaniem klimatu lokalnego oraz suburbanizacji. Tego dnia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z również z badaniami dotyczącymi klimatu i wody.

Trzeciego dnia prelegenci przedstawili referaty dotyczące przetwarzania dużych zbiorów danych w zróżnicowanych obszarach oraz analiz zmian na podstawie danych teledetekcyjnych. Zorganizowana została również sesja posterowa, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników. Konferencję zakończyły warsztaty z kompetencji miękkich, które przeprowadzili prof. Krzysztof Stereńczak i dr inż. Damian Korzybski oraz z programowania w R, które zrealizował dr inż. Bartłomiej Kraszewski.

Warsztaty z zarządzania projektami

Podczas konferencji wyłoniono najlepsze prezentacje oraz postery. W głosowaniu publiczności na najlepszy poster wyróżniono następujące prace:

  • 1 miejsce – Aleksandra Krzywicka (Uniwersytet Warszawski) oraz Adrian Nowacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • 2 miejsce – Igor Pawelec (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) oraz Torana Arya Gasica (IDEAS NCBR)
  • 3 miejsce – Krzysztof Mitelsztedt (Instytut Badawczy Leśnictwa)

Autorzy posterów wyróżnionych w głosowaniu publiczności

Nagrodzone zostały również najlepsze wystąpienia. W tej kategorii decyzją Jury nagrody przyznano za:

  • 1 miejsce Maksymilian Kulicki (IDEAS NCBR) oraz Adrian Nowacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • 2 miejsce – Jan Mikocki (Wojskowa Akademia Techniczna) oraz Olle Järv (Uniwersytet Helsiński)
  • 3 miejsce – Adrian Ochtyra (Uniwersytet Warszawski) oraz Luiza Tymińska-Czabańska (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Specjalne nagrody Przewodniczącego Komitetu Naukowego wręczono przedstawicielkom Kół Naukowych, które zaprezentowały swoje badania podczas konferencji:

  • Natalia Rębisz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
  • Weronika Juszczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Autorzy najlepszych referatów według Jury

Bardzo intensywne trzy dni konferencji umożliwiły zapoznanie się z wysokiej jakości badaniami naukowymi, które przygotowali młodzi naukowcy z ponad 40 jednostek. Sesje obfitowały w liczne pytania, a podczas przerw prowadzono liczne dyskusje. Konferencja została pozytywnie oceniona przez uczestników, którzy podkreślali nie tylko dobrą organizację ale również atmosferę, która zachęcała do aktywnego uczestnictwa. Osoby zainteresowane tematyką konferencji zachęcamy do zapoznania się z książką abstraktów.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Ciesielski, Maciej Lisiewicz

Translate »